Saltar navegación

Representación gráfica

Aprende

Ás veces axuda ter unha representación gráfica dunha ou varias porcentaxes. Aínda que poderemos atopar máis maneiras de representar as porcentaxes graficamente, normalmente atoparemos dúas, en cadro e en sector circular.


EN CADRO

Neste cadro, dividido nun total de 100 cadriños igual, podemos ver unha representación dunha porcentaxe do 13 %.

Porcentaxe en cadro
Porcentaxe en cadro (Dominio público)

EN SECTOR CIRCULAR

A representación en sector circular é moi útil para comparar visualmente varias porcentaxes diferentes:

Porcentaxes en sector circular
Porcentaxes en sector circular (Dominio público)