Emprende

Que é?

Emprende ten como obxectivo facilitar ao alumnado galego espazos e asesoramento axeitados para a posta en marcha dun negocio ou de proxectos empresariais viables, en centros educativos que conforman a Rede galega de viveiros de empresa en centros educativos.

 
Que son os viveiros de empresas?

Un viveiro de empresas é un espazo onde desenvolver e poñer en marcha o teu proxecto empresarial. É a referencia para o emprendemento na súa área de influencia. Nel coordínanse as accións formativas, tanto aquelas para realizar nos centros próximos como as de carácter xeral, que se leven a cabo no centro de referencia.
 

 Que ofrece un viveiro de empresas?

Asesoramento:

 • Formación e apoio do profesorado que imparte formación relacionada co sector no que se desenvolverá o teu proxecto.
 • Titoría pola coordinadora ou coordinador de emprendemento, responsable do seguimento e da orientación no teu proxecto.
 • Asesoría de persoal técnico especialista do IGAPE.

Instalacións:

 • Locais axeitados para o desenvolvemento de actividades das persoas emprendedoras.
 • Moblaxe básica propia dunha oficina, cos equipamentos informáticos e de telecomunicacións axeitados.

Servizos:

 • Servizos asociados ás infraestruturas (seguridade, limpeza, luz, etc.).
 • Servizos auxiliares da actividade empresarial como conexión a internet.
 • Difusión da túa empresa a través da páxina web www.edu.xunta.es/fp.

 

Requisitos de acceso

 • Alumnado matriculado (ou que rematara os seus estudos nos últimos catro anos) nalgunha ensinanza sostida con fondos públicos de Galicia de: formación profesional, artes plásticas e deseño; superiores de deseño, de conservación e restauración de bens culturais, de arte dramática, de música, de danza; deportivas, bacharelato e educación secundaria para persoas adultas (ESA).
 • Ter un proxecto empresarial a desenvolver na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Presentar un Plan de Empresa que garanta a viabilidade do proxecto. 

 
Onde se atopan os viveiros de empresas

Nos seguintes centros educativos existen viveiros de empresas:
Relación de viveiristas

 

Información e contacto 

Se quere participar é preciso contactar co coordinador ou coordinadora de emprendemento e/ou co Titor/a do viveiro dalgún dos centros arriba indicados.

Pódese obter mais información: 

 

Folleto informativo 

Rede de viveiros de empresa nos centros educativos


Etiquetas: