Competencia dixital

DigCompOrg      

 

A competencia dixital no ámbito educativo de Galicia vertébrase a través dos tres marcos europeos elaborados polo Centro Común de Investigación (Joint Research Centre, JRC) da Comisión Europea:

Neste camiño da dixitalización do ensino, a Xunta de Galicia desenvolve a Estratexia Educación Dixital 2030, que consta de 12 accións de impacto que pivotan sobre dous eixes:

  • Xerar “un ecosistema” dixital nos centros educativos.
  • Formar tanto a profesorado como a alumnado nestas novas competencias e tecnoloxías.

Estratexia Educación Dixital 2030Nas liñas estratéxicas dos eixes para acadar ecosistemas educativos dixitais e perfeccionamento das competencias e capacidades dixitais para unha verdadeira transformación dixital, a Consellería incide nas seguintes accións:

  • A implementación, seguimento e avaliación do Plan Dixital de Centros.
  • A constante mellora dos contidos dixitais.
  • A acreditación das competencias dixitais da comunidade educativa.