Prevención de Riscos Laborais

Correo electrónico: servizodeprevencion@edu.xunta.es

I. Normativa

II. Ligazóns de interese:

III. Información Procedimental

1. Primeiros Auxilios:

2. Accidentes de Traballo

3. Enfermidades Profesionais

4. Risco de Embarazo/Lactancia

5. Adaptación do posto de traballo por razóns de saúde

6. Documentación de interese

IV. Información Riscos Laborais

  1. Riscos nos Centros Educativos

Listaxe de recoñecemento de riscos laborais nos centros educativos

2. Riscos Xerais e Específicos

 3. Equipos de protección individual (EPIS)

V. Recursos

A. Documentación de interese para os centros

1. Curso de prevención de riscos laborais para o Persoal Docente

2. Plan de evacuación

3. Sistemas de autocontrol de comedores escolares

4. Información sobre Enfermidades Infecto-contaxiosas

 

B. Guías e Información de interese

1.Prevención de riscos e saúde laboral nos Centros de Formación Profesional

2. Notas Técnicas de prevención INSHT: NTP

3. FACTS: Axencia Europea para a seguridade e saúde no Traballo:

4. Documentación de seguridade e saúde como materia ensino:

5. Información básica de emerxencias nos Centros Docentes

6. Outras guías : Manuais Riscos

7. Acoso Laboral: Protocolo