Composición

 

Composición área de formación

 

ÁREA DE FORMACIÓN

XEFE DE ESTUDIOS - XEFE DE ÁREA

                            DIRECCIÓN                           

Javier Iglesia Anllo

Enrique Pazo López

 
DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTOS DAS FAMILIAS PROFESIONAIS
DEPARTAMENTO DE FOL
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA   (3 profesores. 2 alumnos 1 PND)
 
  RESPONSABLE
COORDINADOR BIBLIOTECA Juan Casal Mera
COORDINADOR DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA