Formación Profesional Dual. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2020-2021

Publicación das listaxes provisionais de solicitudes de admisión a proxectos de formación profesional dual para o curso 2020-2021.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o xoves 9 de xullo ata as 13:00 horas do luns 13 de xullo de 2020. A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a solicitude.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmisión.

Réxime para as persoas adultas

Nova publicación das listaxes provisionais de solicitantes do réxime para as persoas adultas que actualiza a baremación por módulos xa superados. As listaxes actualizáronse ás 14:15 horas do 13 de xullo de 2020.

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Baremos FP Dual CS Deseño e Amoblamento

Achéganse os Baremos de Selección para o Ciclo superior dual de Deseño e Amoblamento das empresas:

  • Adera
  • Cardifer
  • Noa - Malasa
  • Do Acibreiro

A realización da selección e presentación da documentación será no CIFP Ferrolterra o día 15 de xullo ás 10:00 horas.

 

O día da proba, os alumnos deberán traer o CV Europass e a documentación acreditativa de posuír títulos ou certificados baremables (aportarán fotocopias dos mesmos e no caso de ser seleccionados deberán de presentar os orixinais ó representante da empresa)

Baremos FP dual Mecatrónica Industrial. Navantia

Achégase os Baremo de Selección para o ciclo dual de Mecatrónica Industrial con Navantia.

A realización da proba/test psicoprofesional e presentación da documentación será no CIFP Ferrolterra o día 15 de xullo ás 10:30 horas.

O día da proba, os alumnos deberán traer o CV Europass e a documentación acreditativa de posuír títulos ou certificados baremables (aportarán fotocopias dos mesmos e no caso de ser seleccionados deberán de presentar os orixinais ó representante da empresa). Tamén será necesaria unha calculadora.

 

Baremos FP dual Electromecánica de Maquinaria. Empresas GAM, Rilo, Talleres Arteixo, Torneiro Maquicoruña

Achéganse os Baremos de Selección para o ciclo dual de Electromecánica de Maquinaria das empresas:

  • GAM
  • Rilo
  • Torneiro Maquicoruña
  • Talleres Arteixo

A realización da selección e presentación da documentación será no CIFP Ferrolterra o día 15 de xullo ás 10:30 horas.

O día da proba, os alumnos deberán traer o CV Europass e a documentación acreditativa de posuír títulos ou certificados baremables (aportarán fotocopias dos mesmos e no caso de ser seleccionados deberán de presentar os orixinais ó representante da empresa)

Baremo FP Dual Construccións Metálicas. Windar Renovables.

Achégase o Sistema de Baremación para valorar aos candidatos da empresa Windar Renovables

DATAS:

  • 16/07/2020: Realización do test/proba psicoprofesional e presentación da documentación no salón de actos de CIFP Ferrolterra, ás 09:00 horas.

         Acudir con DNI e bolígrafo.

         Ó remate da proba, faranse as entrevistas persoais.

O día da proba, os alumnos deberán traer o CV Europass e a documentación acreditativa de posuír títulos ou certificados baremables (aportarán fotocopias dos mesmos e no caso de ser seleccionados deberán de presentar os orixinais ó representante da empresa)

  • 17/07/202: Publicación na web do Centro da listaxe coas puntuacións definitivas de cada aspirante. (Os aspirantes que acaden as 12 mellores puntuacións serán os seleccionados para realizar a formación Dual, quedando os restantes en estado de reserva).

 

Reanudación Cursos AFD próximo 6 de xullo

O próximo luns 6 de xullo, reanudanse as clases das Acción Formativas para Desempregados (AFD) que se estaban a desenvolver no noso centro, en horario de 8:30 a 14:30.

Cadro resumen matricula

ADMISIÓN CICLOS 2020

SOLICITUDE

 

 

DOCUMENTACIÓN

PRAZOS

VÍA WEB

www.edu.xunta.es/fp

 

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

 

 

 

1º ordinario

Información ordinario

Calendario web

Adultos

Información Adultos

Manual

2º Ordinario

Do noso centro (*): estaban matriculados en 1º e promocionan a 2º. Fan matrícula e admisión ao mesmo tempo

Seguro + Anexo I

9  e 10 de xullo

 

Doutro centro

Anexo I + Calendario

Calendario web

FCT (**) y/o Proxecto CS (que non vaian solicitar exención)

Do noso centro

Ordinario

Anexo I + seguro

9  e 10 de xullo (admisión e matricula xunto)

Adultos

Anexo II + seguro

9  e 10 de xullo (admisión e matricula xunto)

Doutro centro

Ordinario

Anexo I

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II

1ª semana setembro

Prazas liberadas

Ordinario

Anexo I + seguro

Ate que se agoten as prazas que se liberen

Adultos

Anexo II + seguro

Duales de 2º año

Dual

 

Do 7 ao 11 setembro

Taxas Títulos 2020 e Seguro Escolar

TAXAS TÍTULOS 2020

Concepto: Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e duplicados (ou LOGSE)

TÍTULO

Tarifa Normal

Familia Numerosa Categoría xeral

Familia Numerosa Categoría Especial

Duplicado

Técnico

21,64€

10,84€

0

2,50€

Técnico Superior

52,94€

26,50€

0

4,88€

A taxa para á expedición do título a podedes tramitar de xeito telemático ou podedes descargar o modelo en: 

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+telem%C3%A1tico+de+taxas+e+prezos/11609730/4126995/11609860/1.3/item-dark-blue/tab#0

Os códigos para encher son os seguintes:


 

Para os que os estades a matricular: Os menores de 28 anos necesitan resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Abanca: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. Concepto: SEGURO ESCOLAR)

 

Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2020/2021

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2020-2021. Nesta ocasión, inclúense tamén os prazos para pedir praza en cursos de especialización, que se impartirán este ano por primeira vez e que van dirixidos a persoas xa tituladas en ciclos formativos. 

 

Admisión a ciclos ordinarios FP 2020-21

 

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas–presencial e a distancia comezará o 25 de xuño ás 9 h. e prolongarase ata o 8 de xullo ás 13 h.

Podes consultar o seguinte video de axuda para a creación dunha solicitude web:

https://www.youtube.com/watch?v=TMRJTMi-xyY

A matriculación da primeira adxudicación de prazas comezará o 21 de xullo ás 9 h., ata o 27 de xullo ás 13 h.

A continuación, unha vez se comproben as prazas que quedaron vacantes, procederase á segunda adxudicación de prazas, cuxo período de matrícula irá do 29 de xullo ás 9 h. ao 31 de xullo ás 13 h.

Admisión a ciclos Dual FP 2020-21

 

Canto á FP Dual, a presentación de solicitudes será tamén entre o 25 de xuño ás 9 h. e o 8 de xullo ás 13 h.

O período de selección por parte da empresa colaboradora irá do 15 ao 17 de xullo, e as persoas finalmente seleccionadas poderán matricularse do 20 de xullo ás 9 h. ao 27 de xullo ás 13 h.

<<< Máis información >>>

Seis nuevos ciclos de FP entre el Rodolfo Ucha y el Ferrolterra

Cinco de los nuevos estudios son de la modalidad dual

 

 

 

Los centros de formación profesional de la ciudad tendrán seis nuevos ciclos: dos en el Rodolfo Ucha y cuatro en el Ferrolterra. El director de este último centro, Enrique Pazo, recuerda que sus exalumnos registran hasta un 80 % de inserción laboral. Para el año que viene han cerrado convenios con cuatro firmas del sector maderero y que acogerán a los estudiantes de los nuevos estudios: el Ciclo Superior de Deseño e Amoblamento; el Ciclo Medio de Electromecánica da Maquinaria para la rama de automoción en colaboración con la empresa Gam; el Ciclo Superior de Construccións Metálicas con Windar y uno más de Mecatrónica Industrial en convenio con Navantia. En este tipo de formación dual los alumnos estudian hasta abril en las aulas y después se incorporarán a las plantillas de las empresas colaboradoras.

 

Además, el Ferrolterra ofrece 20 ciclos más divididos en siete familias: trabajos relacionados con la madera (con cuatro modalidades, una de ellas Dual); un ciclo superior de Educación Infantil en la rama sociocultural; siete ciclos en el área más desarrollada, la dedicada a la electricidad y la electrónica; cinco propuestas formativas en la familia de fabricación mecánica y cuatro en la enfocada al transporte y mantenimiento de vehículos. Cierran la oferta dos ciclos superiores: uno de Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica y otro de los nuevos duales ya citados: Mecatrónica Industrial.

 

<<<<  ver nova na Prensa >>>>