Videochamada portas abertas

O instituto IES Mestre Landín convoca ás familias interesadas de 6 de primaria a unha presentación telemática o vindeiro xoves día 21 de xanerio ás 19:30h. A conexións realizarase accedendo  a través do enlace que se achegará por parte dos colexios e empregando a plataforma Webex. Nesta reunión explicarán o proceso de admisión é reserva e as características do centro e da etapa. Se non recibiu o enlace pode contactar co centro para solicitalo.

Dado a  situación de pandemia as visitas presenciais quedan reducidas a situacións excepcionais que requiran resolver dubidas particulares. Neste caso poden contactar directamente co centro IES MestreLandin no 886151315.

Inicio do proceso de admisión

ACCEDER AQUÍ

 

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 11 de xaneiro de 2021 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 • O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2021, ambos incluídos.
 • A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 

Prazos

 

 

 

Anuncio novidades COVID-19.

IMPORTANTE:

Un novo curso dá comezo e, desde o Instituto Mestre Landín, queremos darvos a benvida. Recibimos a confirmación que este ano o curso comezará o día 23 para 1º ESO é 2 ESO, 24 para 3º ESO e 25 para 4º da ESO.  Próximamente nos poñeremos en contacto coas familias para informar do grupo no que está asignado ben por teléfono ou ABALAR móbil polo que é importante ter actualizada a aplicación. Achegamos o enlace ao resumo das novidades no funcionamento do centro respecto ao COVID-19.

Accede dende aquí: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmestrelandin/?q=node/879

 

Transporte escolar

Dende o servizo de mobilidade nos confirman que todos os solicitantes de transporte terán praza. Aqueles usuarios non lexítimos (fora da zona de escolarización ou menos de 2km) deberán empregar a tarxeta Xente Nova cargada. O custe do servizo será de 1,35€ coa tarxeta e cada 15 días poden recargar a tarxeta nun caixeiro de ABANCA para recibir o reintegro dado que son prazas subencionadas. Neste enlace poden ver o folleto informativo. http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmestrelandin/?q=system/files/Xente%20NOva.pdf

No curso 2020-21 as rutas de transporte Estribela-Cantodarea-Tiburcio e Alameda-Mirón-Jaime Janer pasan ao servizo de mobilidade da Xunta de Galicia, polo que é preciso que o alumnado usuario non lexítimo (todos os que vivan a menos de 2 kms ou fora da zona de escolarización) empregue a tarxeta de transporte Xente Nova cargada para acceder ao transporte escolar.

As zona zona de escolarización do IES Mestre Landín pode consultarse no seguinte mapa:

Zona de escolarización (usuarios lexítimos do transporte escolar sempre que vivan a máis de dous kilómetros do centro)

Se tes dúbidas sobre se necesitas a Tarxeta Xente Nova ou non, podes chamar ao centro para preguntar.

 

 

Máis información sobre a Tarxeta Xente Nova en www.bus.gal ou no teléfono 988687800.

 

Como conseguila?

 1. A Tarxeta Xente Nova é expedida por Abanca nunha serie de oficinas espalladas por moitos dos concellos nos que se pode viaxar con ela. Aquí podes ver o listado de oficinas comercializadoras nas novas áreas de Pontevedra e Ourense.

 2. Para non perder tempo e facilitar que todos os usuarios obteñan a súa tarxeta o máis axiña posible, deberás solicitar cita nesta páxina.

  Para aceder á web é preciso dispor dun navegador Internet Explorer 9 ou superior, Firefox, Chrome, Opera, Safari ou Edge.

 3. Ao facilitar os datos que se solicitan xerarase unha cita na oficina Abanca seleccionada. Non é necesario dispoñer dunha conta asociada.

 4. Á oficina de ABANCA seleccionada só deberás levar o teu DNI. Lembra que, se aínda non cumpriches os 18 anos, deberá solicitala o teu representante legal, que, xunto co teu DNI, terá que levar o seu DNI e o libro de familia ou documentos equivalentes. A tarxeta é gratuíta.

 5. Acordate cargar a túa tarxeta antes de viaxar con ela.

 

Calendario de exames de setembro

1-2 Setembro probas extraordinarias presenciais

4 Setembro Publicación das cualificacións da proba extraordinaria no ABALAR móbil.

4 Setembro ao 10 formalización da matrícula.

7 e 9 de Setembro periodo de reclamacións.

 

Fondo solidario e libros de texto e axudas para adquirir de texto e materia escolar.

Poden consultar no taboleiro de anuncios do centro  a listaxe provisional dos "Vales de material escolar 20/21" do alumnado 1º a 4 ESO. Publicadas tamén a listaxe de libros de texto concedidos do alumnado de 3º e 4º ESO.

Fondo libros

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B)

Prazo de solicitude:  Do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020

Solicitude: 

-  Fondo solidario libros

-  Axudas adquirir libros

-  Axudas adquirir material

 

Forma de presentación:

- As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identicación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento.

-  Anexo I (Solicitude)

-  Anexo II ( comprobación de datos dos membros da unidade familiar)

-  Copia do libro de familia ou documento equivalente

-  En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademáis a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Renda:

-    A renda per cápita da unidade familiar e a suma dos recadros 435 e 460 da renda do ano 2018.

 

Prazos establecidos polo centro:

Devolución de libros: Do 19 ao 23 de xuño.

Publicación listas provisionales: 24 de xuño

Reclamacións: 2 días hábiles seguintes 25-26 de xuño

Resultado reclamacións: 29 de xuño

ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Xa están publicadas as modificacións das programacións didácticas de todas as materias (pendentes de revisión pola inspección). Especifícanse os cambios na avaliación e na metodoloxía debido á pandemia do COVID-19. Pódense consultar dende aquí:

 https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmestrelandin/?q=taxonomy/term/263

 

IMPORTANTE: PROCESO DE ADMISIÓN

ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

 

1 - RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.  (DOG do 6 de maio de 2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200506/AnuncioG0244-050520-1_gl.pdf

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_conselleira_07_05_2020.pdf

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

MATRÍCULA do alumnado actual e de nova admisión:

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria : do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

3. Adxudicación subsidiaria de postos escolares.

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización. Todas as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares que se atribúen ao dito órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos servizos territoriais de Inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería.

 

Manual para as videoconferencias

VIDEOCONFERENCIAS

O alumnado poderá empregar un dispositivo conectado a internet e directamente facendo click no enlace que vai proporcionar o docente e poñendo o seu nome e un correo electrónico.

Equipos EDIXGAL: De ter problemas chamar ao servizo PREMIUM 881 869 900

Ordenador Windows/ Mac: ao facer click no enlace pide instalar un complemento que debemos aceptar.

Tablets ou teléfonos: debemos instalar a aplicación de Webex Meet

 

Actividade de inglés

Aquí tedes o traballo realizado polo alumnado de primeiro da ESO e  súa profesor de inglés,  noraboa¡