Expedición de títulos e certificacións académicas

Títulos

  • A solicitude dos títulos faise na oficina.
  • Cómpre aboar as taxas de expedición de títulos. Podense pagar telemáticamente ou en calquera oficina bancaria (O impreso recóllese na Conserxaría do centro).
  • As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.
  • Os títulos de A2 e B1 son gratuítos e recóllense na oficina.

Taxas

Título/Tarifas (en euros) Tarifa normal Familia numerosa categoría xeral Familia numerosa categoría especial Duplicado
Certificado de nivel B2, C1 e C2 de idiomas (LOE-LOMCE) 25'91 12'97 0 2'50
Certificado de nivel avanzado de idiomas (LOXSE) 25'91 12'97 0 2'50

 

Certificacións académicas

A solicitude de certificacións académicas farase a través do correo electrónico eoi.lugo.secretaria@edu.xunta.gal achegando unha copia do DNI ou NIE do solicitante ou ben presencialmente na oficina, acreditando a súa identidade ou ben a través dunha persoa debidamente autorizada.

Seguirase o mesmo protocolo para a recollida que poderá ser na oficina ou na conserxaría do centro.