Convocatoria solicitudes Erasmus+ para movilidades curso 2021/2022. Publicado 06/05/2021

Está abierta la convocatoria para solicitar becas Erasmus+ para hacer la FCT o prácticas como recién titulados en el extranjero durante el curso 2020/2021. 

La solicitud se hace online en este formulario web.

Podéis encontrar los formularios para descargar adjunto a esta publicación (abajo). El plazo de presentación de solicitudes termina el 4 de junio de 2021.

Publicidad y formularios que hay que entregar (formulario web, formulario en papel, protección de datos, cláusulas de calidad). 

Tenemos carta Erasmus VET!!!

Hemos conseguido la nueva acreditación KA120 - "Acreditación Erasmus en el ámbito de la Formación Profesional". Esta carta Erasmus nos facilitará el acceso a nuevos proyectos de movilidades para nuestros alumnos o recién titulados en ciclos de grado medio. También nos permitirá entrar en proyectos de prácticas innovadoras en la enseñanza, el aprendizaje, la modernización institucional y la sociedad en general.

Nuestro código es: 2020-1-ES01-KA120-VET-095815

Esta carta KA120 no es imprescible en nuestra actividad internacional, pero nos permitirá acceder a los proyectos de un modo más simple. Estamos muy contentos, en poco tiempo hemos logrado esta carta y la carta de educación superior ECHE ¡Estamos deseando entrar en nuevos proyectos KA1 y KA2!

Concurso Eduemprende Idea 2021

CONVOCATORIA 2021 DO CONCURSO EDUEMPRENDE IDEA

Este concurso  pretende potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Dende a Coordinación de emprendemento animamos ao alumnado do CIFP Ferrolterra a presentar os seus proxectos de empresa. Estamos no Viveiro de empresas para axudaros coa presentación ao Concurso. Animádevos!!!!!

Quen pode presentarse ao concurso?

Poderá participar o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

• Estar matriculado no curso 2020-2021 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño sostidas con fondos públicos.

• A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

Premios

Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.

Modalidade A: ciclos de grao superior

o Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

o Asesoramento técnico do IGAPE

o Dotación económica:

 1º premio: 3.000 euros

 2º premio: 2.000 euros

 3º premio: 1.000 euros

Modalidade B: ciclos de grao medio

o Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

o Asesoramento técnico do IGAPE

o Dotación económica:

 1º premio: 3.000 euros

 2º premio: 2.000 euros

 3º premio: 1.000 euros

Como participar

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.galOpcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As solicitudes deberán dirixirse á seguinte dirección: Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela.

Para a estes efectos os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG). Do 17 de abril ao 16 de maio.

Información sobre a convocatoria

Convocatoria 2021 ·         https://www.edu.xunta.gal/fp/eduemprende-idea

 • Orde do 7 de abril da convocatoria do concurso  eduemprende Idea (DOG 16 de abril de 2021)

                              

PREMIOS EXTRAORDINARIOS FP

Convocatoria de premios extraordinarios FP Superior:

Repartirase un premio por familia profesional. O premio consistirá en unha dotación económica de ata 850 euros.

Requisitos dos solicitantes:

-Ter cursados estudios de FP superior durante o curso 2019/2020 nalgún centro da Comunidade autónoma de Galicia (tanto en presencial como a distancia) e ter rematado os estudos no ano 2020.

-Ter obtido unha cualificación final do ciclo igual ou superior a 8,50.

Forma e presentación de solicitudes:Ata o 12 de Maio de 2021 a través de www.edu.xunta.gal/premiosedu/

Toda a información no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-250321-0001_gl.pdf 

Concurso de Ideas emprendedoras "A túa idea nun minuto"

I Concurso de Ideas emprendedoras: "A túa idea nun minuto"

Se tes/tedes unha idea de negocio,  o CIFP Ferrolterra convoca o I Concurso de ideas emprendedoras co obxectivo de fomentar o emprendemento e impulsar a innovación e a creatividade entre o alumnado.

Dirixido a  todo o alumnado do centro (matriculados no curso académico 20/21) de 1º e 2º curso de FPB, ordinario, modular e dual.

Podedes participar individualmente ou en equipos.

O prazo de presentación de ideas é dende o 15 de marzo ata o 30 de abril.

Para  incribirse no Concurso:

- enche o formulario que aparece no enlace: https://forms.gle/69weob7WmDqMzQtX7

 

 - ou a través do Qr que aparece no cartel do concurso que encontraredes polo centro. 

Se precisas asesoramento ou seguimento da túa idea a Coordinación de emprendemento e o Departamento de FOL están ao teu dispor para que a poidas presentar. 

TERÁS  1 minuto de tempo para facer a presentación da túa idea a través dun VIDEO  que teredes que enviar ao seguinte correoviveiroe.cifpferrolterra@gmail.com

Recorda que a presentación é o que vai ver o xurado, realiza unha boa presentación!!!!.

O XURADO estará composto pola Dirección, profesorado e  alumnado das familias profesionais do CIFP Ferrolterra.

E o momento de que deas a coñecer a túa idea. Ademáis, a túa idea pode ter premio $$$. As mellores ideas terán premio en metálico. Ademáis os gañadores farán unha  visita guiada a empresas do sector,  para que coñezades aos emprendedores da comarca de Ferrolterra do voso sector de actividade.

-  1º Premio: 250€

-  2º Premios: 150€

-  3º Premio: 4 PREMIOS DE 50€ 

A valoración das ideas se realizará tendo en conta os seguintes criterios, valorados de 1 a 4 puntos:

- Presentación da idea

- A idea satisface unha necesidade no mercado?

- A idea pode levarse á práctica (viable)?

- A idea é orixinal, innovadora e diferente?

Esperamos os vosos VIDEOS!!!!! Animádevos a dar a coñecer as vosas ideas!!!! $$$$$$$$$$$$

 

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (basicamente, para ciclos medios, título de formación profesional básica, título da ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, ter título de técnico de formación profesional, título de bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Excepcionalmente, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas poderán matricularse para a realización das probas libres en módulos profesionais do mesmo ciclo formativo:

 • sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.
 • ata un máximo de tres módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre e cando non estean matriculadas neles no mesmo curso de realización da proba.

Tamén poderán matricularse de xeito excepcional, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, ás persoas que superasen o módulo de Formación en centros de traballo, e no caso dos ciclos de grao superior tamén o módulo de Proxecto, nos períodos extraordinarios establecidos no artigo 6.4 da Orde do 28 de febreiro de 2007, de setembro-decembro e de xaneiro-marzo, do mesmo curso escolar en que teña lugar a convocatoria de probas libres.

Coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

A solicitude poderá realizarse mediante o asistente informático vía web. Logo de realizada, a aplicación informática xera un impreso de solicitude.

- No caso de solicitantes xa autenticados no contorno "edu.xunta.es" que non teñan que achegar documentación, o sistema xera un impreso xa validado, co texto de que non é necesario entregalo nun centro educativo para a súa validación. Deste xeito remataría a finalización da presentación da solicitude nas probas libres para a obtención de títulos de FP LOE. A copia impresa conservarase como resgardo da realización da solicitude.

- En calquera outro caso, o sistema xera un impreso de solicitude que terá que ser entregado para a súa validación en calquera centro educativo de Galicia con oferta de ciclos de formación profesional sostida con fondos públicos. Se este impreso non se entrega en prazo, a solicitude non terá carácter oficial e non se considerará realizada para os efectos da admisión.

Prazo de solicitudes de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.

O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 19 ao 30 de abril de 2021 ata as 13:00 h.

 

Solicitudes de inscrición

 

<<<<< Mais Información prema aquí >>>>>>>

 

Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2021

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Período de reclamación: do 12 ao 16 de abril, ambos os dous incluídos, no centro de inscrición.

VIDEOCONFERENCIAS UDC: OFERTA EDUCATIVA E ABAU(ACCESO Á UNIVERSIDADE)

xoves 8 de abril celebrarase unha XORNADA VIRTUAL DE PORTAS ABERTAS, para dar a coñecer a oferta da UDC ao alumnado interesado en acceder a universidade. No seguinte enlace pódese acceder a toda a información:
https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/portas_abertas/, en horario de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h, a través de Teams.

Os asistentes poderán:
  *   Conectarse directamente premendo na ligazón que figura ao lado de cada titulación no horario sinalado. Non é necesaria inscripción previa nin ter instalado Teams.
  *   Interactuar cos relatores e aclarar as súas dúbidas
  *   Visitar virtualmente os Centros da UDC: Facultades, Escolas, Residencias, Instalacións deportivas…
  *   Ver os testemuños de alumnado matriculado e egresado
  *   Participar en retos e obradoiros e conseguir agasallos

Tamén haberá vídeoconferencias sobre ABAU e PREINSCRIPCIÓN en horario de mañá e tarde e un PUNTO DE INFORMACIÓN atendido polo persoal do Servizo de Estudantes durante toda a Xornada.

Premios a proxectos de innovación na FP. Relación de proxectos premiados. Convocatoria 2021

Publicada a Resolución do 23 de marzo de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se resolven os premios para o desenvolvemento

de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes

da Consellería de Cultura, Educación e Universidade convocados na resolución do 26 de novembro de 2020. 

Na seguinte ligazón atopará a listaxe de proxectos premiados, agrupados por modalidade e por centro educativo coordinador, indicando os centros educativos e entidades participantes en cada proxecto: 

 

Proxectos Premiados como Centro coordinador: 

     • Proxecto: Aulas saudables no CIFP Ferrolterra
     • Proxecto: Sistema automático de transformación de residuo de madeira en enerxía
     • Proxecto: Equipamento anticovid para espazo de socialización
     • Proxecto: Fasquía 3D: Dixitalización de formas das embarcacións tradicionais e difusión das tecnoloxías 3D en ámbitos non tecnolóxicos

 

Proxectos Premiados como Centro colaborador:

 

     • Proxecto: Fuel cell H2
     • Proxecto: Madeira de vestir