Saltar navegación.
Inicio

Educación de Adultos

Anotacións básicas sobre a Educación Secundaria de Adultos

Destinatarios

Todas as persoas adultas maiores de 18 anos que desexen obter o título de graduado en educación secundaria.

Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario.

Organización

Constan de catro módulos de duración cuadrimestral. Cada un organízase en tres campos de coñecemento: ámbito de comunicación, ámbito de sociedade e ámbito científico-tecnolóxico.

Na modalidade semipresencial é obrigatoria a asistencia ás titorías de cada ámbito (unha hora semanal para o ámbito social, dúas sesións lectivas para o ámbito de comunicación e outras dúas para o ámbito científico-tecnolóxico).

A modalidade a distancia con titorías telemáticas non supón a asistencia a titorías presenciais. A comunicación cos titores é a través da Aula Virtual do IES San Clemente.

Duración

Estas ensinanzas poden realizarse, con carácter xeral, en dous cursos académicos.

As persoas adultas poden permanecer cursando estas ensinanzas o tempo que o seu ritmo de aprendizaxe precise.

Centros

Pode consultar a rede de centros nesta ligazón.

Máis información

 

Exames extraordinarios de maio de 2016 (ESA)

Estas son as datas, horas e aulas dos exames extraordinarios de maio para a ESA. Cabe lembrar que, a estes exames, teñen dereito a ir todos aqueles alumnos que suspenderon en febreiro algún ámbito do módulo 1 da ESA I ou do módulo 3 da ESA 2. Sorte!

Distribuir contido