Comedor, Menús e Aula Matinal

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2023-24

O comedor escolar do CEIP Serra Vincios está catalogado como comedor de xestión indirecta da Consellería de Educación. 

ADMISIÓN: Para a selección de usuarios, en caso de que haxa máis solicitudes que prazas, establécese unha orde de preferencia que se explica no formulario de solicitude, tendo en conta que, en caso de empate, terán prioridade os menores en idade sobre os maiores e que tamén terán prioridade aqueles alumnos/as que fagan un uso diario do comedor escolar fronte aos que non o fagan. A situación de esporádicos non se contempla.

EMPRESA DE CATERINGO funcionamento do comedor é mediante modalidade de catering, contratado pola Consellería de Educación. Para a atención deste servizo, cóntase con dúas ou tres coidadoras dependendo do número de comensais.

HORARIOS: de 14h a 16h. A partir das 15:15h. o alumnado xa poderá ser recollido. Comeza sempre o seu funcionamento o primeiro día lectivo de cada curso escolar.

NÚMERO DE PRAZAS AUTORIZADAS: 66 prazas.

PREZOS: O prezo diario dependerá da renda neta per cápita familiar que se explica no formulario de solicitude como Anexo II Modelo de Autodeclaración. O alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, terán o comedor gratuíto e non cubrirán o Anexo II.

Para realizar o cálculo automático do importe do servizo do comedor podedes acceder á WEB “Calculadora simulación prezos comedores” facilitada pola Consellería de Educación: https://www.edu.xunta.gal/comedores/calculadora.jsp

SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

1.- Impreso de Solicitude cuberto e asinado xunto co Modelo de Autodeclaración - Anexo II

2.- Documentación necesaria para a selección e admisión que se describe na solicitude. 

Enviar unicamente por correo electrónico a ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal indicando no asunto, "solicitude comedor + nome do alumno/a”.

 

PRAZOS:

- Solicitarase do 22 ao 29 de xuño por correo electrónico.

- Publicación da listaxe provisional de admitidos na páxina web: antes do 15 de xullo. 

- Reclamacións: prazo de 5 días despois da publicación provisional

- Publicación da listaxe definitiva de admitidos na páxina web: antes do 20 de xullo.

O Centro contestará ao correo recibido, facilitará un código a cada familia e publicará unha listaxe provisional/definitiva de admitidos e reservas na páxina web.

ANULACIÓN DE MENÚS: A anulación do menú é unha medida excepcional. Débese anular coa maior antelación posible e sempre xustificando a ausencia. Realizarase antes das 8:45h e unicamente por correo electrónico a ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal indicando no asunto, "anulación comedor + nome do alumno/a”.

PAGAMENTOS: Para aqueles comensais que lles corresponda, faranse mensualmente, na conta indicada pola empresa adxudicataria do servizo, nos dez primeiros días de cada mes. O incumprimento do pago impedirá a utilización do comedor no mes seguinte por parte do usuario.

NORMAS DO COMEDOR ESCOLAR: A asistencia ao comedor implica a aceptación das normas recollidas no PLAN DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR, que podedes consultar aquí. Pode ser causa de baixa no servizo:

- Non estar ao corrente dos pagos: non se poderá facer uso do comedor mentres non se regularicen os pagos pendentes.

- Non asistir durante un mes de xeito continuado coa frecuencia solicitada agás causas debidamente xustificadas ante a Dirección.

- Non comunicar en tres ocasións a súa ausencia, antes das 8:45h. do día que deba ter efecto, poderá ocasionar ser suspendido pola Dirección do dereito ao uso do servizo durante 10 días.

- Mal comportamento reiterado do alumnado.

 

MENÚS COMEDOR 2023-24

AULA MATINAL - MADRUGADORES

 

AULA MATINAL

DÍAS

PREZO

Mes completo

30€

(50€ en caso de 2 irmáns)

Medio mes

16€

(30€ en caso de 2 irmáns)

Días Eventuais

3€

 

Durante todos os días lectivos do curso e sabedores dos problemas que acarrexa a conciliación da vida familiar, ofrecemos o servizo de Aula Matinal en horario de 07:30 a 09:00 horas. Conta cunha coidadora que custodia e realiza distintas actividades de educación e entretemento cos alumnos/as.

DATOS DE INTERESE:

EMPRESA CONTRATADA: Alimentación Galega Saudable.

MONITORA: Inés.

HORARIO: 07:30 a 09:00 horas.

INSCRICIÓN: funciona desde o primeiro día e non é preciso inscrición previa. Podedes enviar un correo electrónico ao centro ou contactar coa coidadora de ter o seu contacto. DESCARGA A FICHA DE INSCRICIÓN AQUÍ.

ANPA: subvenciona parte do servizo para axudar á conciliación familiar.

FORMA DE PAGO: será pagada directamente á monitora. 

ALMORZO: A monitora xestiona o servizo de almorzo para os alumnos/as usuarios desta aula matinal que desexen disfrutar do mesmo.

 

Distribuir contido