BAREMO FP DUAL DESEÑO E AMOBLAMENTO - CANDIDO HERMIDA

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN GRUPO CANDIDO HERMIDA

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

Titulación. Baremará únicamente el de maior valor

20

CFGS afíns a Deseño e Fabricación en madera

15

CGM Carpintería de madeira

10

Bacharelato con Debuxo Técnico

 Idioma.

5

Inglés B1. Acreditación Oficial do Nivel

 Informática.

10

Autocad

5

Revit

5

Solidworks

Curso Prevención Riscos Laboráis Básico (o superior)

5

50 horas

 Experiencia laboral

20

Experiencia acreditada no Sector de Deseño e Fabricación en madera ou en actividades afines

 Entrevista personal

30

Entrevista personal del candidato con RRHH

 É requisito para ser baremado obter un mínimo de 15 puntos nesta entrevista.

Documentos acreditativos para ser tidos en conta na baremación da empresa que non foran entregados na solicitude de admisión poderán ser achegados ao centro CIFP Ferrolterra ate o día 6 de xullo ás 13:00h

 

Probas extraordinarias de setembro 2018 para FP Básica

Rama: Electricidade Electrónica

Día 3  (no CIFP Ferrolterra)

 • 8:30    Ciencias aplicadas I   AP 1-5
 • 09:30h Comunicación e sociedade I   AP 1-5
 • 11:00h Instalacións eléctricas e domóticas  TELO 3
 • 12:30h Equipamentos eléctricos e electrónicos  TELO 3

Día 4  martes

 • 09:00 Reunión de avaliación
 • 12:00 Entrega de notas as

 

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE BAREMACIÓN FP DUALES CON NAVANTIA

FP DUAL DESEÑO DE FABRICACIÓN MECÁNICA

FP DUAL PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN DE FABRICACIÓN MECÁNICA

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE BAREMACIÓN 

Publicación da relación provisional de persoas solicitantes

4 de xullo

Reclamación á relación provisional de persoas solicitantes

Do 5 ao 6 de xullo

Publicación da relación definitiva de persoas solicitantes

9 de xullo

Proba de coñecementos (Salón de actos do CIFP Ferrolterra)

10 de xullo ás 10:00h (ate as 13:00h)

Listaxe provisional da Baremación

11 de xullo

Reclamaciones á Baremación Provisional

Ate o 12 de xullo ás 13:00h

Publicación da listaxe definitiva de Admitidos e Reservas

13 de xullo

Matrícula

Do 17 ao 24 de xullo

 Documentos acreditativos para ser tidos en conta na baremación da empresa que non foran entregados na solicitude de admisión poderán ser achegados ao centro CIFP Ferrolterra ate o día 6 de xullo ás 13:00h

Será necesario o DNI (o similar) para poder realizar a proba.

Material necesario: Calculadora non programable, compás, transportador de ángulos, escuadra, cartabón e regla.

Recoñecementos Médicos Previos: Co obxectivo de que o persoal en prácticas teña as mesmas condicións de prevención e protección que os empleados cos que compartirán o posto de traballo/practicas, os alumnos que resulten seleccionados para cursar FP Dual en Navantia terán que pasar unha calificación de aptitude médica previa á entrada nas instalacións de Navantia

Información FP Dual para o curso 2018-2019

ORDE do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades (data prevista de publicación en DOG o día 22.06.2018), o impreso de solicitude e un resumo dos datos principais da convocatoria: prazos, lugares para a presentación da solicitude, documentación para presentar, requisitos das persoas solicitantes e calendario do procedemento.
 
Importante:
 

 1. As persoas que participen no procedemento de admisión e matrícula para os proxectos de formación profesional dual de ciclos formativos para o curso 2018-2019 tamén poderán, se así o desexan, realizar a solicitude de admisión a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia, no prazo ordinario de xuño-xullo. Neste caso:
 • As persoas non seleccionadas nos proxectos de formación dual seguirán no procedemento de admisión a ciclos formativos e, se é o caso, poderáselle adxudicar unha praza para que posteriormente realicen a matrícula nos prazos establecidos.
 • As persoas que figuren como admitidas en calquera dos proxectos de formación dual na listaxe de relación de persoas admitidas e en espera publicada o día 16 de xullo, están a renunciar expresamente a seguir no procedemento de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia; non serán adxudicadas e non poderán formalizar matrícula ningunha nestes réximes ou modalidades.

A selección por parte da empresa, debe comezar coa publicación da relación provisional de persoas solicitantes o día 4 de xullo. De esta forma, o período efectivo de selección por parte da empresa ou entidade colaboradora vai desde o día 4 ata o día 13 de xullo.
 
Aínda que o habitual é que non haxa diferenzas entre a listaxe provisional e definitiva, de existiren deberán terse en conta no proceso de selección:

 1. Se algunha persoa presenta unha reclamación á listaxe provisional e é incluído na listaxe definitiva, débese incluír no proceso de selección.
 2. Se algunha persoa que figuraba na listaxe provisional deixa de figurar na listaxe definitiva, débese dar de baixa no proceso de selección e non figurará na listaxe de persoas admitidas do día 13 de xullo.
 3. É importante trasladar a información sobre o procedemento e os prazos de selección á empresas ou entidades colaboradoras participantes en cada proxecto de FP dual e, desta forma, facilitar a planificación e organización dos procedementos selectivos.

<<ORDE do 14 de xuño de 2018>>

<<Oferta FP Dual CIFP Ferrolterra>>

<<Instrucións para o procedemento de admisión e matrícula>>

<<Formulario de solicitude "ANEXO I" en galego>>

<<Formulario de solicitude "ANEXO I" en castelán>>

Mellorando as aptitudes e as competencias clave na FP

 Dinamarca02Dinamarca01

 

 

 

O profesor José Enrique Teijeiro Lombardía visita Dinamarca dentro do proxecto "Mejorando las aptitudes y competencias claves en la FP"

 

Proxecto Donas de Si. Parabéns!

Acabamos de recibir dende a Secretaría Xeral de Igualdade os parabéns polo traballo que está a levar a cabo a equipa do Proxecto “Donas de Si”. Sonrisa
 
O proxecto está a traballar na erradicación dos roles de xénero nos ambitos científicos e tecnolóxicos e a dar visibilidade a referentes femininos nos ámbitos da ciencia e da tecnoloxía. Felicitan especialmente a actividade feita coa neurocientífica Susana Martínez Conde e agradécenos a proposta desta científica levada a cabo pola equipa do proxecto como candidata ao premio Maria Josefa Wonenburger Planells. 
Grazas de novo a toda a equipa do proxecto e en especial a Isabel Caamaño Maldonado e a Carmen Ginés Mayor polo estupendo traballo realizado

#CIFPFerrolterra; #FPGalicia; #Igualdade

 

Acadamos catro premios

para o desenvolvemento de outros tantos proxectos da innovación na FP

Parabéns e grazas a todos os profesores participantes nos proxectos presentados para o curso 2019 xa que o CIFP Ferrolterra segue a despuntar na innovación da FP, sendo o único centro de Galicia premiado en 4 proxectos e con máis de 83.000€ que suporá unha mellora en dotación para os ciclos e as familias profesionais participantes.

Un deles coresponde a Modalidade A (Innovación tecnolóxica ou científica)

 • Proxecto: Electrobicicleta de man para nenos con mobilidade reducida
  Centro colaborador: IES Illa de Sarón
  Entidade colaboradora: Alfredo Vidal Vallejo S.L. Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo
  Premio: 4.535,53 €

e os outros tres a Modalidade B (Didáctica)

 • Proxecto: Creación dun robot educativo. Hospital de robots
  Centro colaborador: IES Fraga do Eume - IES de Fene - IES Sofía Casanova - CEIP Recimil - CPI A Xunqueira
  Entidade colaboradora: Disomain, SLL - CFR de Ferrol - Robótica Fácil - Universitat Politécnica de Valencia - Escuela de especialidades "Antonio de Escaño"
  Premio: 26.575,64 €
 • Proxecto: Prototipo de sistema "Dish Stirling" para a conversión de enerxía solar en enerxía eléctrica
  Centro colaborador:
  Entidade colaboradora: Soluciones Metalúrgicas Gallegas, S.L. - IELEC, Industria y electricidad, S.L. - Escuela de especialidades "Antonio de Escaño"
  Premio: 26.603,11 €
 • Proxecto: Ferramenta multiúsos para operacións auxiliares de soldadura
  Centro colaborador: IES de Fene
  Entidade colaboradora: T.M. Galicia S.L. - Herramientas Ferpa S.L.
  Premio: 25.411,61 €

 <<máis información>>

 

Winner of the Logo Contest - Ganador del Concurso Logo. Project Erasmus + Z-Wave Digital Home

Durante la segunda reunión transnacional del proyecto Erasmus+: Z-Wave Digital Home, que tuvo lugar en ITIS Leonardo da Vinci, Parma, Italia, los días 7 y 8 de mayo de 2018, se eligió el logotipo que se utilizará como marca o imagen de el proyecto. El logotipo elegido pertenece a Marta Pérez de Lugo - España y fue elegido entre las 26 propuestas recibidas correctamente de acuerdo con las bases del concurso. El segundo logotipo más votado pertenece a Paula Andrea Santucho de Argentina y el tercer lugar fue para Julio Santiso de España.

Agradecemos a todos los participantes los diseños enviados y la gran calidad de los mismos. Sois unos grandísimos diseñadores tod@s.

#CIFPFerrolterra#FPGalicia;#Erasmus+;#KA202; #LogoContest; #BerufskollegTecklenburguerLand;#ITISLeonardodaVinci#SecondEpalNeasIoniasVolou;

Este es el Logo escogido:

Project Erasmus+ 2017-1-ES01-KA202-038313

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

A asistencia á xornada de acollemento e obrigatoria, a non asistencia implica a baixa de oficio en todos os módulos, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas no curso seguinte. Nesta xornada  informarase aos alumnos sobre o desenrolo das probas, aclararanse as dúbidas que teñan e amosaranse os lugares de celebración das mesmas.

BAIXAS DE OFICIO
Aquelas persoas matriculadas que non asistan xustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes da proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba. Para os efectos de determinación da baixa de oficio, a comisión de avaliación valorará as circunstancias na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido nas Normas de Organización e Funcionamento.
A xustificación deberá presentarse no centro antes de transcurridas 24h da falta ou se procederá á baixa de oficio de todo o proceso

 • XORNADA DE ACOLLEMENTO: 1 de xuño ás 12:00 horas
 • PERÍODO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: do 4 ao 20 de xuño
 • AVALIACIÓN: 25 e 26 de xuño
 • ENTREGA DE NOTAS: 27 de xuño

 <<Directrices e calendario xeral>>

 <<Prazas vacantes de probas libres>> período de matrículadesde as 9:00 horas do 23 de maio ata as 13:00 horas do 31 de maio de 2018.

 <<listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas>>

  Programacións e Calendarios das probas

 

Normativa: