Documentos

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS CURSO 2021/2022

No ficheiro adxunto atópanse os Plans no caso de Confinamento e as Programacións Didácticas de Ed. Infantil (4º, 5º e 6º), Ed. Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º) e das distintas Especialidades (AL, PT, EF, Música, Inglés, Relixión Católica e Relixión Evanxélica).

Aviso ás familias de 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria.

 

Lembramos que en aplicación do punto 29.8 do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, actualmente en vigor, aquelas familias de alumnado dos niveis 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria que, por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, o poden notificar ao centro.

As necesidades destas familias en risco de fenda dixital se atenderán co equipamento asignado no marco do programa “Educa en Dixital Galicia”.

Dito equipamento consta dun kit de ordenador portátil e router de conexión a internet sen fíos, e será cedido previa firma do correspondente contrato no que figurarán os termos e condicións do acordo de cesión, que se levará a cabo no momento do paso a ensino virtual, rematando nun prazo máximo de tres días trala volta ao ensino presencial. 

A fin de axilizar o proceso aquelas familias que non dispoñan de equipo e/ou conexión a internet no seu fogar, e non teñan posibilidade de obtelo no caso de pasar a ensino a distancia, comunicarán dita situación ao titor/a correspondente que trasladará a información á dirección do centro.

Plan de adaptación á situación COVID-19 - Curso 21/22

No enlace ao final deste aviso figura o Plan de adaptación á situación COVID-19 do presente curso escolar 2021/2022.

Dito plan inclúe as medidas de prevención, xestión e organización do CEIP Sal Lence, da Federación Provincial de ANPAS a través da empresa que organiza as actividades de lecer educativo e tamén o protocolo anticovid da empresa que xestiona o servicio de comedor escolar e madrugadores.

 

Horarios Espello 2021/2022

Os horarios espello se aplicarán en 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria no caso de peche dunha aula completa deses niveis ou de todo o centro educativo.

En ditos horarios espello figuran as horas de conexións en directo para o Ensino a distancia do alumnado da clase ou clases confinadas co seu profesorado (horario que figura en azul).

Despois das conexións en directo se inclúe un tempo de traballo individual do alumnado, tempo que empregarán en levar a cabo o traballo proposto (horario que figura en vermello).

Na aula virtual dos grupos que pasen a traballar co horario espello figurará unha copia dos horarios incluídos tras esta mensaxe, a fin de facilitar a organización do traballo para os alumnos.

Para acceder ás conexións online, cando se active o confinamento dunha clase completa ou de todo o colexio, deberán pulsar o botón habilitado ao efecto no curso do seu grupo-clase en cada materia da aula virtual no horario correspondente á mesma.

Pulse sobre a etiqueta co número de arquivos adxuntos para despregar a lista dos mesmos.

Titorial acceso Aula Virtual do centro.

Tedes á vosa disposición un pequeno titorial de acceso á Aula Virtual

no seguinte enlace: TITORIAL DE ACCESO AULA VIRTUAL

Saúdos.

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO

 PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO


1.- INTRODUCCIÓN.                                                       

2.- ANÁLISE DO CONTEXTO                                        

A) Contexto socioeconómico.                                      

B) Lingua usual do alumnado.                                     

C)      Tipo de escola.

D)    Posibilidades persoais, materiais e estructuráis.        

Persoais.                                                                       

Materiais.                                                                  

Estructuráis.                                                              

3.- ESTRUCTURA ORGANIZA7TVA                                

4.- NOTAS DE IDENTTDADE.                                        

5.- OBXECTIVOS.                                                        

6.- LIÑAS METODOLÓGICAS.                                        

1.- INTRODUCCIÓN


Plantexámonos o Colexio como un lugar de convivencia armónica no que a participación de todos, de forma coordinada, posibilita a integración das diversas crencias, principios, valores e estilos docentes, co obxectivo de acadar un fin común.

Cada alumno deberá estar en condicións de aproveita-las oportunidades educativas ofrecidas para satisface-las súas necesidades básicas de aprendizaxe.  Estas necesidades abranguen tanto as ferramentas esenciais para a aprendizaxe (a lectura e a escritura, a expresión oral, o cálculo, a solución de problemas) coma os contidos básicos (coñecementos teóricos e prácticos, valores e actitudes) necesarios para poder desenvolver plenamente as súas capacidades, vivir e traballar con dignidade, participar plenamente no seu desenvolvemento, mellora-la súa calidade de vida, tomar decisións fundamentadas e continuar aprendendo durante toda a vida. *

----------Así pois, somos conscientes da importancia do proxecto que temos nos mans, por tratarse dos primeiros pasos do neno/a no campo da educación formal.

 

*Artigo 1.1 da Declaración Mundial sobre Educación para todos e Marco de Acción para Satisfacer as Necesidades Básicas de Aprendizaxe, 1.990

 

2.- ANAL1SE DO CONTEXTO


A) Contexto socioeconómico e cultural.


Aglutinamos a poboación do barrio dos Castros e unha pequeña porcentaxe de alumnos procedentes da Ponte Pasaxe (fundamentalmente etnia xitana).

O barrio dos Castros está constituido fundamentalmente por vivendas de "tipo social" e de recente construcción.

Isto reflicte a coexistencia de diferentes grupos socioeconómicos e culturáis.


B) Lingua usual do alumnado.


Empregan maioritariamente o castelán, aínda que teñen coñecemento e certo grado do uso do galego.


C)        Tipo de escola

É un centro público, dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Adscrito ó I.E.S. Monte das Moas para a educación secundaria.

Abarca a educación infantil e a primaria, cun total de 9 unidades creadas e 10 en f uncionamento.

Un centro que sempre se caraterizou pola súa inquietude. Manten unha traxectoria de colaboración con outras Entidades socioculturais e Servicios Sociais... co fin de analizar situacións dende perspectivas diferentes e planificar actuacións coordinadas (Centro de Saúde, Servicios Sociais, Asociación de Veciños).

D)      Recursos persoais, materiais e estructurais.


-Persoais


O colexio conta cunha plantilla maioritaríamente definitiva: -6 de Primaria, 4 de Infantil, 1 de filoloxía francesa, 1 de filoloxía inglesa, 1 de educación física, 1 de música e 1 de pedagoxía terapéutica, 1/2de audición e linguaxe.


A estes profesores habería que engadir a profesora de relixión católica e xefa de estudios, 1/2 relixión evanxélica, 1/2 de audición e linguaxe e unha Orientadora.


Podemos consideralo un profesorado estable, pois a maioría leva no colexio poucos anos.

É un profesorado inquieto, participativo e preocupado pola súa formación, disposto a participar e colaborar en proxectos novos.

A nova poboación escolar reflicte o cambio sociolóxico que se está a dar no colexio, mantendo, en xeral, boa disposición cara a colaboración na marcha do mesmo.

Existe unha ANPA, aínda que conta cun baixo índice de afiliación. Constatamos a existencia dun pequeño grupo (directiva da ANPA , representantes do Consello Escolar) cun alto grado de implicación e participación.

As relacións pais-profesores son, en xeral, fluidas, aínda que con algúns resulta difícil establecer relación porque non acuden ó colexio.

Os alumnos son nenos e nenas comprendidos entre 3 e 12/13 anos, cun total aproximado de 250.

-Materiais


-O recinto escolar


Ten un patio cuberto na planta baixa de entrada, pola avenida de Oza, donde se atopa a sala de caldeira, ascensor que sube ata a cuarta planta e un pequeño comedor escolar xestionado pola ANPA.

Polo outro lado, que da á rúa   Buena Vista,   hai un patio descuberto á altura do segundo piso do edificio e un patio semicuberto cun polideportivo ao que hai que acceder polo descuberto.

Sen espacios axardinados. Rodeado de vivendas.

•         Edificio

Consta de planta baixa e cinco plantas altas coa seguinte distribución:

-Primeira planta

•         Zona administrativa con secretaría, conserxería, despacho para Dirección e Xefatura de Estudios, Sala de profesores e servicios, un deles adaptado como cuarto de curas .

-Segunda planta

•         Biblioteca.
•         5 aulas de infantil e primaria.

-Depachos para pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe.

 • servicios para alumnado e un para profesores.
 • Porta de saída ao patio semicuberto.

-Terceira planta:

 • 4 aulas de primaria
 • despacho de Orientación despacho aula de relixión
 • aula de informática aula de idiomas

-Cuarta planta:

•         1 aula de primaria
•         1 ximnasio


—Quinta planta:

 • 1 aula de música
 • 1 desván
 • maquinaria de ascensor

 

-Elementos estructuráis

 • O colexio ten moi próximo ó seu entorno os seguintes servicios: Centro de Saúde.
 •  Centro Municipal de Servicios Saciais. Piscinas cubertas no polideportivo San Diego
 •  Asociacións culturáis e deportivas

 

3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

1.1.     ORGANOS UNIPERSOAIS

 • Dirección
 • Secretaría.
 • Xefatura de Estudios.

 

FUNCIÓNS PRINCIPÁIS

 • Executa-los acardos dos Órganos colexiados no ámbito da súa competencia.
 • Transmisión de información.
 • Distribución de tarefas.
 • Planificación de actividades.
 • Análise de problemas e necesidades do centro.
 • Avaliación de tarefas realizadas.
 • Outras establecidas nos artigas 27, 34 e 35 do Decreto 374/1996.

 

1.2.     ORGANOS COLEXIADOS

CLAUSTRO.

Integrado pola totalidade dos profesores do centro.

Competencias:

 • Facer propostas para a elaboración do PEC, PCCs, e PXA.
 • Aprobar e avaliar os aspectos docentes da PXA.
 • Determinar a lingua materna predominante e a lingua ambiental dos alumnos.
 • Promover iniciativas de investigación, experimentación pedagóxica e todas aquelas que tendón a millorar o funcionamento do centro.
 • Analizar e valora-lo rendemento escolar do centro. Elexi-los seus representantes no Consello Escolar.
 • Coñece-las candidaturas á Dirección e os programas presentados polos candidatos.
 • Outras establecidas no artigo 47 do Decreto 374/1996 (17 de outubro)(DOS do 21).

 

CONSELLO ESCOLAR.

Órgano a través do cal participan na xestión do centro os distintos membros da Comunidade Escolar.

A) Composición

 • Director/a (Presidente/a)
 • O/A Xefe/a de Estudios.
 • Un representante do Concello.
 • Un representante do persoal de administración e servicios.
 • Cinco mestres (elexidos polo claustro)
 • Cinco representantes dos pais de alumnos.
 • O/A Secretario/a do centro (con voz pero sen voto).

 

B) Atribucións;

 • Establece-los directrices para a elaboración do PEC, aprobólo, avalialo e introducir modificacións, sen prexuízo das competencias do Claustro coa planificación e organización docente.
 • Elexi-lo director/a do centro .
 • Decidir sobre a admisión de alumnos.
 • Propoñer, modifica-lo Regulamento de Réxime Interior do Centro.
 • Propoñer as resolucións dos conflictos e as correccións con finalidade pedagóxica que correspondan a aquelas conductas do alumnado que perxudiquen gravemente a convivencia do centro.
 • Aproba-lo proxecto de orzamento do centro e a xustificación de contas.
 • Aproba-la Programación Xeral Anual e a de actividades extraescolares.
 • Outras establecidas no artigo 43 do Decreto 374/1996

 

No seo co Consello Escolar funcionarán:

 • Comisión Económica: integrada polo Director/a, un mestre, un pai de alumno e o/a Secretario/a do centro.

A súa función é informar ó Consello Escolar sobre cantas materias de índole económica lle sexan encomendadas.

 • Poderá existir tamán a Comisión de Convivencia, integrada polo Director/a, o/a Xefe/a de Estudios, un profesor e un representante dos pais.

A súa función e resolver e mediar nos conflictos presentados e dar canle as iniciativas de tódolos sectores da comunidade educativa para mellora-la convivencia, o respecto mutuo e a tolerancia no centro.

 

1.3.     EQUIPOS DE PROFESORES

-Titores

Agrupa a tódolos mestres que imparten docencia en cada curso.

A súa función é organizar e desenvolver, baixo a supervisión do/a xefe/a de estudios, as ensinanzas propias do ciclo.

-Comisión de Coordinación Pedagóxica:

Integrada polo director/a (Presidente), Xefe/a de Estudios, coordinadores de ciclo, profesor de apoio (P.T.) e o coordinador do equipo de Normalización Lingüística.

As súas competencias son:

Elevar propostas ó Claustro para elaborar os PCCs. Asegura-la coherencia entre o PEC, os PCCsm e a PXA.

Canaliza-las necesidades de formación do profesorado e outras establecidas no artigo 62 do Decreto 374/1996.

-Equipo de Normalización Lingüística.

Constituido   polo seu xefe/a e por 4 profesores, podendo integrarse para temas puntuáis outros membros da comunidade educativa. A súa principal competencia é normaliza-la presenza da lingua e cultura galega.

-Equipo de Actividades complementarias e extraescolares.

Integrado polo seu xefe/a e, para cada actividade concreta, polos profesores que participen nela.

Neste centro os compoñentes terán un carácter estable ó longo do curso.

As súas competencias serán promover, organizar e facilitar ditas actividades e todas aquelas establecidas no artigo 37 do Decreto 374/1996.

1.4.     SERVICIOS

-Conserxe. Para desenrolar as tarefas propias do seu posto de traballo.

-Comedor escolar. Autorizado pola Delegación Provincial d APA para uso exclusivo dos alumnos/as do colexio.

 

1.5.     ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE ESCOLAR.

• A.P.A. ( Asociación de Pais de Alumnos).

Competencias:

Informa-los asociados da súa actividade.

Facer propostas ó Consello Escolar para a elaboración do P.E.C. e ó Equipo Directivo da P.X.A.

Formular propostas para a realización de actividade complementarias e extraesco lares.

Fomenta-la colaboración entre tódolos membros da Comunidade Educativa.

Facer uo das ¡nstalacións do centro nos termos que establezca o Consello Escolar de acordó coa lexislación vixente.

Outras establecidas no Artigo 105 do Decreto 374/1996.

4.- NOTAS DE IDENTIDADE

Espíritu plural e democrático, cooperativo e solidario. Integrado na comunidade, aberto a outros colectivos, culturas e organizacións que contribúan ó proceso educativo.

Comprometido na integración da diversidade, onde poidan convivir alumnos e alumnas con disfuncións físicas ou psíquicas así como aqueles que polas súas condicións étnicas, socio-económicas ou outras, se atopen nunha situación de desfavorecemento.

Respetuoso co medio ambiente, comprometido na súa defensa e mellora.

Implicado na Educación para a Saúde, entendendo que unha boa educación para a saúde, debe pretender que os alumnos desenrolen costumes e hábitos saudables e que os valoren como un dos aspectos básicos da calidade de vida.

Comprometido no desenrolo do sentido crítico e responsabilidade que está na base da Educación para o Consumidor

5.- OBXECTTVOS DO CENTRO

Plantexámonos os obxectivos nos seguintes ámbitos:

 • Ámbito humano.
 • Ámbito pedagóxico.
 • Ámbito institucional.

 

-Ámbito Humano (relacións interpersoais e de convivencia)

 • Adquiri-la toma de conciencia das agresións que sofre o noso entorno ambiental e comprometerse na súa defensa e mellora.
 • Prepara-los alumnos para o exercicio responsable da súa liberdade favorecendo actitudes de convivencia, solidariedade e respecto.
 • Desenvolve-la nosa acción educativa nun clima equilibrado e acolledor.
 • Fomentar valores de tolerancia como xeradores dunha boa convivencia, respecto, liberdade, solidariedade, compañeirismo...
 • Desenvolve-las aptitudes e actitudes cara á convivencia e ó respecto ás normas que a fan posible.
 • Potenciar un réxime de coeducación e de atención á diversidade no que non se produzca discriminación algunha por razóns de sexo,

discapacidade (física ou psíquica), raza, relixión, etc.

-Ámbito pedagóxico.

 • Potencia-lo desenvolvemento das habilidades básicas de observación, experimentación, asimilación e expresión, atendendo ó estado evolutivo do neno/a.
 • Potencia-la utilización das novas tecnoloxías como un recurso de gran importancia nestes tempos.
 • Fomenta-lo uso da biblioteca ...
 • Desperta-lo interese pola lingua e cultura galega e o respecto a outras culturas.
 • Fomenta-lo tratamento dos temas transversais (E.P.S., Ambiental, Vial, Consumo, Educación para a Paz) como parte integrante da nosa actividade diaria..
 • Capacitar os alumnos para que ó final da ensinanza primaria alcancen o nivel axeitado nas áreas instrumentáis básicas.
 • Proporcionarlle os nosos alumnos unha adecuada orientación persoal e escolar, mediante un sistema adecuado de titorías e traballo cooperativo.
 • Propicia-la creación de grupos de traballo para a reflexión sobre actividade docente.

-Ámbito Institucional

 • Rentabilizar ó máximo os recursos económicos coa participación de tódolos estamentos.
 • Revisa-la eficacia da distribución e utilización dos recursos materiais e didácticos.
 • Facilitar ó profesorado, na medida do posible, a dotación de recursos suficientes para o desenvolvemento da actividade docente.
 • Buscar axudas, de tipo económico ou material, a través de outros organismos ou entidades.
 • Potencia-los mecanismos e os procesos de participación dos membros da comunidade escolar na xestión do centro.
 • Fomentar que os profesores, país, personal non docente interveñan e participen no control e xestión do centro.
 • Favorecer as relacións de colaboración e coordinación co I.E.S. Monte das Moas o que está adscrito o noso centro.
 • Lograr no noso centro un marco de participación onde o traballo sexa coordinado e compartido entre tódolos membros do equipo docente
 • Favorece-la relación e intercambio con outros centros docentes e non docentes que poidan enriquecer a nosa labor educativa.
 • Favorece-la relación Colexio-APA para tratar temas de intereseque incidan no proceso educativo (Proxectos cooperativos).
 • Favorece-lo uso das instalacións do Centro para o desenvolvemento de actividades culturáis e deportivas.
 • Potencia-la participación dos pais-nais no proceso educativo dentro da súas competencia, como membros da nosa comunidade educativa.
 • Favorece.la formación permanente do profesorado .

6.- LINAS METODOLOXICAS

O colexio entenderá ó alumnado como constructor da súa aprendizaxe. Respectando os distintos estilos, a liña metodolóxica do colexio irá encaminada á consecución dunha aprendizaxe significativa.

Concretaremos básicamente nestes puntos:

 • Concíbese a actuación do profesorado non so como instructor, senon como orientador e facilitador da aprendizaxe.
 • As necesidades específicas e o ritmo de maduración de cada alumno será respectado no desenvolvemento intelectual, emocional e adaptación social.
 • Transversalidade. Traballo interdisciplinar (Paz, ecoloxía, saúde).
 • Utilizáronse os instrumentos o noso alcance (sóidas ó entorno, medios de comunicación, audiovisuais, informática...) para vincularnos o noso entorno e á sociedade actual.
 • Entendemo-la avaliación como un proceso continuo baseado no seguimento de todo o proceso educativo e dos elementos que nel interveñen, facendo maíor f incapé no proceso en sí máis que nos resultados cuantitativos.

 

Distribuir contido