Saltar navegación

Ideas preliminares

Verdadeiro ou falso?

Pregunta 1

1. A superficie de terra continental é maior cá da superficie oceánica.

Pregunta 2

2. As porcentaxes permiten comparar o que representan determinadas partes sobre o total.

Pregunta 3

3. A superficie de auga da Terra é dun 70,9 %.