Skip to Content

Solicitude Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

PRAZO DE PRESENTACIÓN: do 19 de maio ao 22 de xuño.

As solicitudes presentaranse:

-          Preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado ED330B (anexos I e II) dispoñible na aplicación:  https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

-          A través da sede electrónica da Xunta de Galicia  https://sede.xunta.gal.

-          A través do correo electrónico do centro ceip.vicente.otero@edu.xunta.gal

-          Por medio do alumnado a través do titor/a.

-          No centro pedindo cita previa no teléfono (881880447).

DOCUMENTACIÓN:

-          Anexo I e II debidamente cuberto dispoñibles  en https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ , no adxunto a esta publicación ou na conserxaría do centro.

-          Copia do libro de familia que conteña todas as páxinas da unidade familiar (pais e fillos/as).

          OUTRA DOCUMENTACIÓN:

-                -          En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou                    convenio regulador onde conste a custodia do menor.

-          Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

-          Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

-          Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

-          Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

-           Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai ou a nai ou o/a titor/a ou titores/as carezan de DNI ou NIE.

 

PRAZOS

CENTRO

ALUMNADO/FAMILIAS

Presentación de solicitudes

 

Ata o 22 de xuño de 2022

Publicación de listaxes provisionais

Antes do 11 de xullo de 2022

 

Reclamación ás listaxes provisionais

 

2 días seguintes á publicación

Publicación das listaxes definitivas

Antes do  22 de xullo de 2022

 

AdjuntoTamaño
Fondolibros.pdf338.97 KB


page | by Dr. Radut