Skip to Content

Lexislación

CALENDARIO ESCOLAR

ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR

LEI 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa

DECRETO 8/2015 polo que se desenvolve a Lei de convivencia

Protocolos do portal Educonvives

Presentación sobre acoso escolar

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Protocolos para a atención da diversidade

 

LOMCE - PLANIFICACIÓN ACTUAL DA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE)

LOMCE e LOE refundidos

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro: establece o currículo básico de ESO e Bacharelato

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro: relacións competencias contidos criterios de avaliación

Decreto 86/2015, do 25 de xuño: establece o currículo da ESO e do BACH en Galicia

Orde do 15 de xullo de 2015: materias libre configuración autonómica e currículo

Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo: docencia e especialidades

Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.

Orde do 13 de xullo de 2016: ampliación das materias de libre configuración e currículos

Real Decreto 310/2016, do 29 de xullo: regula as avaliacións finais de ESO e BACH

Aclaracións da Dirección Xeral do 26 de septembro de 2016 sobre a implantación do bacharelato no período transitorio

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

(9 xuño 2017) Instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en ESO e modelo de Consello Orientador da ESO

ORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

(Historia da Filosofía) ORDE do 19 de abril de 2018, pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019

ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria brigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

   Corrección de erros

(COVID-19) Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

 

LOMLOE

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 30 diciembre)

 

ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade)

Apartado de Lexislación da CiUG

Protocolo ABAU 2021

 

PLURILINGÜISMO

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

(31 de xullo de 2013) Instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este.

ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega.

 

PROFESORADO: Permisos e licenzas

Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente

Orde do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016

Modificacións de permisos e licenzas: LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (Artigo 121: permiso por parto; Artigo 122: permiso por adopción ou acollemento; Artigo 146: retribucións durante a incapacidade temporal).

Anexo IV

Anexo V

 

LIBROS DE TEXTO

ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares.

 

VALIDACIÓNS

ORDE do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral.

IMPORTANTE: Ver ademáis a parte final da instrución para o curso actual (aparece ao final do apartado LOMCE desta páxina), na que se concretan as materias a validar.

 

 

AdxuntoTamaño
Anexo IV Solicitude Permisos e Licenzas a Xefe Territorial.pdf755.17 KB
Anexo V Solicitudes Permisos á Directora.pdf660.97 KB


blog | by Dr. Radut