Baremo procedemento de Selección CS Mecatrónica Industrial (Navantia)

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR NAVANTIA. CURSO 2022 - 2023

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

·      Titulación. Baremará únicamente a de maior valor.

25

CGS afíns a Mecatrónica Industrial. Exemplo: Fabricación Mecánica, Electricidade e Electrónica, Automoción, Deseño de Fabricación Mecánica, etc.

20

Bacharelato

10

CGM afín a Mecatrónica Industrial

·     

Idioma.

10

Inglés B1. Acreditación Oficial do Nivel

·       

Curso Prevención Riscos Laboráis Básico (o superior)

10

50 horas

·       

Experiencia laboral

10

Experiencia acreditada no Sector Naval ou en actividades afines á Mecatrónica Industrial.

·       

Curriculum EUROPAS

5

Puntos máximo

·       

Test psicoprofesional. A proba realizarase de manera previa á baremación.

o  

A proba consistirá en:

20 preguntas de Debuxo Técnico

20 preguntas de Matemáticas

É requisito indispensable para ser baremado obter un mínimo de 15 puntos nesta proba.

40

Puntos máximo

 

#FPGalicia; #CIFPFerrolterra; #FPDualGalicia

Selección FP Dual CIFP Ferrolterra

Esta é a oferta de FP Dual nova para o curso 2022/2023:

  • CS Mecatrónica Industrial
  • CS Deseño de Fabricación Mecánica
  • CS Deseño e Amoblamento
  • CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
  • CM Electromecánica de Maquinaria
  • CM Soldadura e Calderería
  • CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas

 

O alumnado que figure nas listaxes definitivas de admisión de solicitudes para FPDual deberá presentarse aos procesos de selección das empresas segundo o calendario que se irá mostrando na web do centro. Unha vez seleccionado pola empresa o alumnado deberá formalizar a matrícula segundo o calendario de matrícula.

#FPGalicia;#CIFPFerrolterra;#FPDualGalicia

CONCURSO PROXECTOS EN GALEGO

Dende o Equipo de Dinamización da Lingua Galega queremos felicitar aos gañadores do concurso!

1º premio: Pablo Álvarez Rodríguez do Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial.

2º premio: Javier Feijóo Balado do Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial.

3º premio: Angel Javier Muñoz Muíño do Ciclo Superior de Automoción.

NORABOA!!

E grazas a tod@s por participar!

Prazos do proceso de admisión nos centros (Réxime ordinario e adultos)

Presentación da solicitude:

Deberase cubrir unha única solicitude para cada modalidade e grao, utilizando o asistente informático que estará dispoñible en

https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/

A aplicación avisará no caso de que fose necesario achegar documentación, que poderá engadirse en soporte electrónico.

Non será necesario presentar o resgardo da solicitude nin a documentación nun centro, agás que a aplicación indique

que para ser unha solicitude válida terá que ser entregada, xunto coa documentación necesaria, nun centro educativo con oferta de FP

sostida con fondos públicos, para ser selada, datada e validada.

 

 

<<<< Ver formato Ampliado >>>>

Oferta 2022-23 CIFP Ferrolterra

#FPGalicia;#CIFPFerrolterra

http://www.edu.xunta.es/fp/

Cadro resumo matrícula

 

ADMISIÓN CICLOS 2022

SOLICITUDE

 

DOCUMENTACIÓN

PRAZOS

VÍA WEB

www.edu.xunta.es/fp

 

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

 

 

 

1º ordinario

Información ordinario

Calendario web

Adultos

Información Adultos

Manual

2º Ordinario

Do noso centro (*): estaban matriculados en 1º e promocionan a 2º. Fan matrícula e admisión ao mesmo tempo

Seguro + Anexo I (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

IMPORTANTE: CAMBIO

Dende o 24 xuño ate 5 xullo

 

Doutro centro

Anexo I (dúas copias) + Calendario

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

Calendario web

FCT (**) y/o Proxecto CS (que non vaian solicitar exención)

Do noso centro

Ordinario

Anexo I (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

1ª semana setembro

Doutro centro

Ordinario

Anexo I (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II (dúas copias)

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

1ª semana setembro

Prazas liberadas

Ordinario

Anexo I (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8211)

 

Ate que se agoten as prazas que se liberen

Adultos

Anexo II (dúas copias) + seguro

(http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8212)

 

Duales de 2º año

Dual

 

6 ao 8

Setembro

(*) Do noso centro: Refísere a quen estivo matriculado no noso centro no curso 2021/2022. De non ser así serían coma se viñesen doutro centro

(**)      Quen quera solicitar á exención da FCT, deberá matricularse primeiro e solicitar a exención na primeira semana do mes de setembro.

Os menores de 28 anos, deben entregar o resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. Concepto: NOME DO Alumn@)

#FPGalicia

http://www.edu.xunta.es/fp/ 

Taxas Títulos 2022 e Seguro Escolar

TAXAS TÍTULOS 2022

Concepto: Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e duplicados (ou LOGSE)

TÍTULO

Tarifa Normal

Familia Numerosa Categoría xeral

Familia Numerosa Categoría Especial

Duplicado

Técnico

22,07€

11,06€

0

2,55€

Técnico Superior

54,00€

27,03€

0

4,98€

A taxa para á expedición do título a podedes tramitar de xeito telemático ou podedes descargar o modelo en: 

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+telem%C3%A1tico+de+taxas+e+prezos/11609730/4126995/11609860/1.3/item-dark-blue/tab#0

Os códigos para encher son os seguintes:


 

Para os que os estades a matricular: Os menores de 28 anos necesitan resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Abanca: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. IMPORTANTE: Concepto: SEGURO ESCOLAR + NOME APELIDOS ALUMNO)