Skip to Content

Lexislación educativa

Comedor escolar 22/23

Documentos para a presentación de solicitudes do comedor:

Instrución

Circular informativa

Solicitude

Anexo II

Calculadora

 

Enlaces á normativa vixente

Marco xeral:

Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (LOMLOE)

Calendario escolar:

ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Currículo Educación Infantil:

Lexislación da Educación Infantil en Galicia (Decreto 330/2009 + Orde do 25 de xuño de 2009)

Currículo Educación Primaria:

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orientación:

Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.

ORDE do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do ditame de escolarización.

Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibiliza-la duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual.

Protocolos:

Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades específicas da aprendizaxe (01/2020).

Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais (09/2019).

Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva (02/2019).

Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual (06/2018).

Distribuir contido


by Dr. Radut