15006754

15006754 - CIFP Ferrolterra

981333107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.gal
981370945 CIFP Ferrolterra
Latitude: 43.486346
Lonxitude: -8.222870
Avenida Ramón y Cajal s/n

15403, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0455 Sistemas de transmisión e freada
ZMP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
ZMP0453 Sistemas auxiliares do motor
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
ZMP0524 Configuración de instalacións eléctricas
ZMP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
ZMP0160 Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe
ZMP0164 Execución de procesos de fabricación
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0002 Mecanizado por control numérico
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0350 Certificación enerxética de edificios
ZMP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga
ZMP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas