Documentos do Centro: Descargas

Documentos

 

DESCARGAS: DOCUMENTOS DE CENTRO

                                       

Modelo para xustificación de faltas do alumnado.

Modelo para recollida do alumnado dentro do horario escolar.

Modelo para recollida do alumnado por outra persoa autorizada.

Modelo para autorización de saída do alumnado sen custodia (5ºEP e 6ºEP).

Modelo para autorización de saídas escolares.

Modelo para autorización anual de saídas complementarias.

Modelo para solicitude ou instancia.

Modelo xustificante de asistencia a reunión ou entrevista.
Organigrama de Xestión Pedagóxica (OXP).
Proxecto Educativo de Centro (PEC).

Normas de Organización e Funcionamento (NOF).

Plan de Concreción Curricular (PCC)

Programacións Didácticas

Programación Xeral Anual (PXA).

Memoria Anual.

Proxecto Lingüístico de Centro.

Plan de Acción Titorial (PAT).

Plan Dixital.

Proxecto Lector de Centro.

Plan de Biblioteca.

Plan de Convivencia.

Plan de Atención á Diversidade (PAD).

Plan de Autoprotección.

Período de Adaptación de Educación Infantil.

Protocolo de Absentismo Escolar e Control de Asistencia do Alumnado.

Protocolo Xeral de Accidentes e Enfermidades do Alumno/a.

Protocolo de Protección de Datos.

Protocolo de Identidade de Xénero.

Plan de Igualdade.

Plan de Funcionamento do Comedor Escolar.

Plan de Aprendizaxe Cooperativo.

Plan de Actividades Físicas e Hábitos Saudables.

Plan de Comunicación Externa e Interna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido