Matrícula

Reserva de praza curso 2024-2025 centros adscritos

RESERVA DE PRAZA 2024/25 centros adscritos

 

 Aberto prazo de RESERVA de praza curso 2024-25, dende o 15 de xaneiro ao 5 de febreiro, dos nosos centros adscritos:

 1º ESO:                                                     1º Bacharelato:

 CEIP Plurilungüe Carballal                        IES Illa de Tambo

 

**A reserva farase no centro de procedencia

Hai que presentar a solicitude ED550A debidamente cuberta.

Descarga a solicitude en galego facendo click aquí

Descarga a solicitude en castelán facendo click aquí

 

 

O prazo de ADMISIÓN para o alumnado non procedente dos centros adscritos será do 1 ao 20 de marzo. A partir do 22 de febreiro, publicarase toda a información sobre o proceso de admisión.

 

Hai que presentar a solicitude ED550B debidamente cuberta.

Descarga a solicitude en galego facendo click aquí

Descarga a solicitude en castelán facendo click aquí

 

Pódese presentar a solicitude na secretaría do centro

Mediante sede electrónica

Mediante o aplicativo admisión alumnado

 

 

 

Prazos de matrícula

PRAZOS DE MATRÍCULA

·      Para axilizar o proceso de matrícula o alumnado que xa está en condicións de promocionar xa pode entregar na secretaría os papeis da matrícula. De faltar algún documento seralle requerido.

·      Aqueles que inda non saiban se promocionan ou non deberán esperar á entrega de notas o vindeiro día 26 de xuño. Este alumnado que se matricula en 2º, 3º ou 4º ESO formalizará a matrícula na semana do 27 de xuño ao 4 de xullo.

·      Na seguinte semana (do 5 ao 7 de xullo)  virá a matricularse o alumnado novo de 1º ESO e de admisión dos demais cursos. Non se admitirán matrículas máis alá do 7 de xullo.

 

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA CURSO 2023-2024

 

ØAnexo I: Autorización para custodia e comunicación.

ØAnexo II: Protección Datos (menores e maiores 14 anos) e a cláusula protección datos.

ØAnexo III: Solicitude de matrícula para o curso correspondente.

ØAnexo IV: Autorización saída centro e solicitude transporte escolar.

 

IMPORTANTE:

·       Todos os Anexos da matrícula deberán asinarse no lugar correspondente.

·       No caso de separación ou divorcio e/ou convenio reguladora documentación da matrícula deberá asinarse por ambos proxenitores se ambos teñen a patria potestade. No caso, de que falte a sinatura de algún dos proxenitores porase en coñecemento da XEFATURA TERRITORIAL.

      

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR:

Ø  Fotocopia DNI do alumno ( só alumnado de novo ingreso ou en caso de renovación)

Ø  Fotocopia DNI dos pais/nais/titores ( só alumnado de novo ingreso)

Ø  Fotocopia da Tarxeta Sanitaria ( só alumnado de novo ingreso)

Ø  Certificación académica primaria ( só alumnado 1º ESO) / Certificación académica ( só alumnado de novo ingreso)

Ø  Fotocopia do libro de familia( só alumnado de novo ingreso)

Ø  Fotocopia da sentencia xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador( só alumnado de novo ingreso ou modificacións)

ØVolante empadroamentoNecesario no caso de solicitar transporte

ØPara o alumnado de 3º e 4º ESOPAGO DO SEGURO ESCOLARde 1.12 €  no    conta: ES81 2080 5111 1931 1001 1339

     Deberá entregar o xustificante de pago xunto coa matrícula correspondente.

 

IMPORTANTE : SÓ SE LEVARÁ A CABO A MATRÍCULA SE ESTÁ TODA DOCUMENTACIÓN CUBERTA E ASINADA E AS TAXAS DO SEGURO ESCOLAR (3º E 4º ESO) PAGADAS E CO XUSTIFICANTE DE PAGO .

 

 

 

                                  

 

Proceso Admisión 2023-24

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/38867

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2023/2024

 ADMISIÓN DE ALUMNADO

 • TODO O ALUMNADO DO CENTRO ADSCRITO (CEIP O CARBALLAL) QUE TEN FEITA A RESERVA NO CENTRO ESTÁ ADMITIDO. DEBERÁN FORMALIZAR A MATRÍCULA NO MES DE XUÑO.

 

 • Dende o 1 ao 20 de marzo, estará aberto o prazo de admisión para o curso 23-24, para o alumnado que non proceda dos centros adscritos.
CURSO PRAZAS OFERTADAS VACANTES
1º ESO 60 24
2º ESO 90 24
3º ESO 90 23
4º ESO 60 14

 
A solicitude de admisión ordinaria (ED550B) e o anexo II-bis, debe entregarse no centro docente indicado en primeiro lugar (poden pedirse ata seis centros por orde de preferencia), e deberá ir acompañada da documentación requerida.
 
O prazo para requirimento de emenda de deficiencias e de documentación é de 5 días hábiles e o de presentación da documentación acreditativa no caso de que haxa que baremar é de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.
A publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido é o 25 de abril e das listaxes definitivas o 15 de maio.
As persoas solicitantes poden consultar no taboleiro do interior do centro, as listaxes provisionais de admitidos no proceso de admisión  ou tamén a través da aplicación admisionalumando empregando a chave365 ou certificado dixital.

Normativa de aplicación:

 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, ese regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
Prazo de presentación de solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.

 

Intrucións para a matrícula

 

PRAZOS DE MATRÍCULA

 

·      Para axilizar o proceso de matrícula o alumnado que xa está en condicións de promocionar xa pode entregar na secretaría os papeis da matrícula. De faltar algún documento seralle requerido.

 

·      Aqueles que inda non saiban se promocionan ou non deberán esperar á entrega de notas o vindeiro día 27 de xuño. Este alumnado que se matricula en 2º, 3º ou 4º ESO formalizará a matrícula na semana do 27 de xuño ao 1 de xullo.

 

·      Na seguinte semana (do 4 ao 8 de xullo)  virán a matricularse o alumnado novo de 1º ESO. Non se admitirán matrículas máis alá do 8 de xullo.

 

 

 

SEGURO ESCOLAR

 

Todo o alumnado que se matricule en 3º e 4º ESO deberá abonar 1,12 euros para o seguro escolar no número de conta:

 Moi importante indicar o nome do alumno  no Concepto da transferencia ou ingreso e entregar o xustificante do pago xunto coa matrícula

Admisión 22/23

RESERVA DE PRAZA
 
 
Todo o alumnado solicitante de praza para o curso 2022/23 a través do procedemento de reserva foi admitido no noso centro.
 

 

 

 

Fase de reserva de plazas en centros de adscripción

De conformidad con la disposición adicional primera de la Orden de 12 de marzo de 2013 que regula el procedimiento de admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos, el 11 de enero de 2022 se inician los trámites del procedimiento (código ED550A), con la reserva de plaza en un centro de adscripción para alumnado que cambia de etapa.

 • El plazo de solicitudes abarcará del 11 de enero a 8 de febreiro de 2022, ambos incluidos.

La consulta de los listados de alumnado admitido, que se publicarán antes del día 28 de febrero, debe realizarse en el centro en el que está matriculado en el presente curso o en la aplicación admisionalumnado.

FASE DE ADMISIÓN:

O prazo de presentación de solicitudes de admisión abrangue dende o día 1 ao 22 de marzo de 2022, ámbolos dous inclusive.

Normativa de aplicación

 • Normativa de aplicación

 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

 Prazas ofertadas para o proceso de admisión do curso 2022-23:

 

 

Curso

Num. prazas ofertadas

Vacantes

1º ESO

60

4

2º ESO

60

7

3º ESO

69 3

4º ESO

69

 -1

 * 0 Vacantes reservadas para NEAE

 

As persoas solicitantes poden consultar no taboleiro do interior do centro, as listaxes provisionais de admitidos no proceso de admisión  ou tamén a través da aplicación admisionalumando empregando a chave365 ou certificado dixital.

 

 

Inicio do proceso de admisión

 

 

 

PUBLICACIÓN DE LISTAXES

 
As persoas solicitantes poden consultar no taboleiro do interior do centro, as listaxes provisionais de admitidos no proceso de admisión  ou tamén a través da aplicación admisionalumando empregando a chave365 ou certificado dixital.

FASE DE ADMISIÓN:

O prazo de presentación de solicitudes de admisión abrangue dende o día 1 ao 22 de marzo de 2021, ámbolos dous inclusive.

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 11 de xaneiro de 2021 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 • O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2021, ambos incluídos.
 • A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 Prazas ofertadas para o proceso de admisión do curso 2021-22:

 

 

Curso

Num. prazas ofertadas

Vacantes

1º ESO

60

17

2º ESO

90

15

3º ESO

90

9

4º ESO

60

22

 

 

 

* 6 prazas están reservadas a alumnado NEAE

IMPORTANTE: PROCESO DE ADMISIÓN

ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

 

1 - RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.  (DOG do 6 de maio de 2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200506/AnuncioG0244-050520-1_gl.pdf

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_conselleira_07_05_2020.pdf

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

MATRÍCULA do alumnado actual e de nova admisión:

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria : do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

3. Adxudicación subsidiaria de postos escolares.

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización. Todas as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares que se atribúen ao dito órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos servizos territoriais de Inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería.

 

IMPORTANTE: PROCESO DE ADMISIÓN

Instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar  en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020

 

1. PROCESO DE ADMISIÓN

 

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

 

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

instrucións admisión 2020/2021

 

Proceso de Admisión de Alumnado                                        Curso Escolar 2020/21

 

a) Normativa reguladora do procedemento de admisión.

 

 • DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

b) Postos escolares ofertados para o curso académico

 

Nome do curso

Número de vacantes

1º ESO

15*

2º ESO

0

3º ESO

7

4º ESO

7

 

* 5 prazas reservadas para alumnado NEAE

 

c) Prazo de presentación das solicitudes de admisión.

 

Presentación de solicitudes de admisión

Do 01 ao 20 marzo  (debido ao carácter non lectivo do día 20 de marzo no centro aceptaranse solicitudes ata o día 23  de marzo inclusive. Na sede electrónica o prazo remata o día 20 de marzo

 

Dispoñen de dúas vías para solicitar a admisión

 

1 - Presentar o Anexo II na Secretaría do centro que soliciten en primeiro lugar.

 

 Horario de Secretaría do noso centro: 9:30 a 13:30.

 

2 - Presentar a solicitude a través da aplicación informática: "admisión de alumnado"

 

En ambos casos é preciso que cumprimenten o ANEXO A e o entreguen na secretaría do centro.

 

d) IMPORTANTE

 

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e poderá recoller varios centros por orde de preferencia. O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a súa orde de preferencia

 

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

 

·      Presentación da solicitude fóra de prazo

 

·      Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

 

·      Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

 

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

 

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA: O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

 

e) Prazo de presentación da documentación xusticativa dos criterios alegados para o baremo, se é o caso.

 

Se o número de solicitudes e maior que as prazas ofertadas, poderán presentar, con caracter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión: PRAZO: do 26 de marzo ao 14 de abril 

 

Alegación de méritos

10 días hábiles a contar dende o  26 de marzo

 

Documentación alegación méritos: *Documentación a entregar no caso de non autorizar a comprobación electrónica

 

-       DNI*.

 

-       Libro de familia (orixinal e copia).

 

-       Volante histórico de convivencia.

 

-       Copia contrato (alegación cando o lugar de traballo é próximo ó centro).

 

-       Renda (ano 2018) Suma Base impoñible xeral (435) + Base impoñible aforro (460) *. Para a aplicación da puntuación do criterio, utilizarase o Indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) anual correspondente ao ano 2018, que está fixado en 6.454,03 euros.8 


 

-       Orixinal e copia do título de familia numerosa*.

 

-       Certificado de discapacidade (alumno/a, irmán ou pai/nai)*.

 

 

 

f) Calendario que inclúa a data de publicación das listaxes do alumnado admitido e non admitido e os prazos para formular reclamación.

 

Listaxe provisional de admitidos

Antes do 25 de abril

PRAZO DE RECLAMACIÓN

5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación:  Do 27 de abril ao 4 de maio

Listaxe definitivo de admitidos

Antes do 15 de maio

 

 

 

g) Prazo para formalizar a matrícula que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo III desta orde.

 

Formalización de matrícula

 

 

Prazo Ordinario:  Do 25 de xuño ao  10 de xullo

Prazo Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro.

 

 

 

h) Centros que ten adscritos, e adscrición do centro a outro ou outros, se é o caso.

 

O centro recibe alumnado dos centros adscritos CEIP do Carballal e do CEIP da Laxe.

 

i) Área de influencia do centro:

 

As zonas de influencia do CEIP do Carballal e do CEIP da Laxe.

 

ÁREA LIMÍTROFE

 

Son zonas limítrofes deste centro as áreas de influencia do CPR Calasancio e CPR Sagrado Corazón de Jesús (Rúa da Estrada) e os concellos de Poio, Marín e Vilaboa.

 

 

 

O centro recolle as áreas de influencia dos centros adscritos de primaria:

 

ÁREA DE INFLUENCIA  do CEIP do CARBALLAL

 

Perímetro:

 

Polo norte límite do concello.

 

Polo oeste rúa Concepción Arenal, ambas as dúas beirarrúas ata confluencia da mesma coa rúa Pitanxo. Rúa Pitanxo (beirarúa norte). Prolongación da rúa Estivada ata confluencia co camiño Canteira (beirarrúa leste). Camiño Canteira ata a confluencia da rúa Inferniño (beirarrúa leste). Rúa Inferniño ata confluencia coa rúa do Cementerio (beirarrúa leste). Rúa do Cementerio (beirarrúa sur), camiño Raposeiras ata intersección de rúa da Estrada e rúa do Cementerio vello (beirarúa oeste). Rúa da Estrada entre rúa do Cementerio Vello e rúa Ezequiel Massoni (beirarrúa sur). Rúa Ezequiel Massoni dende intersección coa rúa da Estrada ata intersección con rúa Recamán (beirarrúa leste). Rúa Recamán entre intersección con rúa Ezequiel Massoni e rúa Jaime Janer (beirarrúa leste). Rúa Jaime Janer dende intersección con rúa Recamán ata a súa conversión na PO-313 (beirarrúa leste). A Estrada PO-313 dende o punto anterior ata o límite do concello incluíndose ambas beirarrúas da mesma e as confluencias á mesma.

 

Polo leste límite do concello. Polo sur límite do concello.

 

 

 

ÁREAS LIMÍTROFES

 

Son zonas limítrofes deste centro as zonas de influencia do CEIP A Laxe, CEP Sequelo e CEIP de Seixo

 

ÁREA DE INFLUENCIA  DO CEIP DA LAXE

 

Perímetro:

 

Polo norte ría de Pontevedra

 

Polo oeste límite do porto comercial. Rúa da Estrada dende confluencia coa avenida de Ourense ata confluencia con rúa do Cementerio Vello (beirarrúa leste). Camiño Raposeiras dende intersección de rúa da Estrada e rúa do Cementerio vello (beirarúa leste). Rúa do Cementerio (beirarrúa norte).

 

Polo leste Camiño Canteira dende confluencia coa rúa do Cementerio (beirarrúa oeste) ata a confluencia da rúa Inferniño (beirarrúa oeste). Camiño da Canteira dende confluencia coa rúa Inferniño ata confluencia coa prolongación da rúa Estivada (beirarrúa oeste). Rúa Pitanxo dende confluencia coa rúa Estivada ata confluencia coa rúa Concepción Arenal. Rúa Concepción Arenal (excluída) ata o límite do concello.

 

Inclúese neste perímetro todo o porto comercial.

 

 

 

ÁREAS LIMÍTROFESSon zonas limítrofes deste centro as áreas de influencia dos centros: CEP Sequelo e CEIP do Carballal.

 

j) Servizos complementarios que ofreza o centro, identicando a normativa concreta que os regule.

 

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

 

1.            Coirados, Vista Alegre 2, Vista Alegre 1, Pardavila Canteira, Pardavila 2, Pardavila 1, Pazo Cadro,Cadrelo, Miñán 2, Miñán 1 e Pastoriza.

 

2.            Jaime Janer, Alameda e Mobles Mirón.

 

3.            Tiburcio, Cantoarea (Capela), Cantoarea (Todo a cen) e Estribela (farmacia).

 

 

 

i) Comedor escolar: O Ceip A Laxe ofrece a posibilidade deste servizo no seu centro.

 

ALUMNADO XA MATRICULADO NO NOSO CENTRO

 

O alumnado que vaia permanecer no noso centro únicamente terá que formalizar a matrícula cara o vindeiro curso no periodo establecido.

 

ALUMNADO QUE SOLICITE TRASLADO A OUTRO CENTRO

 

Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse.

 

·      Presentar a solicitude de admisión xunto co certificado de matrícula no novo centro no que desexe matricularse.

 

·      Entregar no noso centro unha copia da solicitude de admisión ao novo centro.

 

 

Datas de matrícula

Formalización de matrícula 

Prazo Ordinario:  Do 25 de xuño ao  10 de xullo 

 

Prazo Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro.

Coa finalidade de realizar unha mellor atención no proceso de matrícula agradecemos que entreguen o sobre de matrícula nestas datas:

DATA

CURSOS

26/06/2019

Alumnos de 6º de Primaria  1º Apelido A-L

27/06/2019

Alumnos de 6º de Primaria  1º Apelido M-Z

28/06/2019

Alumnos de 1º-2º-3º aproban todo en xuño

01/07/2019

Alumnado que pasa para 3º ESO o 4º ESO

02/07/2019

Alumnado que pasa para 2º ESO

03/07/2019

Alumnado que pode repetir 2º ou pasar para 3º

04/07/2019

Alumnado que pode repetir 1º ou pasar para 2º

Oferta de materias

Consulta aquí a previsión de materias par ao curso 2019/20. A oferta de materias ten que ser aprobada polo centro no mes de xuño

Inicio do proceso de baremación

 

Para os niveis de 1ºESO e 4 ºESO as  solicitudes presentadas foron maiores que as prazas ofertadas, polo que poderán presentar, con caracter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión: PRAZO: do 23 de marzo ao 13 de abril 

 

 

 

Alegación de méritos

10 días hábiles a contar dende o  23 de marzo

 

 

 

Documentación alegación méritos:

 

-       Libro de familia (orixinal e copia)

 

 

-       Volante histórico de convivencia

 

 

-       Copia contrato (alegación cando o lugar de traballo é próximo ó centro).

 

 

-       Renda (ano 2016) Suma Base impoñible xera (392) + Base impoñible aforro (405)

 

-       Orixinal e copia do título de familia numerosa

 

 

-       Certificado de discapacidade (alumno/a, irmán ou pai/nai)


ADMISIÓN ALUMNADO 2018/19

28 de febreiro de 2018

 

Proceso de Admisión de Alumnado                                        Curso Escolar 2018/19

 

a) Normativa reguladora do procedemento de admisión.

 

·      Decreto 254/2012, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG do 26 de decembro de 2012)

 

·      Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de E.I., E.P., ESO e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo)

 

·      Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a anterior orde (publicada no DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017).

 

b) Postos escolares ofertados para o curso académico

 

Nome do curso

Num. prazas ofertadas

Num. permanencias

Num. solicitudes de reserva

Num. vacantes

1º ESO

36

0

35

0+1 NEAE

2º ESO

60

58

0

2

3º ESO

60

36

0

24

4º ESO

30

29

0

1

 

c) Prazo de presentación das solicitudes de admisión.

 

Presentación de solicitudes de admisión

Do 01 ao 20 marzo 

 

Dispoñen de dúas vías para solicitar a admisión

 

1 - Presentar o Anexo II na Secretaría do centro que soliciten en primeiro lugar.

 

 Horario de Secretaría do noso centro: 9:30 a 13:30.

 

2 - Presentar a solicitude a través da aplicación informática: "admisión de alumnado"

 

En ambos casos é preciso que cumprimenten o ANEXO A e o entreguen na secretaría do centro.

 

d) IMPORTANTE

 

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e poderá recoller varios centros por orde de preferencia. O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a súa orde de preferencia

 

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

 

·      Presentación da solicitude fóra de prazo

 

·      Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

 

·      Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

 

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

 

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA: O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

 

e) Prazo de presentación da documentación xusticativa dos criterios alegados para o baremo, se é o caso.

 

Se o número de solicitudes e maior que as prazas ofertadas, poderán presentar, con caracter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión: PRAZO: do 23 de marzo ao 13 de abril 

 

Alegación de méritos

10 días hábiles a contar dende o  23 de marzo

 

Documentación alegación méritos:

 

-       Libro de familia (orixinal e copia)

 

-       Volante histórico de convivencia

 

-       Copia contrato (alegación cando o lugar de traballo é próximo ó centro).

 

-       Renda (ano 2016) Suma Base impoñible xera (392) + Base impoñible aforro (405)

 

-       Orixinal e copia do título de familia numerosa

 

-       Certificado de discapacidade (alumno/a, irmán ou pai/nai)

 

f) Calendario que inclúa a data de publicación das listaxes do alumnado admitido e non admitido e os prazos para formular reclamación.

 

Listaxe provisional de admitidos

Antes do 25 de abril

PRAZO DE RECLAMACIÓN

5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación:  Do 25 de abril ao 2 de maio

Listaxe definitivo de admitidos

Antes do 15 de maio

 

 

 

g) Prazo para formalizar a matrícula que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo III desta orde.

 

Formalización de matrícula

 

 

Prazo Ordinario:  Do 25 de xuño ao  10 de xullo

Prazo Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro.

 

 

 

h) Centros que ten adscritos, e adscrición do centro a outro ou outros, se é o caso.

 

O centro recibe alumnado dos centros adscritos CEIP do Carballal e do CEIP da Laxe.

 

i) Área de influencia do centro:

 

As zonas de influencia do CEIP do Carballal e do CEIP da Laxe.

 

ÁREA LIMÍTROFE

 

Son zonas limítrofes deste centro as áreas de influencia do CPR Calasancio e CPR Sagrado Corazón de Jesús (Rúa da Estrada) e os concellos de Poio, Marín e Vilaboa.

 

 

 

O centro recolle as áreas de influencia dos centros adscritos de primaria:

 

ÁREA DE INFLUENCIA  do CEIP do CARBALLAL

 

Perímetro:

 

Polo norte límite do concello.

 

Polo oeste rúa Concepción Arenal, ambas as dúas beirarrúas ata confluencia da mesma coa rúa Pitanxo. Rúa Pitanxo (beirarúa norte). Prolongación da rúa Estivada ata confluencia co camiño Canteira (beirarrúa leste). Camiño Canteira ata a confluencia da rúa Inferniño (beirarrúa leste). Rúa Inferniño ata confluencia coa rúa do Cementerio (beirarrúa leste). Rúa do Cementerio (beirarrúa sur), camiño Raposeiras ata intersección de rúa da Estrada e rúa do Cementerio vello (beirarúa oeste). Rúa da Estrada entre rúa do Cementerio Vello e rúa Ezequiel Massoni (beirarrúa sur). Rúa Ezequiel Massoni dende intersección coa rúa da Estrada ata intersección con rúa Recamán (beirarrúa leste). Rúa Recamán entre intersección con rúa Ezequiel Massoni e rúa Jaime Janer (beirarrúa leste). Rúa Jaime Janer dende intersección con rúa Recamán ata a súa conversión na PO-313 (beirarrúa leste). A Estrada PO-313 dende o punto anterior ata o límite do concello incluíndose ambas beirarrúas da mesma e as confluencias á mesma.

 

Polo leste límite do concello. Polo sur límite do concello.

 

 

 

ÁREAS LIMÍTROFES

 

Son zonas limítrofes deste centro as zonas de influencia do CEIP A Laxe, CEP Sequelo e CEIP de Seixo

 

ÁREA DE INFLUENCIA  DO CEIP DA LAXE

 

Perímetro:

 

Polo norte ría de Pontevedra

 

Polo oeste límite do porto comercial. Rúa da Estrada dende confluencia coa avenida de Ourense ata confluencia con rúa do Cementerio Vello (beirarrúa leste). Camiño Raposeiras dende intersección de rúa da Estrada e rúa do Cementerio vello (beirarúa leste). Rúa do Cementerio (beirarrúa norte).

 

Polo leste Camiño Canteira dende confluencia coa rúa do Cementerio (beirarrúa oeste) ata a confluencia da rúa Inferniño (beirarrúa oeste). Camiño da Canteira dende confluencia coa rúa Inferniño ata confluencia coa prolongación da rúa Estivada (beirarrúa oeste). Rúa Pitanxo dende confluencia coa rúa Estivada ata confluencia coa rúa Concepción Arenal. Rúa Concepción Arenal (excluída) ata o límite do concello.

 

Inclúese neste perímetro todo o porto comercial.

 

 

 

ÁREAS LIMÍTROFESSon zonas limítrofes deste centro as áreas de influencia dos centros: CEP Sequelo e CEIP do Carballal.

 

 

 

j) Servizos complementarios que ofreza o centro, identicando a normativa concreta que os regule.

 

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

 

1.Coirados, Vista Alegre 2, Vista Alegre 1, Pardavila Canteira, Pardavila 2, Pardavila 1, Pazo Cadro,Cadrelo, Miñán 2, Miñán 1 e Pastoriza.

 

2.Jaime Janer, Alameda e Mobles Mirón.

 

3.Tiburcio, Cantoarea (Capela), Cantoarea (Todo a cen) e Estribela (farmacia).

 

 

 

i) Comedor escolar: O Ceip A Laxe ofrece a posibilidade deste servizo no seu centro.

 

ALUMNADO XA MATRICULADO NO NOSO CENTRO

 

O alumnado que vaia permanecer no noso centro únicamente terá que formalizar a matrícula cara o vindeiro curso no periodo establecido.

 

ALUMNADO QUE SOLICITE TRASLADO A OUTRO CENTRO

 

Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse.

 

·      Presentar a solicitude de admisión xunto co certificado de matrícula no novo centro no que desexe matricularse.

 

·      Entregar no noso centro unha copia da solicitude de admisión ao novo centro.

 

 

 

Listado de alumnado que obteñen praza mediante o procedemento de Reserva

Importante: deben formalizar a matrícula no prazo indicado

 

Calendario do proceso de admisión e reserva 2018/19

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2018-19

 

Reserva de praza (Centros adscritos)

Do 01 ao 15 de febreiro

 

Listaxe de reservas

Antes do 28 de febreiro

 

Presentación de solicitudes de admisión

Do 01 ao 20 marzo

 

Alegación de méritos

10 días hábiles a contar dende o  23 de marzo

 

Listaxe provisional de admitidos

Antes do 25 de abril

 

Formalización de matrícula

 

 

Prazo Ordinario:  Do 25 de xuño ao  10 de xullo

Prazo Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro.

Envío de vacantes despois da matrícula

Antes do  10 de setembro ás 18:00 horas

 

 

Admisión a ciclos formativos de grao medio. Curso 2017/2018

O prazo para solicituar a admisión nos ciclos formativos de grao medio comeza o 26 de xuño. Máis información aquí

Proceso de admisión 2017-18

 

Proceso de Admisión de Alumnado                                             Curso Escolar 2017/18

 

 

 

1.- Normativa reguladora

 

Decreto 254/2012, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG do 26 de decembro de 2012)

 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo)

 

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a anterior orde (publicada no DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017).

 

2- Prazo de presentación de solicitudes de admisión

 

Do  1 ao 15 de febreiro para os alumnos que estiveran nos centros (CEIP A Laxe e CEIP Carballal). Teñen a reserva de praza todos os alumnos que solicitaron  neste prazo. Un total de 39.

 

Do 1 ao 20 de marzo para todos aqueles alumnos que proveñan dun centro non adscrito.

 

http://formularios.xunta.gal/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=ED&procedimiento=550B&version=0.0&idioma=gl_ES

 

3.-  Prazas ofertadas

 

NIVEL      VACANTES
1º ESO      2 + 2 NEAE
2º ESO 4
3º ESO 15
4º ESO 18

 

4.- Prazo formalización matrícula

 

Prazo  ordinario: Do 25 ao 10 de xullo. Para todo o alumnado  de primaria e de secundaria con todas as materias aprobadas.

 

Prazo extraordinario:  do 01 ao 10 de setembro. Para o alumnado de secundaria con materias ependentes.

 

5.- Requisitos para a formalización da matrícula

 

Unha fotografía

 

Fotografía do DNI do alumno e dos pais/titores

 

Fotocopia da tarxeta sanitaria

 

Boletín de notas de 6º de primaria ou da convocatoria extraordinaria de setembro.

ANEXO A

 

Proceso de admisión 2017-18

Aberto o proceso de admisión para o alumnado de centros públicos e privados non universitarios que desexen reservar praza para o curso 2016-2017 nos centros de primaria e secundaria da nosa comunidade.

Os prazos son os seguintes:

a) Reserva interna para centros adscritos e alumnado que non cambien de centro: 1 a 15 de febreiro

b) Admisión de alumnado que desexe cambiar de centro ou incorporarse a un centro non adscrito: 1 a 20 de marzo

A novidade deste ano consiste na nova aplicación que se vai a empregar para este proceso: "admisión de alumnado". Desde esa aplicación se pode realizar a petición da seguinte maneira:

1º.- Electrónicamente a través da aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado para os que posúan DNI electrónico ou similar.

2º.- Descargar o impreso cuberto da aplicación e presentar a solicitude no centro de 1ª opción.

3º.- Descargar o impreso da 1ª páxina da aplicación , cubrilo manualmente e presentar a solicitude no centro de 1ª opción

Para acudir a aplicación premer neste enlace:https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

Lexislación:

Orde do 12 de marzo de 2013

Decreto 254/2012

Orde do 25 de xaneiro de 2017

 

 

MATRICULA CURSO 2016/2017

Instrucións e datas para a formalización da matrícula para o vindeiro curso académico 16/17 no IES Mestre Landín.

A partir do 27 de xuño poderanse recoller no centro os sobres de matrícula para os distintos cursos.

Para axilizar o proceso de matriculación establécense as seguintes datas, nas que todo o alumnado que continúe estudios o próximo curso no noso centro deberá formalizar a súa matrícula, entregando toda a documentación requirida xunto cos anexos debidamente cumprimentado.

29 de xuño: Alumnado matriculado en 4º ESO.

1 de xullo: Alumnado matriculado en 3º ESO.

4 de xullo: Alumnado matriculado en 2º ESO.

5 de xullo: Alumnado matriculado en 1º ESO.

6 de xullo: Alumnado de novo ingreso no centro.

O día 8 de xullo é a data límite para formalizar a matrícula.

      

Documentación xeral a presentar.

   

Proceso de Admisión de Alumnado

 

26 de febreiro de 2019

 

Proceso de Admisión de Alumnado                                        Curso Escolar 2019/20

 

a) Normativa reguladora do procedemento de admisión.

 

·      Decreto 254/2012, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG do 26 de decembro de 2012)

 

·      Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de E.I., E.P., ESO e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo)

 

·      Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a anterior orde (publicada no DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017).

 

b) Postos escolares ofertados para o curso académico

 

Nome do curso

Num. prazas ofertadas

Num. permanencias

Num. solicitudes de reserva

Num. vacantes

1º ESO

54

0

45

9

2º ESO

74

70

0

4

3º ESO

30

52

0

0

4º ESO

27

27

0

0

 En primeiro da ESO 6 vacantes están reservadas ao alumnado con necesidedes especiais.

c) Prazo de presentación das solicitudes de admisión.

 

Presentación de solicitudes de admisión

Do 01 ao 20 marzo 

 

Dispoñen de dúas vías para solicitar a admisión

 

1 - Presentar o Anexo II na Secretaría do centro que soliciten en primeiro lugar.

 

 Horario de Secretaría do noso centro: 9:30 a 13:30.

 

 

2 - Presentar a solicitude a través da aplicación informática: "admisión de alumnado" ou a través da sede electrónica da xunta de galicia: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

 

 

En ambos casos é preciso que cumprimenten o ANEXO A e o entreguen na secretaría do centro.

 

d) IMPORTANTE

 

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e poderá recoller varios centros por orde de preferencia. O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a súa orde de preferencia

 

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

 

·      Presentación da solicitude fóra de prazo

 

·      Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

 

·      Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

 

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

 

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA: O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

 

e) Prazo de presentación da documentación xusticativa dos criterios alegados para o baremo, se é o caso.

 

Se o número de solicitudes e maior que as prazas ofertadas, poderán presentar, con caracter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión: PRAZO: do 25 de marzo ao 5 de abril 

 

Alegación de méritos

10 días hábiles a contar dende o  25 de marzo

 

Documentación alegación méritos: *Documentación a entregar no caso de non autorizar a comprobación electrónica

 

-       DNI*.

 

-       Libro de familia (orixinal e copia).

 

-       Volante histórico de convivencia.

 

-       Copia contrato (alegación cando o lugar de traballo é próximo ó centro).

 

-       Renda (ano 2017) Suma Base impoñible xeral (415) + Base impoñible aforro (435) *.

 

-       Orixinal e copia do título de familia numerosa.

 

-       Certificado de discapacidade (alumno/a, irmán ou pai/nai) *.

 

 

 

f) Calendario que inclúa a data de publicación das listaxes do alumnado admitido e non admitido e os prazos para formular reclamación.

 

Listaxe provisional de admitidos

Antes do 25 de abril

PRAZO DE RECLAMACIÓN

5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación:  Do 25 de abril ao 2 de maio

Listaxe definitivo de admitidos

Antes do 15 de maio

 

 

 

g) Prazo para formalizar a matrícula que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo III desta orde.

 

Formalización de matrícula

 

 

Prazo Ordinario:  Do 25 de xuño ao  10 de xullo

Prazo Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro.

 

 

 

h) Centros que ten adscritos, e adscrición do centro a outro ou outros, se é o caso.

 

O centro recibe alumnado dos centros adscritos CEIP do Carballal e do CEIP da Laxe.

 

i) Área de influencia do centro:

 

As zonas de influencia do CEIP do Carballal e do CEIP da Laxe.

 

ÁREA LIMÍTROFE

 

Son zonas limítrofes deste centro as áreas de influencia do CPR Calasancio e CPR Sagrado Corazón de Jesús (Rúa da Estrada) e os concellos de Poio, Marín e Vilaboa.

 

 

 

O centro recolle as áreas de influencia dos centros adscritos de primaria:

 

ÁREA DE INFLUENCIA  do CEIP do CARBALLAL

 

Perímetro:

 

Polo norte límite do concello.

 

Polo oeste rúa Concepción Arenal, ambas as dúas beirarrúas ata confluencia da mesma coa rúa Pitanxo. Rúa Pitanxo (beirarúa norte). Prolongación da rúa Estivada ata confluencia co camiño Canteira (beirarrúa leste). Camiño Canteira ata a confluencia da rúa Inferniño (beirarrúa leste). Rúa Inferniño ata confluencia coa rúa do Cementerio (beirarrúa leste). Rúa do Cementerio (beirarrúa sur), camiño Raposeiras ata intersección de rúa da Estrada e rúa do Cementerio vello (beirarúa oeste). Rúa da Estrada entre rúa do Cementerio Vello e rúa Ezequiel Massoni (beirarrúa sur). Rúa Ezequiel Massoni dende intersección coa rúa da Estrada ata intersección con rúa Recamán (beirarrúa leste). Rúa Recamán entre intersección con rúa Ezequiel Massoni e rúa Jaime Janer (beirarrúa leste). Rúa Jaime Janer dende intersección con rúa Recamán ata a súa conversión na PO-313 (beirarrúa leste). A Estrada PO-313 dende o punto anterior ata o límite do concello incluíndose ambas beirarrúas da mesma e as confluencias á mesma.

 

Polo leste límite do concello. Polo sur límite do concello.

 

 

 

ÁREAS LIMÍTROFES

 

Son zonas limítrofes deste centro as zonas de influencia do CEIP A Laxe, CEP Sequelo e CEIP de Seixo

 

ÁREA DE INFLUENCIA  DO CEIP DA LAXE

 

Perímetro:

 

Polo norte ría de Pontevedra

 

Polo oeste límite do porto comercial. Rúa da Estrada dende confluencia coa avenida de Ourense ata confluencia con rúa do Cementerio Vello (beirarrúa leste). Camiño Raposeiras dende intersección de rúa da Estrada e rúa do Cementerio vello (beirarúa leste). Rúa do Cementerio (beirarrúa norte).

 

Polo leste Camiño Canteira dende confluencia coa rúa do Cementerio (beirarrúa oeste) ata a confluencia da rúa Inferniño (beirarrúa oeste). Camiño da Canteira dende confluencia coa rúa Inferniño ata confluencia coa prolongación da rúa Estivada (beirarrúa oeste). Rúa Pitanxo dende confluencia coa rúa Estivada ata confluencia coa rúa Concepción Arenal. Rúa Concepción Arenal (excluída) ata o límite do concello.

 

Inclúese neste perímetro todo o porto comercial.

 

 

 

ÁREAS LIMÍTROFESSon zonas limítrofes deste centro as áreas de influencia dos centros: CEP Sequelo e CEIP do Carballal.

 

j) Servizos complementarios que ofreza o centro, identicando a normativa concreta que os regule.

 

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

 

1.Coirados, Vista Alegre 2, Vista Alegre 1, Pardavila Canteira, Pardavila 2, Pardavila 1, Pazo Cadro,Cadrelo, Miñán 2, Miñán 1 e Pastoriza.

 

2.Jaime Janer, Alameda e Mobles Mirón.

 

3.Tiburcio, Cantoarea (Capela), Cantoarea (Todo a cen) e Estribela (farmacia).

 

 

 

i) Comedor escolar: O Ceip A Laxe ofrece a posibilidade deste servizo no seu centro.

 

ALUMNADO XA MATRICULADO NO NOSO CENTRO

 

O alumnado que vaia permanecer no noso centro únicamente terá que formalizar a matrícula cara o vindeiro curso no periodo establecido.

 

ALUMNADO QUE SOLICITE TRASLADO A OUTRO CENTRO

 

Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse.

 

·      Presentar a solicitude de admisión xunto co certificado de matrícula no novo centro no que desexe matricularse.

 

·      Entregar no noso centro unha copia da solicitude de admisión ao novo centro.

 

 

Proceso de Reserva e Admisión curso 2018/19

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2018-19
Reserva de praza (Centros adscritos)    Do 01 ao 15 de febreiro

Listaxe de reservas     Antes do 28 de febreiro

Presentación de solicitudes de admisión    Do 01 ao 20 marzo

Alegación de méritos    10 días hábiles a contar dende o  23 de marzo

Listaxe provisional de admitidos    Antes do 25 de abril

Formalización de matrícula

    Prazo Ordinario:  Do 25 de xuño ao  10 de xullo
Prazo Extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro.
Envío de vacantes despois da matrícula    Antes do  10 de setembro ás 18:00 horas

Probas libres

Probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para o alumnado con 18 anos cumpridos e cun máximo de cinco materias da etapa non superadas.

Clicar AQUÍ para acceder á relación de matriculados e ao horario das probas que terán lugar o día 1 de xuño de 2016.

PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA 2016-17

Oo proceso de admisión e matrícula do alumnado para o curso 2016-17 comeza o 1 de Marzo.

As vacantes iniciais de postos escolares para o vindeiro curso son os seguintes:

       

CURSO VACANTES
1º ESO 18 + 3 (NEAE)
2º ESO 20
3º ESO 27
4º ESO 42

 

Prazo de presentación de solicitudes de admisióndo 1 ao 29 de marzo

 

 

Fondo Solidario

URXENTE

Rógase aos pais con alumnos de 1º, 3º e alumnos de 2º e 4º  con tres ou máis materias suspensas pasen mañá 2   de xullo a entregar a solicitude para o fondo solidario e así ter acceso aos libros de texto do fondo.

Aquí poden descargar a orde e a SOLICITUDE

 

CUBRIR SOLICITUDE

 

 

Distribuir contido