Matrícula.

 

Curso 2018/19

Proba de acceso á universidade (ABAU)

Calendario 2019

 

Curso 2019/20

Matrícula para cursar 1º de bacharelato no curso 2019/20

- Prazo de presentación das solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo.

- Proceso de presentación: segundo a aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

Coa solicitude deberá achegarse a documentación seguinte:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar cando denegue a súa consulta.
b) Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa.
d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso

Toda a documentación deberá ser orixinal ou copia cotexada.

Recoméndase traer a documentación xa fotocopiada.

 

- Instrución da Dirección Xeral de Centros sobre o proceso de admisión de alumnado.

- Instrución da Xefatura territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnado.

 

Prazos para a formalización da matrícula:

  • Prazo ordinadrio: do 25 de xuño ao 10 de xullo (informarase dos días concretos).
  • Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro (informarase dos días concretos).

 

 

 

 

AdxuntoTamaño
Instrucions Xef Terr 2019-20.pdf406.94 KB
9-CIUG-Cartel calendario 2019DEFINITIVO.pdf560.5 KB

 

Máis información sobre Formación Profesional en:

Folletos informativos FP
http://www.edu.xunta.es/fp/

 


 

 

CURSO 2019/20

 

Ciclos en réxime ordinario e para as persoas adultas na modalidade presencial (modular)

 
Prazos de admisión
Información xeral sobre a admisión
Documentación necesaria

 

 

CURSO 2018/19

 

Formación profesional básica

Presentarase unha única solicitude de admisión e matrícula en setembro de 2018.

Información xeral e prazos de matrícula: Coñece a FPB

Prazos do proceso de admisión: Prazos

 

 

Ciclos de réxime especial (Fútbol)

Convocatoria do curso 2018/19

Convocatoria Probas de acceso 2018/19

Datas e proceso de admisión e matrícula 2018/19

 

 
Ciclos de Formación Profesional Dual

Instrucións para a matrícula

 

 

 

 

 

Ensinanzas para persoas adultas conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESA)

Prazo xeral de presentación de solicitudes de admisión: entre o 1 e o 15 de xuño (informarase dos días concretos).

Prazo xeral de matriculación para o primeiro cuadrimestre: entre o 1 e o 10 de setembro (informarase dos días concretos).

Prazo xeral de matriculación para o segundo cuadrimestre para alumnado novo: entre o 9 e o 16 de xaneiro (informarase dos días concretos).

Requisitos de acceso:

Poderán acceder ás ensinanzas básicas para as persoas adultas aquelas persoas maiores de dezaoito anos ou que os cumpran no ano natural en que comeza o curso escolar.
Poderán, así mesmo, incorporarse ás ensinanzas de adultos os alumnos e alumnas que sexan maiores de dezaseis anos e teñan un contrato laboral que non lles permita acudir aos centros educativos en réxime ordinario ou sexan deportistas de alto rendemento.

Calendario de solicitudes y matrícula para 2º y 4º de la ESA 2018