Profesorado

DÍA DAS ESCRITORAS 2021: OLGA NOVO

Para conmemorar o Día das Escritoras, as bibliotecas que formamos o colectivo decidimos dedicar este día á escritora da nosa comarca María Olga Novo Presas (Vilarmao, 1975) pola súa importante traxectoria literaria.

 

     Este ano a comisaria da conmemoración é a poeta e filósofa Marifé Santiago Bolaños e o tema escollido "ler as idades da vida", por isto as diferentes bibliotecas afondamos no seu texto O pequeno petrucio e a naiciña nena no que comparte lembranzas da infancia. 

    Cada biblioteca traballou o texto durante varios días desde perspectivas diferentes: lectura, tradución, ilustración, investigación... e agora podedes ver o resultado de todos os traballos a continuación. 

FELIZ  DÍA  DAS  ESCRITORAS!!

 

 

 

Enlace á entrada no blog de LemosLe: http://lemosle.blogspot.com/2021/11/dia-das-escritoras-2021-olga-novo.html

 

Diagnose e seguimento da convivencia escolar

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal. No marco desta estratexia realizáronse no 2015 e no 2019 as enquisas de diagnose que permitiron identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos.

 

 Apertura da enquisa do 12 ao 29 de Abril (ambos incluídos)

 

"Recollida de datos para as familias" en https://www.edu.xunta.gal/convfamil

 


"Recollida de datos para o alumnado de 5ºEP a 4º ESO" en https://www.edu.xunta.gal/convobrig

"Recollida de datos para o alumnado de ensinanzas postobrigatorias" en https://www.edu.xunta.gal/convpost

"Recollida de datos para o alumnado con necesidades especiais" en https://www.edu.xunta.gal/convee

"Recollida de datos para o profesorado" en https://www.edu.xunta.gal/convdoce

"Recollida de datos para PAS" en https://www.edu.xunta.gal/convpas

 

 

 Preguntas frecuentes

Programacións

En FICHEIROS ADXUNTOS están todas as programación adaptadas por mor da situación actual para o remate do curso 2019/2020.

 

Infantil (Todas as programacións de todas as materias e cursos deste etapa educativa están recollidos neste ficheiro).

Relixión (Todas as programación de todos os cursos, tanto de infantil coma de primaria de relixión están recollidas neste ficheiro).

PRIMARIA:

Primeiro:

Ciencias Naturais     Ciencias Sociais     Lingua castelá     Lingua galega     Matemáticas     Inglés     Educación Física     

 

Segundo:

Ciencias Naturais     Ciencias Sociais     Lingua castelá     Lingua galega     Matemáticas     Inglés     Educación Física

 

Terceiro:

Ciencias da Natureza     Matemáticas     Inglés     Lingua galega     Lingua castelá     Ciencias Sociais     Educación Física

 

Cuarto:

Ciencias da Natureza     Matemáticas     Inglés     Lingua castelá     Lingua galega     Ciencias Sociais     Educación Física

 

Quinto:

Valores cívicos e sociais     Matemáticas     Lingua castelá     Educación Física     Ciencias Sociais     Ciencias Naturais     Inglés     Lingua e literatura galegas  

 

Sexto: 

Lingua e literatura galegas     Inglés     Ciencias Naturais     Ciencias Sociais     Educación Física     Lingua castelá     Matemáticas     Valores sociais e cívicos

 

 

 

 

Alumnado con ACI

Para levar a cabo a avaliación do alumnado que cursa con ACI, teranse en conta os criterios e estándares de avaliación e aprendizaxes adaptados, no seu día, no documento referido á adaptación curricular do alumno/a.

Calificación final:

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Para obter a cualificación final realizarase a media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións, podendo aumentar esta ata un máximo de 1’5 puntos (sempre en positivo) de cumprírense os seguintes criterios:

  • Participación activa, constancia e esforzo do alumnado, ante as propostas de traballo que se lle presentan a través dos distintos medios. (0´5 puntos)


  • Entrega de traballos realizados con coherencia e en relación ao que se lles pide, dentro do prazo estipulado. (0´5 puntos)


 

  • Calidade das tarefas presentadas polo alumnado atendendo a orde, limpeza, … (0´5 puntos)

O Profesorado do CEIP Rosalía de Castro. Curso 2017/18

DIRECTOR

 Fran Bouso ( comisión de servizos )

TITORÍAS

 

E.Infantil  -  María Ellen Carnero

E.Primaria -    1º e 2º : Natividad Rodríguez

                     3º e 4º : Rocío Vilar

                     5º e 6º :  Iria Fernández

                   

ESPECIALIDADES

Educación Física  - Iria Fernández

Pedagoxía Terapéutica  - Isabel Díaz (Itinerante)

Relixión Católica  - Félix Gómez (Itinerante)

Inglés -  Rocío Vilar

Educación Musical  -  Fran Bouso

Educación Primaria - Natividad Rodríguez ( comisión de servizos )

 

Coordenación de E. Infantil  - Ellen Carnero

Normalización Lingüística  - Natividad Rodríguez

Equipo de Orientación -  Silvia Rodríguez ( itinerante )

Encargado de Biblioteca - Isabel Díaz

Actividades Complementarias e Extraescolares  -  Iria Fernández

Encargada de comedor - Rocío Vilar

 

 

Distribuir contido