Skip to Content

Matemáticas

O Departamento de Matemáticas

MATEMATICAS

 

   
     

   
     
O Departamento de Matemáticas  imparte as seguintes materias:    
ESO     BACHARELATO    
                 

Matemáticas de 1º
- Matemáticas de 2º
Matemáticas de 3º Académicas
- Matemáticas de 3º Aplicadas
Matemáticas de 4º Académicas
Matemáticas de 4º Aplicadas

    - Matemáticas I de 1º de BAC
- Matemáticas Aplicadas ás CCSS I de 1º de BAC
- Matemáticas II de 2º de BAC
- Matemáticas Aplicadas ás CCSS II de 2º de BAC
- Métodos Estatísticos e Numéricos de 2º de BAC
   

   
     
   
             
Profesor/a     Materias que imparte: Hora de atención a pais ou alumnos    
José Pedrouzo Devesa    

Matemáticas  Académicas 1º de ESO A e B
Matemáticas  Académicas 4º de ESO A/D
Matemáticas II de 2º de BAC B
Métodos estatísticos e numéricos 2º BAC A/B

   Venres 11:45 h    

XEFE DE DEPARTAMENTO

 Mª Carmen González Fdez

    Matemáticas Aplicadas 3º de ESO C/D
Matemáticas  Académicas 3º de ESO A e B
Matemáticas I de 1º de BAC B
   Martes 9:35 h    
José Luis Iglesias Fdez.     Matemáticas 2º de ESO A e C
Matemáticas Académicas 4º de ESO B
Matemáticas II de 2º de BAC B 
  Martes 12:35 h    
Ana Cortés Lagares
    Matemáticas Académicas 3º ESO B e C/D
Matemáticas Académicas de 4º ESO C
Mat. Aplicadas ás CCSS  I de 1º BAC E
Mat. Aplicadas ás CCSS  II de 2º de BAC C
  Mércores 11:45 h    
 Cecilia Alvarellos Casas
   

Matemáticas 1º de ESO A/D
Matemáticas 2º de ESO C/D 

Mat. Aplicadas ás CCSS I de 1º BAC C/D 
Mat. Aplicadas ás CCSS II de 2ºBAC D
Métodos estatísticos e numéricos 2º BAC C/D

  Venres 10:25 h    
 María J. Macía Baldonedo     Matemáticas 2º de ESO B e D
Matemáticas I de 1º BAC A
Mat. Aplicadas ás CCSS I de 1º BAC F
    Xoves 9:35 h    
 Mabel González Freire     Matemáticas 1º de ESO C e D
Ámbito científico PMAR de 2º
    Martes 9:35 h    
Yovana Andión Sánchez     Matemáticas Aplicadas 4º de ESO A/D
Matemáticas I de 1º de BAC Adultos
Mat. Aplicadas ás CCSS I de 1º BAC Adultos
Matemáticas II de 2º de BAC Adultos
Mat. Aplicadas ás CCSS II de 2º BAC Adultos
      
                 

 

 

 

 

 

Curso

Materia

Título

ISBN

Editorial

1º ESO

Matemáticas

Matemáticas

1 978-84-678-5073-4

ANAYA

2º ESO

Matemáticas

Matemáticas

2 978-84-698-1426-0

ANAYA

3º ESO

Matemáticas aplicadas

Matemáticas orientadas

Enseñanzas Aplicadas

3 978-84-678-5216-5

ANAYA

 

3º ESO

Matemáticas académicas

Matemáticas orientadas

Enseñanzas Académicas

3 978-84-678-5213-4

ANAYA

 

4º ESO

Matemáticas aplicadas

Matemáticas orientadas a

las Enseñanzas Aplicadas

4 978-84-698-1072-9

ANAYA

4º ESO

Matemáticas académicas

Matemáticas orientadas a

las Enseñanzas Académicas

4 978-84-698-1069-9

ANAYA

1º BAC

Matemáticas

Matemáticas I

978-84-678-8339-8

ANAYA

1º BAC

Matemáticas aplicadas

Matemáticas Aplicadas

ás Ciencias Sociais I

978-84-678-8430-2

ANAYA

 

2º BAC

Matemáticas

Matemáticas II

978-84-698-1351-5

ANAYA

2º BAC

Matemáticas aplicadas

Matemáticas Aplicadas

ás Ciencias Sociais II

978-84-698-1353-9

ANAYA

       
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Actividades extraescolares.

Participación e concursos, olimpiadas, gincanas, etc. de temática científico-matemática.

Visitas a exposicións científicas

 

Proxecto didáctico do departamento de Matemáticas 

 

MATEMÁTICAS PENDENTES ESO. CURSO 2017-18

Profesora: María Macía - CLASES OS LUNS 17:15 – 18 HORAS. AULA 2

Distribución de cada materia pendente por avaliacións:

1º ESO

1º Avaliación = Números naturais. Potencias e raíces. Divisibilidade. Números enteiros.

2º Avaliación = Números decimais. Sistema métrico. Fraccións. Operacións con fraccións.

3º Avaliación = Proporcionalidade e porcentaxes. Álxebra. Áreas e perímetros.

2º ESO

1º Avaliación = Números naturais. Números enteiros. Números decimais e fraccionarios.

2º Avaliación = Operacións con fraccións. Proporcionalidade e porcentaxes. Álxebra.

3º Avaliación = Ecuacións de primeiro e segundo grao. Sistemas de ecuacións. Teorema de Pitágoras. . Xeometría.

 

 

Profesor: José Luis Iglesias - CLASES OS LUNS 17:15 – 18 HORAS. AULA 1

Distribución de cada materia pendente por avaliacións:

3º ESO Académicas

1º Avaliación = Fraccións e decimais. Potencias e raíces. Problemas aritméticos. 

2º Avaliación = A linguaxe alxebraica. Ecuacións. Sistemas de ecuacións. 

3º Avaliación = Funcións e gráficas. Funcións lineais e cuadráticas.  Xeometría.

 

A nota final será a media das tres avaliacións, esixindo en todas as avaliacións una nota mínima de 3. Se algún alumno non acada una nota media de como mínimo un 5, poderá presentarse en maio a recuperar as avaliacións suspensas.

O alumnado coas Matemáticas pendentes que asista regularmente ás clases de recuperación e entregue os  exercicios propostos en ditas clases, poderá aprobar as avaliacións cunha nota mínima de 4 no exame.

Exames:

1ª Avaliación=  venres 30 de novembro de 12:35 a 13:25 horas

2ª Avaliación=   venes 22 de febreiro de 12:35 a 13:25 horas

3ª Avaliación=   venes 26 de abril de 12:35 a 13:25 horas

 

Recuperacións= venres 24 de maio de 12:35 a 13:25 horas

MATEMÁTICAS PENDENTES BAC. CURSO 2017-18

 

Profesor: José Luis Iglesias - CLASES OS LUNS 18 – 18:45 HORAS. AULA 1

 

Distribución da materia pendente por avaliacións:

Matemáticas I

1º Avaliación = Trigonometría. Complexos.

2º Avaliación = Funcións. Límites e continuidade. Cálculo Diferencial. Representación de función polinómicas e racionais.

3º Avaliación = Vectores.  Xeometría analítica.

 

O alumnado coas Matemáticas pendentes que asista regularmente ás clases de recuperación e entregue os  exercicios propostos en ditas clases, poderá aprobar as avaliacións cunha nota mínima de 4 no exame.

 

O alumnado coas Matemáticas pendentes que asista regularmente ás clases de recuperación e entregue os  exercicios propostos en ditas clases, poderá aprobar as avaliacións cunha nota mínima de 4 no exame.

 

Exames:

1ª Avaliación=  luns 26 de novembro ás 18 horas

2ª Avaliación=  =   luns 11 de febreiro ás 18 horas

3ª Avaliación=  =   luns 8 abril ás 18 horas

 

Recuperacións=   luns 29 de abril ás 18 horas

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut