Skip to Content

Economía

 

 

 

 

 

 

                                                         O departamento de Economía

 

O departamento de Economía crease no IES Lucus Augusti de Lugo no curso 1998/99 ao abeiro do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.

Actualmente o Departamento de Economía ten atribuídas as seguintes materias:

 1. Da ESO:

  1. Economía de 4º (Troncal da opción de EE. Académicas)

  2. Iniciación á actividade emprendedora e empresarial de 4º (Troncal da opción de EE. Aplicadas

 2. Do Bacharelato ( tanto en réxime ordinario como de adultos)

  1. Economía de 1º (Troncal de opción)

  2. Economía de empresa de 2º (Troncal de opción)

  3. Fundamentos de Administración e Xestión de 2º (Específica)Só en ordinario

Todas estas materias, desenvólvense segundo o previsto no D. 86/2015 , de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e o Bacharelato na nosa comunidade autónoma (DOG 29/6)

 

 

 

Xefe/a de departamento:   Pedro Parga Andón

Horario de reunión semanal:    Venres de 10:25 a 11:15

Profesores/as do departamento

Profesor/a

Materia/s que imparte

 Recepción

Pais/nais

Alumnos/as

M.Carmen Rodríguez

Economia 1º BAC 

 

Economia 4º ESO

 

 

 Venres 12:35 a 13:25


Pedro Parga Andón

Economía 1º BAC 

Economía da Empresa  2ºBAC 

Fundamentos de Administración e Xestión 2ºBAC

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial 4ºESO

 Martes de 12:50 a 13:40  
Teresa Tugores Castro

 


Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial 4ºESO

 

 

 Venres 12:35 a 13:25

 

 

Materia

Título do libro

Autor

ISBN

Editorial

 

ECONOMIA 4º ESO

 

ECONOMÍA

 

 

 

 

 

 

In a Act. Emp e Empre

4ºESO

 

Iniciación a Actividad Emprendora e Empresarial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia 1º BAC

 

Economia

 

Anxo Penalonga

 

978-84-486-1595-6

 

 

Mac Graw Hill

 

Economía de la Empresa

2º BAC

 

Economía de la Empresa

 

Josep Alfaro Gimenez

 

978-84-486-1867-4

 

Mac Graw Hill

 

 

Fundam. Admon e Xs

2ºBAC

 

Fundamentos de  Admon e Xestión

 

Francisco Pinilla y otros

 

978-84-486-1240-5

      Mac Graw Hill

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bacharelato:

-Charlas, conferencias etc segundo o permitan as normas sanitarias

ESO 4º:

-Charlas, conferencias etc segundo o permitan as normas sanitarias

 

 

 

Proxecto didáctico do departamento de Economía:

- Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e criterios de cualificación de:

Economía 2º BAC

Economía 1º BAC

Economía 4º ESO

FUAX 2º BAC

Iniciativa a act. empren. 4º ESO

 

 

 

 

 

 

Os/as alumnos/as coa materia de Economía 1º BAC pendente do curso pasado, deberán de poñerse en contacto co profesor Pedro Parga Andon

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA O ALUMNADO

DE 3º DA ESO QUE VAIA CURSAR 4º ESO

MATERIA: ECONOMIA

En 4º da ESO o alumnado poderá elixir entre duas vías:

1º vía:

Por Matemáticas académicas.Terán que elixir dúas materias troncales entre catro:

Bioloxia e Xeoloxia

Fisica e Quimica

Economía

Latín

Poderán elixir Economía como troncal pero tamén a poderán elixir como específica co cal un alumno que escolla Biloxia e Fisica como troncal de opción podería escoller Economía como específica

2ª vía:

  Por Matemáticas Aplicadas. Terán que elixir dúas materias troncais de opción entre as tres seguintes:

Tecnoloxia

Ciencias Aplicadas a actividades profesionais

Iniciativa a Actividades emprendedoras e empresariais

Igual que no caso anterior, soliciten ou non, Iniciativa a Actividades emprendedoras e empresariais podedes elixir Economía como específica

CONTIDOS

Para informarte sobre os contidos da materia podes visitar a programación

 

NOTA

Non é necesario cursar Economía en 4º da ESO para cursar Economía en 1º de BAC

 

MATERIA: INICIATIVA A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL

Ver programación para información sobre contenidos

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA O ALUMNADO

DE 4º DA ESO QUE VAIA CURSAR 1º DE BAC

MATERIA: ECONOMIA

EN 1º DE BACHARELATO o alumnado cursará:

 • Catro materias troncais xerais

 • Dúas materias troncais de opción

 • Unha materia específica común : A Educación física

 • Específicas: Un mínimo de dúas e un máximo de tres (unha poderá ser troncal de opción) Total 6 horas

 • A materia de Lingua Galega I

1)CATRO MATERIAS TRONCAIS XERAIS

-Tres delas comúns (Filosofía, Lingua Castelá e Literatura I e primeira lingua estranxeira I)

-Outra obrigatoria propia de cada unha das modalidades:

Matemáticas I para a modalidade de Ciencias

Latín I para o itinerariode Humanidades

Matemáticas Aplicadas ás C. Sociais I para o itinerario de C. Sociais

2)TRONCAIS DE OPCION

Dúas materias troncais de opción que, no caso da modalidade de Humanidades e C. Sociais, terán que ser elixidas entres as seguintes:

Economía

Grego I

Historia do Mundo Contemporáneo

Literatura Universal

3)ESPECIFICAS Un mínimo de dúas e un máximo de tres(6 horas)

-Unha a elixir entre as once establecidas no artigo 30º, 4 do D. 86/2015

-Outra que pode pertencer ao bloque das materias troncais de opción non cursada polo alumno/a e que será considerada específica a todos os efectos.

Isto posibilita:

1.- Que un alumno/a da modalidade de Ciencias poida elixir, como específica,a materia de Economía.

 2.-Que os alumnnos/as da modalidade de Humanidades e C. Sociais tamén poden pedir a materia de Economía como específica se non a solicitaron como troncal de opción.

Exemplo1: un alumno/a da modalidade de Humanidades que se matricule, por exemplo, de Latín I e elixa como troncais de opciónGrego I e Historia de Mundo Contemporáneo, podería matricularse de Economía como unha das específicas de opción.

Exemplo 2: Un alumno/a de Ciencias que se matricule, por exemplo, de Matemáticas I e elixa como troncais de opciónBioloxía e Xeoloxía e Física e Química, podería matricularse de Economía como unha das específicas de opción.

Segundo se contempla no artigo 30º, 8 do D. 86/2015,Só se poderá limitar a elección de materias de opción cando haxa un número insuficiente de alumnos/as segundo os criterios que determine a Consellería... ( No artº 10 da Resolución do 15 de xullo de 2016 (DOG 1/8 ) a Consellería fixou as seguintes ratios: Un mínimo de 5alumnos/as para as materias troncais de opción e un mínimo de 10alumnos/as para as materias específicas de opción)

NOTA

Non é necesario cursar Economía en 4º da ESO para cursar Economía en 1º de BAC

 

CONTIDOS

Para informarte sobre os contidos da materia podes visitar a programación

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA O ALUMNADO

DE 1º DE BAC QUE VAIA CURSAR 2º DE BAC

MATERIA: ECONOMIA DA EMPRESA

En 2º de Bacharelato LOMCE o alumnado terá que cursar:

 • Catro materias troncais xerais

 • Dúas materias troncais de opción

 • Específicas: minimo 2-máximo 3. Total 8 horas

(Unha ou dúas poden ser troncais de opción )

 • A materia materia de Lingua Galega II

1) CATRO TRONCAIS XERAIS

 • Tres delas comúns (Historia de España, Lingua Castelá e Literatura II e primeira lingua estranxeira II)

 • Outra obrigatoria propia de cada unha das modalidades:

Matemáticas II para a modalidade de Ciencias,

Latín II para a modalidade de Humanidades

Matemáticas Aplicadas ásC. Sociais II para o itinerario de C. Sociais)

2)DÚAS TRONCAIS DE OPCION

-Unha:Historia da filosofía—obrigatoria

-Outra: Elixir unha materia troncal de opción, entre as seguintes:

Economía de empresa

Xeografía

Historia da Arte

Grego II

 

NOTA
No caso da modalidade de Ciencias a Historia de filosofía non é obrigatoria polo que só se poderá elixir como específica, entonces poderán elixir dúas troncais de opción

3)ESPECIFICAS En total deben sumar 8 horas
Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias específicas a elixir entre as doce establecidas no artigo31º, 4 do D. 86/2015.

En vez das anteriores tamén podedes optar por elixir unha ou dúas troncais de opción non solicitadas nos apartados anteriores

Isto posibilita:

1.- Que un alumno/a da modalidade de Ciencias poida elixir, como específica,a materia de Economía da empresa.

2.- Que os alumnos/as da modalidade de Humanidades e C. Sociais tamén a poidan pedir, como específica,a materia de Economía da empresa. se non a solicitaron como troncal de opción.

Exemplo1: un alumno/a da modalidade de Humanidades que se matricule, por exemplo, de Latín II e elixa como troncais de opción Grego II e Xeografía, podería matricularse de Economía da empresa como unha das específicas.

Exemplo 2: Un alumno/a de Ciencias que se matricule, por exemplo, de Matemáticas II e elixa como troncais de opcióna Física e a Química, podería matricularse de Economía da empresa como unha das específicas.

Segundo se contempla no artigo 31º, 8 do D. 86/2015,Só se poderá limitar a elección de materias de opción cando haxa un número insuficiente de alumnos/as segundo os criterios que determine a Consellería... ( No artº 10 da Resolución do 15 de xullo de 2016 (DOG 1/8 ) a Consellería fixou as seguintes ratios: Un mínimo de 5alumnos/as para as materias troncais de opción e un mínimo de 10alumnos/as para as materias específicas de opción)

NOTA

Non é necesario cursar Economía en 1º de BAC para cursar Economía da Empresa en 2º de BAC

CONTIDOS

Para informarte sobre os contidos da materia podes visitar a programación

MATERIA:FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION E XESTION DA EMPRESA

 

É unha materia específica

 

CONTIDOS

Para informarte sobre os contidos da materia podes visitar a programación

INFORMACION SOBRE A SELECTIVIDADE

Consta de dúas partes:

PARTE OBRIGATORIA

PARTE VOLUNTARIA

 

1)PARTE OBRIGATORIA (máxima nota 10, fan media a partir de catro)
Está formada por cinco exames:

1º.-Lingua Castelá e Literatura II

2º.-Lingua Galega e Literatura II3º.-Historia de España

4º.-Primeira Lingua extranxeira

5º.-Materia xeral de modalidade segundo o bacharelato cursado:

-Ciencias: Matemáticas II

-Ciencias Sociais: Matemáticas Aplicadas as Ciencias SociaisII

-Humanidades: Latin II

2)PARTE VOLUNTARIA(máxima nota 4, conta a partir de cinco)

Máximo de materias a examinar: CATRO (puntuarán as dúas con nota mais alta)
Poderán elixir entre as materias TRONCAIS do 2º curso tanto cursadas como de opción como específicas e que sexan distintas da que se examine na parte obrigatoria (artigo 31 D 86/2015 do 25 de Xuño DOG 29 de Xuño)
A nota estará formada pola ponderacíon (tabla) multiplicada pola nota

MATERIAS TRONCAIS A ELIXIR:

Bioloxia

Debuxo Técnico II

Economía da Empresa

Física II

Grego II

Historia do Arte

Historia da Filosofía

Quimica

Xeografía

Xeoloxia

....

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut