Unha escola para convivir, ser, estar e aprender.

Libros de Texto Curso 2021-2022.

Publicase a relación dos libros de texto que imos traballar o vindeiro curso.

As familias que en setembro van ter nenos/as en 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria NON MERCAR ata que o titor/a indique cales son as necesidades.

Todos os libros deste curso deses niveis de primaria, que xa non ides utilizar, se poden entregar voluntariamente no centro para fondo libros.

Moitas grazas pola vosa xenerosidade.

 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA PARA O CURSO 2021-2022.

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

A documentación a presentar é a seguinte:

  • Anexo III-1 de formalización de matrícula debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores ou titores legais. Deberá ser asinado polas persoas que ostenten no día da data a patria potestade do alumno/a.
  • Fotocopia das follas do Libro de Familia onde figuren os titulares do mesmo e o fillo/a, xunto co orixinal para o seu cotexo.
  • Informe médico ou sanitario orixinal (documento distinto da Cartilla Sanitaria).
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria, xunto coa orixinal para o seu cotexo.
  • Dúa fotografías recentes do alumno/a en tamaño carnet.
  • No caso de familias separadas ou en trámites de separación, copia completa da sentencia máis recente dos xulgados na que se reflictan: as situacións de garda e custodia, patria potestade e réxime de visitas de ambos cónxuxes.
  • No caso de alumnado que presente alerxias ou incompatibilidades alimentarias das que o centro deba coñecer información médica específica: copia dos informes médicos que así o acrediten.

 

ORDE PARTICIPACIÓN FONDO SOLIDARIO LIBROS CURSO 2021-2022

  • Dito formulario tamén se pode recoller na Conserxería do centro.
  • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o 21/05/2021 e rematará o 22/06/2021 (ambos incluídos).

 

Distribuir contido