Cursos Celga e de Linguaxe administrativa media e superior. Curso 2020-21

Matrícula nos cursos Celga e de Linguaxe Administrativa. Curso 2020-21

 

Ligazón á orde: Prema aquí

 

Solicitudes e prazos de inscrición 

Consulte se está admitido en: www.eoidigital.com/preinslinguagalega.

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o 5 ata o 15 de xaneiro de 2021

Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente os datos necesarios para realizar o proceso selectivo do alumnado, non se axusten ao formulario de solicitude ou sexan presentadas fóra de prazo. 

Asignación das prazas 

Os cursos de linguaxe administrativa contarán con 25 participantes. Os cursos Celga terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25. Se un curso ten un número de solicitantes que cumpran os requisitos maior que o número de prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo. Para a asignación de prazas o sistema informático obterá un número de corte por curso a partir do cal se asignarán as vacantes dispoñibles, este número obtense aleatoriamente entre todos os números asignados a cada solicitante dese curso. 

 • O día 19 de xaneiro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido. Se resulta admitido, deberá, primeiro, formalizar a matrícula na aplicación e, despois, presentar a documentación.

Presentación da documentación 

Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da escola onde foi admitido a documentación que se especifica mais abaixo. A documentación tamén se poderá presentar por correo electrónico a secretaria@eoilugo.gal ou calquera dos outros supostos previstos na lei.

 • O prazo para a presentación da documentación será ata o 22 de xaneiro de 2021.

A documentación presentarase preferiblemente por vía electrónica.

Alumnado con necesidades educativas especiais.

O alumnado con necesidades educativas especiais indicará na súa solicitude a acreditación do seu grao de discapacidade. A EOI poñerá esta circunstancia en coñecemento dos equipos de orientación específicos dependentes da xefatura territorial respectiva para que se determinen as adaptacións pertinentes  

CURSOS CELGA

Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para certificar a súa competencia en lingua galega. 

As persoas solicitantes destes cursos poderán facer unha única solicitude de inscrición por cuadrimestre con tres preferencias priorizadas de grupos. En caso de adxudicación de praza en máis dun curso, o/a alumno/a deberá optar por un só curso nunha soa escola 

Documentación a presentar

– Unha copia do DNI ou NIE (esta non será necesaria se a persoa xa foi alumna desa escola). 

– O certificado de discapacidade, de ser o caso. 

Duración e datas dos cursos

Cada curso terá unha duración de 60 horas lectivas. A realización do curso non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega Celga, cuxa expedición lle compete á Secretaría Xeral de Política Lingüística. 

1. Os cursos comezarán en  marzo e rematarán en maio de 2021 (as datas exactas publicaranse a partir de setembro).

A oferta e temporalización de cursos a EOI de Lugo é:

Celga 2: do 8 de febreiro ao 20 de maio

Celga 3: do 9 de febreiro ao 19 de maio

Celga 4: do 8 de febreiro ao 20 de maio

 

Horarios para o curso 2020-21

– Celga 2: Martes e xoves de 20.00 h a 22.00 h

– Celga 3: Luns e mércores de 20.00 h a 22.00 h

– Celga 4: Martes e xoves de 20.00 h a 22.00 h

 

CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Persoas destinatarias dos cursos 

Os cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior van dirixidos aos empregados/as públicos/as da Administración autonómica, da Administración local e da Administración periférica do Estado na Comunidade Autónoma de Galicia, exceptuando o persoal docente da Consellería Educación, Universidade e Formación Profesional e o persoal sanitario.

Toda persoa solicitante deberá encontrarse en situación de servizo activo, permiso por parto ou maternidade, adopción ou acollemento, ou ben en excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familia. As persoas que ao inicio do curso se atopen en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedarán automaticamente excluídan da listaxe do persoal seleccionado. 

 

 • Nivel medio: Os/as aspirantes deberán estar en posesión dalgún dos certificados seguintes: Celga 4, cursos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega, curso básico de linguaxe administrativa galega, curso básico para o persoal da Administración de xustiza ou curso básico de linguaxe administrativa sanitaria. 
 • Nivel superior: Os/as aspirantes deberán estar en posesión dalgún dos certificados seguintes: curso medio de linguaxe administrativa galega, curso medio de linguaxe xurídica galega ou calquera dos cursos equivalentes a estes, que se establecen no punto 2 do artigo 5 da Orde do 13 de xuño de 2011 (DOG núm. 121, do 24 de xuño) pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas. 

Poderán tamén solicitar a realización destes cursos as persoas maiores de dezaseis anos que non sexan empregados/as públicos/as e posúan os certificados ou acreditacións equivalentes recollidos nos parágrafos anteriores. Neste suposto só se poderá optar ás prazas ofertadas para cada curso no caso de que estas non sexan cubertas por empregados/as públicos/as. 

As persoas solicitantes destes cursos poderán facer unha única solicitude de inscrición por cuadrimestre con dúas preferencias priorizadas de grupos. En caso de adxudicación de praza en máis dun curso, o/a alumno/a deberá optar por un só curso nunha soa escola. 

Documentación a presentar

 • Unha copia do DNI ou NIE (esta non será necesaria se a persoa xa foi alumna desa escola). 
 • O xustificante de ser persoal das diferentes administracións públicas de Galicia en situación de servizo activo ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar. 
 • O certificado de discapacidade, de ser o caso. 
 • Para o curso medio de linguaxe administrativa, algún dos certificados establecidos no número 3 do punto décimo desta resolución. 
 • Para o curso superior de linguaxe administrativa, algún dos certificados establecidos no número 4 do punto décimo desta resolución. 

O alumnado admitido nestes cursos deberá activar correctamente unha conta de usuario «edu», con carácter previo á data de inicio do curso e dentro do prazo que fixe a coordinación dos cursos. De non facelo así, será excluído do curso e incluirase a persoa correspondente da listaxe de agarda. 

Os cursos comezarán en marzo e rematarán en maio de 2021 (O alumnado será informado das datas exactas unha vez estea admitido). 

Na EOI de Lugo ofertaranse os seguintes cursos:

 • un curso de linguaxe administrativa media
 • un curso de linguaxe administrative superior
AdxuntoTamaño
CELGA LGxe.pdf676.49 KB

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar