Gallego

G1701115 Formación Inicial para novos Equipos Directivos. Fase I

Summary: 
No mes de xullo de 2018, celébrase na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de Santiago de Compostela a actividade formativa G1701115 Formación inicial para novos equipos directivos. Fase I, destinada ás persoas que compoñen equipos directivos de novo ingreso.
Gallego

Os días 10, 11 e 12 de xullo desenvolverase a actividade formativa G1701115 Formación Inicial para Novos Equipos Directivos. Fase I na súa edición de 2018, na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de Santiago de Compostela. As persoas asistentes forman parte dos equipos directivos de novo ingreso na función directiva, co nomeamento a día 1 de xullo e que non teñan ocupado estes postos con anterioridade.

Esta actividade pretende achegar a estes equipos directivos de recente nomeamento unha serie de ferramentas básicas para abordar con garantías a súa nova realidade laboral nos seus novos postos nos centros educativos.

OBXECTIVOS

1. Coñecer os aspectos normativos, organizativos e de xestión de centros educativos na nosa Comunidade Autónoma.

2. Adquirir as habilidades persoais, sociais, relacionais e de liderado precisas para o desempeño eficaz da función directiva.

3. Adquirir as competencias necesarias para xestionar a participación e implicación nun proxecto común.

 

CONTIDOS

1. Marco normativo aplicable aos centros educativos.

2. Organización e xestión dos centros docentes: estrutura, coordinación e participación da comunidade educativa.

3. A xestión de recursos de centro: administrativos, económicos, humanos e materiais.

4. Os servizos complementarios nun centro educativo.

5. Liñas estratéxicas e ferramentas institucionais.

6. O liderado educativo: pedagóxico, organizativo, emocional e de xestión.

7. Planificación anual: cronoloxía de accións.

 

Departamento de Equipos Directivos CAFI
Departamento de Equipos Directivos CAFI

G1801016 Secondary CLIL English Teaching Course

Gallego

A través da presentación e aplicación dunha variedade de actividades, técnicas e recursos, o curso centrarase na análise das prácticas docentes diarias en AICLE/CLIL na aula de secundaria. O profesorado recibirá unha diversidade de ideas e estratexias que os axudará a implementar con éxito o contido lingüístico da lingua estranxeira.

O obxectivo é familiarizarse coas ferramentas para desenvolver as habilidades lingüísticas e facer que a aprendizaxe sexa moito máis significativa e dinámica a través da implementación da aprendizaxe baseada en proxectos e a creación de proxectos comunicativos na aula de lingua estranxeira.

A cooperación será necesaria e as contribucións individuais esenciais para que os participantes aprendan facendo e incorporen facilmente o que aprenden no seu contexto educativo.

 

Obxectivos

 • Aumentar a competencia dos participantes e a fluidez xeral con respecto ás habilidades orais (particularmente fala e pronuncia).
 • Proporcionar oportunidades significativas orais nunha variedade de configuracións (desde privadas ata público, mesmo en parellas, grupos pequenos e en presentacións individuais).
 • Introducir e proporcionar prácticas específicas en áreas clave da pronuncia do inglés, incluíndo a pausa, a oración, o estrés e o significado, sons problemáticos de inglés para non nativos.
 • Estimular as reflexións individuais e grupais sobre cuestións metodolóxicas clave relacionadas con CLIL, cun enfoque especial na linguaxe de ambos profesores/as no AICLE a aula e a linguaxe do aprendiz, particularmente a "linguaxe para a aprendizaxe" de Coyle.
 • Xerar un sentido de comunidade entre os participantes do curso e facilitar o establecemento de redes profesionais para o futuro intercambio de problemas e experiencias como AICLE.

Contidos

 • Actividades de fluidez oral.
 • Pronuncia en aulas CLIL.
 • Dinámicas entre alumnado-profesorado CLIL.

Metodoloxía:

 •  Obradoiro nos que se alienta os participantes a traballar en equipo e compartir coñecementos e experiencia.

Horarios e datas:

 • Datas: 9 - 10 - 11 - 12 - 13 xullo
 • Horas: 30 horas presenciais e 5 non presenciais

 • Horario: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00

 • Lugar: CAFI (Santiago de Compostela)

 • Relatores: Robin Walker,  Chris Roland e Ronnie Lendrum

  Preme aquí para máis información en fprofe.

G1801016 CLIL
G1801016 CLIL

G1801015 Creating positive conditions for learning in the Primary ELT/CLIL Classroom

Summary: 
Análise das prácticas docentes diarias en ELT / AICLE na aula de primaria
Gallego

A través da presentación e aplicación dunha variedade de actividades, técnicas e recursos, o curso centrarase na análise das prácticas docentes diarias en ELT / AICLE na aula de primaria. O profesorado recibirá unha diversidade de ideas e estratexias que os axudará a implementar con éxito o contido lingüístico da lingua estranxeira.

O obxectivo é familiarizarse coas ferramentas para desenvolver as habilidades lingüísticas e facer que a aprendizaxe sexa moito máis significativa e dinámica a través da implementación da aprendizaxe baseada en proxectos e a creación de proxectos comunicativos na aula de lingua estranxeira.

A cooperación será necesaria e as contribucións individuais esenciais para que os participantes aprendan facendo e incorporen facilmente o que aprenden no seu contexto educativo.

Contido do curso

 • A importancia de contar historias e proxectos baseados en contos na aprendizaxe do inglés.

 • Deseño de unidades transversais, que inclúen aloxamento para estudantes con necesidades educativas.

 • Recursos na Rede e como explotar os materiais xerados polos estudantes.

 • Traballo de habilidades receptivas: como podemos explotar textos (orais, visuais e escritos).

 • Formas prácticas para fomentar a creatividade na aula ELT.

 • Diferenzas de aprendizaxe específicas: como axudar os estudantes con dislexia.

 • Formas creativas de ensinar gramática e vocabulario.

 • Traballar con cancións / cantos e rimas na aula.

Obxectivos do curso

- Proporcionar informacións prácticas sobre como crear, analizar e avaliar actividades na aula: uso da linguaxe e desenvolvemento desta.

- Dar suxestións prácticas sobre que técnicas usar cando se trata con estudantes con necesidades educativas especiais na aula ELT.

- Compartir actividades útiles co fin de tomar conciencia dos recursos dispoñibles para o ensino do inglés en primaria.

 

Avaliación do curso

 • Os participantes serán avaliados de acordo á súa participación, resposta e retroalimentación durante as sesións.

 • Pediráselles que preparen un traballo final nun cartafol, que será completado individualmente durante / despois do curso.

 • Este traballo consistirá nun esquema comunicativo do proxecto, materiais de mostra, técnicas explícitas, e unha selección de actividades dirixidas a un nivel específico e a un tema específico en Primaria.

 • Os materiais e o esquema presentados deben reunir as técnicas traballadas ao longo do curso. O titor proporcionará exemplos e procedementos durante o curso.

 

Metodoloxía

 • Obradoiros nos que se alenta os participantes para traballar en equipo e compartir coñecementos e experiencias.

Datas

 • Datas: 16 - 17 - 18 - 19 - 20 xullo
 • Horas: 30 horas presenciais e 5 non presenciais

 • Horario: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00

 • Lugar: CAFI (Santiago de Compostela)

 

 • Relatora: Lola Garay Abad

  Preme aquí para máis información en fprofe.

Creating positive conditions
Creating positive conditions

Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017/18

Summary: 
Convocatoria da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017/18
Gallego

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convoca os Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017/18 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso escolar 2017/18.

O obxectivo desta convocatoria é valorar a participación de grupos de docentes en proxectos de formación en centros que afecten cualitativamente ao ámbito organizativo e/ou de xestión dos centros, á contorna familiar e institucional ou á elaboración e uso de recursos multimedia interactivos, que promovan novas formas de pensar, novas formas de traballar e novas ferramentas de traballo.

Preténdese dar recoñecemento ás boas prácticas na formación permanente do profesorado e fomentar que os centros docentes desenvolvan, a través destes plans, aqueles aspectos que permitan a actualización e o perfeccionamento das competencias profesionais do profesorado para a mellora da calidade da educación e dos resultados escolares.

Establécense dúas categorías de premio:

1. Categoría A: mellor proxecto de formación de cada CFR/CAFI. Concederanse un total de 7 premios, un por cada CFR/CAFI.

2. Mención especial: Mellor proxecto de formación entre os premiados na categoría A.

O prazo para presentarse remata o 10 de xullo de 2018.

Para máis información, clica aquí.

Premios PFPP 2017/18
Premios PFPP 2017/18

Atención a urxencias sanitarias para familias - S1702038

Summary: 
Nova actividade para as familias adicada á atención de urxencias sanitarias e aplicación dos primeiros auxilios, con especial atención á manobra do RCP e o manexo do DESA
Gallego

Durante os últimos anos houbo unha importante sensibilización da poboación cara aos métodos e as técnicas de atención inicial nas situacións de emerxencia.

O feito de que a cidadanía saiba realizar manobras de primeiros auxilios e reanimación, permite diminuír os tempos de asistencia aumentando as posibilidades de éxito nunha intervención favorecendo así o resultado final do accidentado.

Unha rápida chamada a emerxencias sabendo informar correctamente sobre a circunstancia á que nos enfrontamos así como unha actuación rápida de primeiros auxilios, que permitirá poder manter ao accidentado en condicións adecuadas ata a chegada do persoal sanitario.

Entendemos por primeiros auxilios a atención inmediata que se lle dá a unha persoa enferma, lesionada ou accidentada no lugar dos acontecementos, antes de ser atendido por persoal sanitario ou trasladado a un centro asistencial ou hospitalario.

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS XERAIS

 • Coñecer e dominar as técnicas de primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias definidas no protocolo da Consellería

 • Ser quen de actuar de xeito eficiente e seguro en caso de incidencias urxentes que afecten á saúde da Comunidade Educativa 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Saber iniciar a cadea de supervivencia

 • Coñecer a manobra da RCP básica

 • Manexar adecuadamente un desfibrilador externo semiautomático

 • Ser capaz de recoñecer unha parada cardiorrespiratoria, desobstruír unha vía aérea e empregar a posición lateral de seguridade.

 • Saber como actuar ante intoxicacións, queimaduras e escaldaduras.

 • Ser capaz de manexar diferentes escenarios clínicos

 • Coñecer como realizar unha inmobilización, unha vendaxe e como tratar feridas menores.

CONTIDOS

 • Primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias no ámbito educativo: protocolos de actuación.

 • Rexistro, xestión e notificación de urxencias sanitarias no ámbito educativo

Atención a urxencias sanitarias para familias
Atención a urxencias sanitarias para familias

A dirección. Novas dinámicas

Gallego

O modelo de dirección foi cambiando conforme foron sucedendo os diferentes marcos normativos no ámbito educativo.

Coa publicación da LOCE no ano 2002 prodúcese unha notable transformación do modelo, xa que se pasa dun proceso electivo no acceso ao cargo á instauración dun modelo baseado na selección realizada por unha comisión designada ao efecto, na cal se teñen en conta os méritos dos candidatos. Posteriormente coa LOE (2006) consolídanse a maior parte dos cambios anteriores introducíndose algunhas modificacións que devolven parte do protagonismo á comunidade e aos docentes poñendo especial fincapé na necesidade de obter o apoio da comunidade educativa.

Ambas Leis Orgánicas establecían, como segunda fase do proceso de selección de directores e directoras, a obrigatoriedade de cursar un Programa de Formación Inicial, que se debería de superar para obter o nomeamento definitivo. O deseño e organización do programa corría a cargo das Comunidades Autónomas. Iso supuxo, durante algúns anos, diferenzas no programa de formación inicial entre unhas Comunidades Autónomas e outras.

A aprobación da LOMCE (2013) supuxo unha nova transformación do modelo directivo, pasando a converterse esta formación específica para o exercicio do cargo nun requisito imprescindible para o acceso á dirección. Dita formación, recoñecida a través dunha acreditación, está regulada polo Real Decreto 894/2014, de 17 de outubro, no que tamén quedan regulados os cursos de actualización de competencias directivas.

O aumento da autonomía dos centros educativos e o reforzo da capacidade de xestión da dirección é un factor clave na transformación do Sistema Educativo para atender ás novas demandas de aprendizaxe do século XXI.

Real decreto 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenvolven as características do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva establecido no artigo 134.1.c) da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como dos correspondentes cursos de actualización de competencias directivas.

G1702020 Xornada do Día das Letras Galegas. María Victoria Moreno

Summary: 
O Centro Autonómico de Formación e Innovación en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística organiza a Xornada do Día das Letras Galegas que terá como protagonista a autora homenaxeada este ano pola RAG, María Victoria Moreno.
Gallego

As sesións formativas desenvolveranse o día 5 de maio en horario de mañá e tarde no Salón de Actos do Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela.

Na sesión de mañá, ademais da conferencia inaugural, que impartirán Xesús Alonso Montero e Xesús Rábade Paredes, haberá relatorios de Ánxela Gracián, Marilar Aleixandre, Xavier Senín e Ana Blanca Roig Rechou. A tarde estará destinada á presentación de experiencias dos centros educativos, entre elas as dos centros gañadores do Concurso-Exposición das Letras Galegas 2018.

O obxectivo fundamental desta iniciativa é achegarlle a figura de María Victoria Moreno a toda comunidade educativa e, alén diso, propiciar no seu seo o intercambio de materiais, recursos e experiencias creados e desenvolvidos polos equipos de dinamización da lingua galega.

O profesorado interesado en participar pode inscribirse en: fprofe

Xornada Letras Galegas 2018
Xornada Letras Galegas 2018

VI Encontros de Educación Infantil e Primaria

Summary: 
A celebración dos VI Encontros de Educación Infantil e Educación Primaria xustifícase pola necesidade de crear un espazo onde compartir experiencias innovadoras e facer visible boas prácticas de aula.
Gallego

INSCRICIÓN EN FPROFE: Código da actividade: G1703002

Data de celebración: sábado 5 de maio

Lugar de celebración: Auditorio Abanca / Santiago de Compostela

Horario: 9:30 -  20:00h

Xuntamos Programa da Actividade

Horas: 8 horas

A celebración dos VI Encontros de Educación Infantil e Educación Primaria xustifícase pola necesidade de crear un espazo onde compartir experiencias innovadoras e facer visible boas prácticas de aula. Para a elaboración do programa tivéronse en conta as orientacións da Unión Europea en materia educativa, e recollidas na LOMCE, que apostan por metodoloxías activas e contextualizadas que se axusten ao nivel competencial do alumnado e que favorezan a motivación por aprender.

Obxectivos:

-Analizar a situación do ensino en educación infantil e educación primaria na actualidade

-Coñecer materiais, recursos e estratexias metodolóxicas

-Propiciar o intercambio de experiencias de boas prácticas entre o profesorado

Xúntase Programa

 

A escola que queremos
A escola que queremos

G1702014 Xornadas de formación dos xefes e xefas dos departamentos de orientación. Curso 2017-2018

Summary: 
Actividade dirixida ás persoas responsables dos departamentos de Orientación
Gallego
A actividade ten por obxecto a actualización das persoas responsables dos departamentos de orientación dos centros educativos naquelas cuestións que afectan ao seu labor de asesoramento. Na xornada deste curso centrarémonos en tres aspectos fundamentais: 
- A orientación con cerebro: Axuda da neurociencia ao labor orientador
- A convivencia positiva
- A importancia de promover a educación para a igualdade

Data: 18 de abril de 2018

Lugar: EGAP Santiago de Compostela

Número de horas: 8 

Ligazón a fprofe: Aquí

Orientación con cerebro
Orientación con cerebro

S1701049 Asesoramento no proceso de elaboración e avaliación da concreción curricular de centro

Summary: 
Os xefes e xefas dos Departamentos de orientación dos centros educativos, así coma as direccións e as xefaturas de estudos, exercen un papel fundamental na dinamización do profesorado e no asesoramento para a elaboración das propostas curriculares.
Gallego

A actividade ten por obxecto favorecer ese labor de asesoramento a través do afondamento no coñecemento dos elementos do currículo, nos aspectos pedagóxicos e curriculares  e na adquisición de estratexias que apoien o traballo en equipo.

Data de comezo: 16 de abril

Data de finalización:16 de maio

Horas: 20 (15 presenciais e 5 non presenciais)

https://www.edu.xunta.es/fprofe/detalleActividade.do?DIALOG-EVENT-consultar&clave=S1701049

Concreción curricular
Concreción curricular