BECAS NECESIDADES ESPECIAIS

Saiu publicada no BOE a convocatoria de becas para alumnos con NEAE (Necesidade Especifica de Apoio Educativo) para o curso 2022-23.

Poderán acollerse a estas becas aqueles alumnos diagnosticados con TEA (incluído ASPERGER), TDHA, discapacidade, trastorno grave de conduta o de comunicación, reeducación psicopedagóxica, reeducación da linguaxe e que teñan recoñecida unha minusvalía como mínimo do 33% e que a sua vez estean acudindo a un centro de reeducación ou reforzo distinto ó do centro.

O prazo vai desde o 19 de maio ata o 30 de setembro e as solicitudes faranse a través do seguinte enlace:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/artisticas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html