Inicio do proceso de baremación

 

Para os niveis de 1ºESO e 4 ºESO as  solicitudes presentadas foron maiores que as prazas ofertadas, polo que poderán presentar, con caracter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión: PRAZO: do 23 de marzo ao 13 de abril 

 

 

 

Alegación de méritos

10 días hábiles a contar dende o  23 de marzo

 

 

 

Documentación alegación méritos:

 

-       Libro de familia (orixinal e copia)

 

 

-       Volante histórico de convivencia

 

 

-       Copia contrato (alegación cando o lugar de traballo é próximo ó centro).

 

 

-       Renda (ano 2016) Suma Base impoñible xera (392) + Base impoñible aforro (405)

 

-       Orixinal e copia do título de familia numerosa

 

 

-       Certificado de discapacidade (alumno/a, irmán ou pai/nai)