15015767

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

881867601 cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal
881867638 CIFP Politécnico de Santiago
Latitude: 42.870291
Lonxitude: -8.555657
Rúa Rosalia de Castro, 133

15706, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Cursos de especialización de grao superior
EE3ELE005200 Robótica colaborativa
EE3ELE005100 Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
ZMP0066 Análises químicas
ZMP0069 Ensaios fisicoquímicos
ZMP0070 Ensaios microbiolóxicos
ZMP0074 Formación e orientación laboral
ZMP0065 Mostraxe e preparación da mostra
ZMP0067 Análise instrumental
ZMP0072 Calidade e seguridade no laboratorio
ZMP0075 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0071 Ensaios biotecnolóxicos
ZMP0068 Ensaios físicos
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
ZMP0559 Formación e orientación laboral
ZMP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
ZMP0552 Sistemas informáticos e redes locais
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
ZMP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0555 Redes telemáticas
ZMP0554 Sistemas de produción audiovisual
ZMP0556 Sistemas de radiocomunicacións
ZMP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
ZMP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións
ZSELE03 Automatización e robótica industrial
ZMP0967 Comunicacións industriais
ZMP0971 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0968 Integración de sistemas de automatización industrial
ZMP0966 Robótica industrial
ZMP0965 Sistemas programables avanzados
ZSMAM01 Deseño e amoblamento
ZMP0987 Automatización en carpintaría e moble
ZMP0983 Fabricación en carpintaría e moble
ZMP0992 Formación e orientación laboral
ZMP0982 Procesos en industrias de carpintaría e moble
ZMP0984 Representación en carpintaría e moblaxe
ZMP0990 Xestión da produción en carpintaría e moble