Probas de acceso

Probas de acceso a ciclos formativos de ensinanzas de Formación Profesional
 
Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional.
 
Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

 
Probas de acceso a ensinanzas deportivas
 
Estas probas están destinadas ao acceso ás ensinanzas deportivas do réxime especial de técnico deportivo e técnico deportivo superior en fúbol.