Matrícula oficial

MATRÍCULA CURSO 2021/22

Alumnado matriculado no curso 2020/21

Circunstancias      

Prazo e lugar

Procedemento de matrícula

Alumnado con apto en xuño.

Do 1 ao 9 de xullo

Do 1 ao 9 de setembro

En CentrosNet

Achegar o pdf que xera a aplicación ao facer a matrícula.

Achegar o documento de conformidade (Anexo VIII)

Facer o pagamento das taxas (+información).Vídeo titorial.

En caso de fraccionar o pago, hai que achegar o documento para o pago do 2º prazo cuberto e asinado, xunto co certificado da conta bancaria.

A documentación presentarase en liña (CentrosNet) desde o enderezo https://www.informaticacentros.com/xunta, dentro dos prazos establecidos. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. As escolas poderanlle solicitar ao alumnado a presentación dos documentos orixinais para o cotexo da copia electrónica presentada.

En caso de discapacidade, deberá achegar a documentación acreditativa e, se solicita adaptación, cubrir o anexo V.

No caso do alumnado menor de idade, achegar o  anexo  VII asinado.

En 2 ou 3 días volver entrar en Centrosnet e comprobar que a matrícula está validada. Se non é así, subir a documentación que falte.

Alumnado con apto/a, non apto/a ou non presentado/a en setembro.

Do 10 (23horas) ao 16 de setembro

En CentrosNet

     Para máis información, prema aquí.
     

 Alumnado novo e alumnado procedente de:

Renuncia

Ensino libre

Probas de clasificación

Acceso directo por titulación

Traslado de expediente doutra EOI

Antigo alumnado non matriculado no curso 2020/21

Só se poderá facer unha preinscrición por idioma, nun máximo de dous idiomas.

O sorteo do número de corte para a asignación de prazas farase o 17 de setembro, e o día 18 de setembro o alumnado que fixo preinscrición poderá ver na aplicación web se foi admitido. De ser así, deberá formalizar a matrícula no prazo establecido

Horarios 2021-2022

Procedemento de preinscrición

Prazo de preinscrición

Onde preinscribirse

Prazo de

matrícula

 Como matricularse

Do 1 ao 14 de setembro

www.eoidigital.com

/preinsxunta

Do 18 ao 30 de setembro

Achegar o PDF que xera a aplicación unha vez que foi admitido.

Pagar as taxas en liña ou recollendo o impreso de pagamento na EOI (+información). Vídeo titorial

Achegar unha copia do DNI ou NIE.

Para o alumnado menor de 16 anos a 31 de decembro, achegar un certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na ESO no curso escolar 2020-2021, expedido polo centro onde estea matriculado segundo este modelo (anexo IV).

No caso do alumnado menor de idade, achegar o anexo VII asinado.

No caso de discapacidade, deberá achegar a documentación acreditativa e, se solicita adaptación, cubrir o anexo V.

En 2 ou 3 días volver entrar en Centrosnet e comprobar que a matrícula está validada. Se non é así, subir a documentación que falte.

 

 

 

 

                

 
Para máis información, prema aquí.

 

*A información proporcionada é un resumo das instrucións publicadas no DOG o venres, 2 de xullo pola Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2021-2022. 

Matrícula curso 21/22 - Alumnado matriculado no curso 20/21

 • O alumnado que estivese matriculado no curso 20/21 non ten que facer preinscrición para continuar os estudos no mesmo idioma.

 • Aquí podedes consultar os horarios dos cursos ordinarios para o curso 21/22: Preme aquí
 • Para matricularse, deberá ir a CentrosNet para reservar praza e formalizar a matrícula.

 • Unha vez feita a reserva, o alumnado deberá:
  • Achegar o pdf xerado pola reserva de matrícula
  • Facer o pagamento das taxas (instrucións aquí)
  • En caso de fraccionar o pago, hai que achegar o documento para o pago do 2º prazo cuberto e asinado, xunto co certificado da conta bancaria
  • Achegar a documentación escaneada a través de CentrosNet dentro do przao establecido.
  • En caso de discapacidade, deberá achegar a documentación acreditativa e, se solicita adaptación, cubrir o anexo V (preme aquí)
  • En caso de alumnado menor de idade, achegar o seguinte anexo asinado. (Preme aquí)

 

PRAZOS DE MATRÍCULA:  

 

1) Entre o 1 e o 9 de xullo / De non ser posible, tamén do 1 ao 9 de setembro

 • Alumnado con APTO en xuño.

2) Entre o 9 e o 16 de setembro

 • Alumnado coa cualificación de apto/a, non apto/a ou non presentado/a na convocatoria extraordinaria.

2) Entre o 18 e o 30 de setenbro

 • Alumnado que renunciou á matrícula no curso 20/21.

 

Baixas de oficio

“A non incorporación sen xustificación debidamente razoada perante a dirección nos 15 días seguintes ao inicio do curso académico implicará a perda da condición de alumnado oficial e a escola poderá dispor destas prazas para seren cubertas por outros aspirantes, sen que corresponda a devolución dos prezos públicos aboados” Punto 6.2 da Circular de matrícula 6.2/2019

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar

Distribuir contido