Rúa do Carballiño, s/n. 32400 Ribadavia Ourense Tel.: 988788266 FAX: 988788273
Irmáns Álvarez Araújo, 5, 32400 Ribadavia Ourense Tel.: 988788460 FAX.: 988788466
Correo: ies.oribeiro@edu.xunta.es

2019/2020

 


TELÉFONOS DE CONTACTO DO CENTRO 

988 78 82 66  - Edificio Ribeiro  - ESO - Bacharelato - ES Adultos

988 78 84 60   - Edificio Abrente - Ciclos - FPB

- 618 87 65 28 -


 10/07/2020

CALENDARIO DE EXAMES

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

CURSO 2019-2020

 


 

Curso 2020-2021

 

PRAZOS DE MATRÍCULA ESO e BACHARELATO

Prazo ordinario: Do1 ao10 de xullo.

Prazo extraordinario: Do 1 ao 10 setembro.

 

PRAZOS PREVISTOS DE ADMISIÓN CICLOS e ADULTOS

Ciclos Medios e Superior:

Prazo ordinario: do 25 de xuño ás 9:00 hoaras ata o 8 de xullo ás 13:00 horas

Prazo extraordinario: do 1 de setembro ás 9:00 h ata o 9 de setembro ás 13:00 horas

FP Básica:

Do 1 ao 10 de setembro (pendente de publicación)

ES Adultos semipresencial:

1° cuadrimestre (Módulos 1 e 3): Do 2 de setembro do 2020 ao 16 de xaneiro de 2021

 


 08/07/2020

Probas libres obtención títulos de técnico superior

Convocatoria: Curso 2019 - 2020

 

Familia profesional Industrias alimentarias

Calendadario das probas e información

Xornada de acollemento

A xornada de acollemento para as probas libres terá lugar o MARTES 1 de setembro de 2020 ás 13:00 h no Salón de Actos do edificio Abrente

IMPORTANTE:  A non participación, sen xustificación, na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional supón a baixa de oficio da totalidade da matrícula. (ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos aoabeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Disposición adicional segunda, punto 1)

Consulta as programacións nos Departamento de Industrias Alimentarias e Formación e Orientación Laboral

 


 

03/07/2020

Publicada, no tablón de anuncios do centro, a lista provisional de Axudas do fondo libros de 3º ESO e 4º ESO

Publicada, no tablón do anuncios do centro, a lista provisional de Axudas para material escolar de 1º ESO e 2º ESO

 


03/07/2020

Libros de texto ESO - 2020/2021

Libros de texto Bacharelato - 2020/2021

Libros de texto CM Electromecánica - 2020/2021

 


28/06/2020

A curta SAUDADE, resulta gañadora do programa LINGUA RODADA

 

 


28/06/2020

Curso 2019-2020

RESULTADOS ACADÉMICOS

INFORME DE CONVIVENCIA 

 


 17/06/2020

 

 CARTA ÁS FAMILIAS SOBRE O FINAL DE CURSO 2019-2020

 


 25/06/2020

Presenación Ciclos Industrias alimentarias 2020

Información en prensa digital sobre Ciclos Formativos de Industrias Alimentarias 2020

Video Ciclos Formativos de Industrias Alimentarias 2020

(Cortesía de TELEMIÑO)


10/06/2020

Video Ciclos Formativos de Industrias Alimentarias

(Cortesía de TELEMIÑO)

 


 

  15/05/2020

 ABAU 2020

Xa podedes consultar na web: https://ciug.gal/gal a Convocatoria Ordinaria das ABAU 2020,

ademáis dun resumo da mesma e as instrucións para o alumnado actualizadas.

https://ciug.gal/PDF/convocatoria_ordinaria_abau_2020.pdf
https://ciug.gal/PDF/resumo_convocatoria_ordinaria2020.pdf
https://ciug.gal/PDF/instrucionsabau.pdf

 


12/05/2020

ÁNIMO VALIENTES IES O RIBEIRO

 


20/05/2020

 Departamento de Industrias alimenarias

Video Ciclos

 


25/04/2020

 

Co fin de facilitar á comunidade educativa o uso dos distintos servizos dixitais, están dispoñibles 12 videotitoriais nos que se amosa de xeito sinxelo como comezar a usar cinco servizos dixitais educativos:

 

Dous sobre a aplicación para as familias abalarMóbil

 

Un sobre o uso da ferramenta de e-portfolio e comunidades educativas dixitais Agueiro

 

Tres sobre o uso das videoconferencias eduXunta Webex, por parte do profesorado e do alumnado

 

Un sobre o uso da mensaxería na comunicación coas familias por parte do profesorado a través de espazoAbalar

 

Cinco sobre as funcionalidades básicas das Aulas Virtuais dos centros educativos:

 

Os videotitoriais están dispoñibles na canle Youtube de espazoAbalar (https://www.youtube.com/user/espazoAbalar) e no Espazo de servizos dixitais educativos (https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais), dentro das seccións App de comunicación abalarMóbil, Ferramenta de portfolio Agueiro, Servizo de videoconferencia Webex, Servizo de comunicación espazoAbalar e Aulas Virtuais.

 

Estes recursos veñen a reforzar todos os materiais e manuais empregados nos procesos de formación do profesorado e que están publicados no Espazo de servizos dixitais educativos (https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais)  do espazoAbalar e na Aula Abalar Aberta (https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual2)

 

 


20/04/2020

Recomendacións para o uso dos servizos dixitais educativos

 


03/04/2020 

Nota informativa do IES O Ribeiro

 

       O venres 3 de abril, a partir das 21:00, poderanse consultar as cualificacións da 2ª avaliación por medio da aplicación Abalar móbil. Esta aplicación pódese descargar no teléfono móbil desde Play Store (se o teléfono é Android) ou desde Apple Store (se o teléfono é IOS). Máis información: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil

 

Cómpre ter en conta que:

      1.As cualificacións desta avaliación calculáronse, seguindo as instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, tendo en conta unicamente as actividades realizadas ata o día 12 de marzo, cando se decretou o estado de alarma e se suspenderon as clases.

      2.  Lémbrase que estas cualificacións son só notas parciais, correspondentes á segunda avaliación, e que en ningún caso responden á cualificación definitiva da materia. Ademais, como consecuencia da interrupción súbita das clases, nalgunhas materias quedaron sen realizar probas de avaliación previstas e, polo tanto, nestas materias a cualificación non corresponde nin sequera a todo o trimestre, senón á parte do que se tiña avaliado.

     3.   Desde o día 12 de marzo ata o día de hoxe, estase a realizar un seguemento do alumnado por medios dixitais, utilizando as plataformas coas que contamos. Por iso, temos contactado con vós por distintos medios –principalmente se non tiñamos comunicación dos alumnos-, para asegurar que todos poden acceder a internet dalgunha maneira e realizar as tarefas propostas. As actividades desenvoltas ata agora, segundo as instrucións da Consellería, non son avaliables, pero si necesarias para continuar o proceso de aprendizaxe do alumnado.

     4.    En relación coa terceira avaliación (novos contidos, exames, recuperacións das avaliacións anteriores, Formación en centros de traballo, etc.), agardamos máis información por parte das autoridades. Publicaremos outra nota informativa.

     5.   Poden contactar cos titores no Espazo Abalar ou, no seu defecto, no correo electrónico do centro:                                                                                              ies.oribeiro@edu.xunta.es

 

 


03/04/2020

Nota informativa do IES O Ribeiro

1.- Dispoñemos de algúns equipos informáticos (do anterior programa Abalar) podes chamar  os teléfonos do centros 988 78 82 66 ou 618 87 65 28 para solicitar un equipo.

2.- Os docentes usaremos os medios dispoñibles (aula virtual, espazo abalar,  páxina web ou sms) para manter contacto regular co alumnado e coas familias.

 


 13/03/2020

Novas instrucións en relación co COVID-19

  


 12/03/2020

 Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19

para os vindeiros 14 días naturais

contados dende o día 16 de marzo de 2020

  


 

 27/02/2020

Dende a dirección xeral de saúde publica da Consellería de Sanidade nos fan chegar información relativa ao coronavirus (CORID-19) que resulta de interese para os centros educativos

A continuación transcríbese ainformación enviada por dita dirección xeral:

 

CORONAVIRUS PARA EDUCACIÓN

 

En relación coa epidemia de coronavirus no norte de Italia (neste momento nas rexións do Piamonte, Lombardía, Veneto e Emilia-Romagna) e, despois de ter coñecemento de viaxes do alumnado de determinados colexios e institutos, tanto públicos coma privados; ou de intercambios de alumnado con este país, pregámosche difundas esta información a todos os centros públicos é privados de Galicia, para que lla acheguen ao alumnado e profesorado que participou ou vai participar neste tipo de viaxe ou intercambio.

As viaxes e intercambios coas rexións afectadas deberían evitarse agás que sexa estritamente necesario facelo.

Toda persoa que viaxe a Italia, ou acabe de chegar de alí, deberá seguir as recomendacións que vos xuntamos de Sanidade Exterior e do Centro de Coordinación de alertas e Emerxencias do Ministerio de Sanidade para que difundades tamén, aínda que no momento actual só se refire aos que veñen de China ou viaxan alí, son igualmente válidas para Italia.

Ademais, xuntamos as ligazóns para información sobre o coronavirus, tanto da páxina de Saúde Pública coma do Ministerio de Sanidade

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_personas_procedentes_China_11.02.2020.pdf

 

En atención ao anterior o ministerio de sanidade recomenda non viaxar a zonas afectadas, que poden variar co transcurso do tempo, polo que convén informarse dos territorios na paxina web do ministerio.

En relación coas persoas, alumnado e profesores que retornen de zonas afectadas, a súa actividade será a normal, pero deben mostrar atención a aparición de calquera sintomatoloxía e nese caso poñerse en contacto co 061 ou co 112.

 


 

Video explicativo da proba ABAU - 2020

 

 


 

RESULTADOS ACADÉMICOS. Curso 2019-2020

1ª avaliación

2ª avaliación

 


 

Proxecto de fomento do uso do galego

DINAMIZACIÓN  LINGÚÍSTICA

BLOG

 


  

Programación Xeral Anual 2019/2020

Documento nº 1 - Plan anual

Documento nº 2 - Horario xeral do centro

Documento nº 3 - Organización dos servizos complementarios

Proxecto educativo

Normas de organización e funcionamento

Axenda nais e pais

Documento nº 7 - Programación de actividades extraescolares e complementarias

Documento nº 8 - Plan anual de dinamizacion da lingua galega

Calendario escolar 2019-2020

 


 

 
 
 
  •  Os alumnos de 2º ESO cursarán como materia de libre configuración Introdución á investigación científica.
  •  Os alumnos de 4º ESO e 1º BAC que se matricularon en xuño poden pasar a elixir as materias específicas que estaban pendentes de especificar. Os formularios poden recollerse na secretaría do centro ou descargarse aquí:

Opcións de matrícula de 4º ESO

 
 
      O prazo de entrega destes formularios remata o 5 de setembro.

 
Aplicación   abalarMóbil

A través deste novo servizo os responsables do alumnado van a poder comunicarse co profesorado a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. Ata agora só se podían consultar as  incidencias ou os avisos enviados por parte do profesorado ou do centro educativo. Con esta funcionalidade, os/as docentes poden habilitar a opción de resposta por parte das familias.

Esta nova sección está dispoñible a partir da versión 1.3.0 da aplicación móbil tanto para dispositivos Android como iOS.

Para calquera dúbida ou aclaración, pode dirixirse á Unidade de Atención a Centros (UAC) ou ao/a asesor/a Abalar da súa zona.

Xerencia de Proxectos de Educación
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)                 OFERTA DE PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2020 - 2021

Curso

 Permanencias

  Solicitudes de reserva

Solicitudes de reserva asignadas

Solicitudes de admisión

Oferta de vacantes

1º ESO

90

       

2º ESO

90

       

3º ESO

90

       

4º ESO

90

       

1º Bac.

99

       

2º Bac.

99

       

 

  Presentación de solicitudes do 1 ao 20 de marzo.

 


 

 ERASMUS + 2019-2020

O IES O Ribeiro está a desenvolver en 4º ESO un programa Erasmus+ co centro Coláiste Ghlór na Mara de Balbriggan (Irlanda). Este programa enmárcase na Acción Chave 2 do programa Erasmus + (Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas) e leva por título Medieval Villas sustainable development studies and town-twinning in the EU.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME ANUAL DE CONVIVENCIA. Curso 2018-2019

 


  CURSO AFD  2019

 Nombre curso: Operaciones auxiliares de mentenimiento en electromecánica de vehículos.
Número curso: 2018/004039.
Fecha inicio: 18/02/2019.
Fecha finalización: 3/06/2019.
Lugar impartición: IES O Ribeiro. Edificio Abrente.
Número máximo asistentes: 15.
Horario: 16:00 a 21:00.
Horario prácticas: de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00.

Modulos a impartir:
MF0620: Mecanizado básico. Duración: 90 horas                            
MF0623: Técnicas básicas de mecánica .Duración: 90 horas
MF0624: Técnicas básicas de electricidade. Duración: 90 horas 
MP0189: Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos. Duración: 40 horas
FCOXXX24: Formación para a igualdade (8h.) Duración:  8 horas.            
FCOO03: INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL E NA IGUALDADE DE XÉNERO. Duración: 10 horas.

 


 

CONCURSO "Atrévete a ter unha idea" - EDUEMPRENDE 2018

Neste concurso, Yu Liu e Xián Antón Lorenzo Rodríguez, resultaron gañadores na provincia de Ourense.

Premio entregado nun acto celebrado no MUPEGA en Santiago de Compostela.

 

 

 


 

PREMIOS COCA-COLA DE RELATO CORTO

    O alumno Xián Antón Lorenzo Rodríguez gañou o 2º premio da provincia de Ourense na 58ª edición dos Premios Coca-Cola de Relato Corto en castelán.

A gala da entrega de premios tivo lugar o venres 25 de maio no Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela.

Foto de grupo dos premiados na gala autonómica.

Xián Antón Lorenzo Rodríguez, alumno do IES O Ribeiro, é o primeiro pola dereita.

 


 

 CORRELINGUA 2018

 

PANCARTA DO IES O RIBEIRO NO CORRELINGUA 2018

Clica para ver o vídeo de Telemiño

 

 


 

55 Feira do Viño. Video TVG.


 

Poda na Ribeira Sacra 2018 - Alumnado FP

 


  DECRETO 60/2017, DE REORGANIZACION DE CENTROS DOCENTES


PREMIO ATRÉVETE  A TER UNHA IDEA 2017

No concurso "Atrévete a ter unha idea" 2016,  organizado pola Consellería de Cultura, Educación e O.U:,

o alumno Markel Galán Candelas de 2º de ESO, recibe un galardón pola idea presentada.

 


 ERASMUS + 2017

Os nosos alumnos Alejandro Viéitez e Ángel Martínez atópanse xa en Volos (Grecia)

realizando a FCT como Técnico de Aceites de Oliva e Viños dentro do programa Erasmus +.

Están a desenvolver as súas prácticas na adega “Demeter” (Η Δήμητρα).

O noso socio de acollida en Grecia, envíanos esta foto.


 

   


 Novo blog da Biblioteca

ONOVOTOBO


 

PREMIO ATRÉVETE  A TER UNHA IDEA 2016

No concurso "Atrévete a ter unha idea" 2016,  organizado pola Consellería de Cultura, Educación e O.U:,

o alumno Cristian Sotelo Iglesias de 2º de ESO, recibe un galardón pola idea presentada.


 

O IES O Ribeiro gaña o Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal

Estudantes de 15 institutos participaron no certame promovido polo centro do campus pontevedrés


A proposta de incorporar unha rampla a un pozo situado no bosque de Ridimoas, no concello ourensán de Beade, a través da que poidan saír deste as píntegas que van depositar nel as súas larvas, evitando así que morran afogadas, valeulle a un grupo de catro alumas do IES O Ribeiro de Ribadavia o primeiro premio no Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal, que este venres celebrou a súa entrega de premios. Un total de 56 estudantes de bacharelato de dez institutos participaron nesta iniciativa promovida pola de EE Forestal, que animaba ao alumnado a desenvolver propostas de recuperación e mellora de espazos da súa contorna.

O IES O Ribeiro de Ribadavia gaña o Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal

Eduardo Muñiz - Pontevedra

 


 

 CLASE MAXISTRAL DE CARLOS NÚÑEZ

Carlos Núñez en el IES de Ribadavia

Carlos Núñez tivo a xentileza de compartir con todos nós unha velada académica inesquecible.

Dificilmente poderemos deslembrar o día 3 de maio do 2012, ademais da estupenda disertación de Carlos, a sección rítmica do instituto tivo

a oportunidade de interpretar uns temas musicais á beira dun xenio musical irrepetible.

Carlos Núñez: "Esta zona genera buenos músicos"

 


 IES O Ribeiro

Novo nome do centro (DOG)

 Xuño de 2011 - Fusión do IES O Ribeiro e do IES Abrente en Ribadavia

Decreto 118/2011, do 16 de xuño,... fusión de centros educativos...

"O Instituto de Educación Secundaria O Ribeiro, de Ribadavia e o Instituto de Educación Secundaria Abrente de Ribadavia, fusiónanse nun único centro coa denominación de Instituto de Educación Secundaria de Ribadavia, co código de centro 32015475."

FSE

ERASMUS +

 

-


 

Poda na Ribeira Sacra 2018 - TVG


 

Tres dos alumnos de segundo curso do Ciclo Medio de Aceites de Oliva e Viños están a completar os seus estudos coa realización de prácticas (Formación en Centros de Traballo) en Ascoli Piceno (Italia) grazas a una bolsa que lles foi concedida baixo o programa Erasmus +. Anteriormente, un alumno xa titulado, rematou un período de seis meses de prácticas neste mesmo lugar.

Alí tiveron a oportunidade de coñecer outra forma de viticultura e vinificación, así como de cultivo de olivos e elaboración de aceite.

Cunha duración total de 70 días, esta formación resultou moi beneficiosa e de proveito para os nosos alumnos tanto para completar a súa formación como de cara ao seu futuro profesional.

Recentemente se nos comunicou que foi concedido o novo proxecto Erasmus +, baixo o nome de “Next Station: Improving Professional Skills in Galicia” 2016-1-ES01-KA102-024869 e que dará a oportunidade de realizar 395 mobilidades de estudantes.

No sucesivo darase máis información sobre este novo proxecto e procedemento para a selección tanto de estudantes, coma titulado ou profesorado

 

Distribuir contido