Organigrama

ORGANIGRAMA DO CEIP ROSALÍA DE CASTRO. CURSO 2019/20

 * ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO

• Directora

* ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO

Claustro de profesores

Formado por 8 docentes e 1 Orientadora (itinerante, compartida co CEIP de A Pobra do Brollón ,co CEIP de Sober e co CEIP de Ferreira de Pantón) 

 

  DIRECCIÓN

Música   

E.INFANTIL  E.Primaria  LÍNGUA EXTRANXEIRA  RELIXIÓN CATÓLICA  PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  E.FÍSICA   E.PRIMARIA
        1        1         1          1  1( itinerante )  1(itinerante )       1        1

 

1 mestra en comisión de servizos ( E.Primaria )

1 coidadora 

Consello Escolar

É o órgano a través do que participan na  xestión do centro os distintos membros da Comunidade Educativa. Está integrado por :

- Directora ( é a Presidenta )

- 2 representantes do profesorado

- 2 representante de pais/nais

- 1 representante do Concello

 

PERSOAL NON DOCENTE

•1 oficial de Cociña

• 1 limpadora

 

 

Distribuir contido