Ciencias sociais

Membros do Departamento de Xeografía e Historia

Pedro Costas Comesaña

Iria Vaz Hervella (xefa do Departamento)

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2020

O  alumnado co algunha materia suspensa en xuño debe recoller no centro, o día da entrega do boletín das cualificacións, un caderno de traballo cos contidos mínimos da 1º e 2º avaliación. 

Criterios de cualificación das materias de Ciencias sociais (2019-2020)

Nos seguintes documentos especifícanse os criterios de cualificación que se aplicarán nas materias que imparte o Departamento.

Actualización dos criterios de cualificación para a 3º avaliación, ver último documento adxunto. 

Distribuir contido