Skip to Content

Relixión Católica, Actividade, Programación anual, Profesorado

O Departamento de Relixión católica

 

 

O departamento de Relixión crease no IES Lucus Augusti de Lugo no curso 1998/99 ao abeiro do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.

Actualmente a área de Relixión ten atribuidas as seguintes materias:

 ESO:

- Relixión 1º,2º,3º e 4º.

BAC:

- Relixión 1º BAC e 2º BAC

 

Complementarias

 

- Presencia e testemuña dun misioneiro para intercambiar aspectos culturais e da fe cristiá con distintos países. Para todos os cursos. Outubro.

- Concurso de postais de Nadal. Para todos os cursos . Decembro.

- Exposición de belenes do mundo. Decembro.

- Xornada mundial da Paz. Para todos os cursos. Xaneiro.

 

Extraescolares

 

Para 1º e 2º ESO: Visita ó Mosteiro de Sobrado e Parque Acuático de Cerceda. Intercentros. Xuño.
Para 3º ESO: Visita guiada a Madrid e Catedral de Almudena, á "Sé de Mensajeros de la Paz" e Parque Warner.Intercentros. Días 14 e 15 de abril.
Para 4º ESO e 1º BAC: Visita guiada a Mérida, Anfiteatro e Teatro Romano, visita guiada panorámica a Sevilla, Reales Alcázares, Catedral e Paseo polo Guadalquvir en barco e Parque de atraccións Isla Mágica. Intercentros. Días 26, 27, 28, 29  de outubro.

 

 

Programacións Proens:

A presenza do ensino relixioso na escola responde, en primeiro lugar, á importancia que esta asignatura ten dentro da educación para que o alumno poida conseguir un desenvolvemento pleno e integral da súa personalidade. A necesidade de sentido do ser humano é unha evidencia á que a escola necesariamente debe dar resposta. A educación da dimensión relixiosa é parte fundamental para a maduración da persoa. Non podería existir unha formación integral e unha educación de calidade, si non se permitise o desenvolvemento de todas as dimensións inherentes ao ser humano, entre as cales atópase a relixiosa. Esta capacidade básica da persoa adquire o seu auténtico cumprimento cando se descobre o sentido da vida. O ensino da relixión católica nos centros escolares axudará aos estudantes a ensanchar os espazos da racionalidade e adoptar unha actitude de apertura ao sentido relixioso da vida, sexa cal fora a súa manifestación concreta.

A Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948 recoñece a liberdade relixiosa de persoas e pobos. Pola súa banda, a Constitución Española non só recoñece a liberdade relixiosa senón tamén garante «o dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas conviccións» no artigo 27.3. Un dereito que tamén forma parte de tratados internacionais recoñecidos por España como o Pacto Internacional de Dereitos Económicos Sociais e Culturais no seu artigo 13.3 e a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, artigo 14.3, entre outros.

A Igrexa, como se recolle no número 2 da Gravissimun Educationis, realizou continuos esforzos para favorecer que a formación relixiosa se imparta no ámbito escolar, como contribución decisiva á formación integral da persoa. Por ese motivo, a Santa Sé subscribiu un Acordo Internacional co Estado Español sobre Ensino e Asuntos Sociais, asinado o 3 de xaneiro de 1979, onde se outorga a competencia para elaborar o currículo da asignatura de Relixión e Moral Católica á xerarquía eclesiástica (art. 6).

O ensino da relixión católica na escola responde á necesidade de respectar e ter en conta o conxunto de valores e significados nos que a persoa naceu como hipótese explicativa da realidade e que se denomina tradición.

Para iso, a relixión católica pretende contribuír á educación integral do estudante en dúas direccións. Por unha banda, responde á dimensión relixiosa de todo ser humano e, por outra, introdúceo na realidade á luz dunha hipótese ofrecida por unha historia e unha tradición. Deste xeito, promóvese o recoñecemento dun sentido da existencia dun xeito coherente co propio desenvolvemento psico-evolutivo do alumnado.

O desenvolvemento do currículo estrutúrase en catro grandes bloques que pretenden recoller o saber antropológico cristián acumulado ao longo dos séculos. Eses bloques parten do sentido relixioso do home, continúan co estudo da revelación; Deus maniféstase ao home e faino nunha historia concreta, con personaxes e situacións que o alumnado debe coñecer e que contribuirán á súa comprensión do mundo. Dita revelación culmina en Xesucristo e a mensaxe evanxélica, centro do terceiro bloque do currículo e eixe vertebrador da asignatura. Para rematar, estúdase a Igrexa como manifestación da presenza continuada de Xesucristo na historia. Convén subliñar, que lonxe dunha finalidade catequética ou de adoctrinamiento, o ensino da relixión católica ilustra aos estudantes sobre a identidade do cristianismo e a vida cristiá.

Estes catro bloques que compoñen a asignatura de relixión católica inclúen conceptos, procedementos e actitudes, que permite o coñecemento de si mesmo, da realidade e dos problemas que esta suscita. Por iso, os contidos xerais da asignatura contribúen á consecución dos obxectivos propostos para as diferentes etapas.

 

Xefe/a de departamento:  
Mª Inm
aculada Vázquez Fernández

 

Profesores/as do departamento

Profesor/a

Materias que imparte

Titorías Pais/Nais

M.ª Inmaculada Vázquez Fernández

Relixión: 1º ESO A, B, C, D;

2º ESO A, B, C. D, ; 3º ESO A, B, C, D, F; 4º ESO A, B, C, D

Luns 9:55- 10:45

M.ª Inmaculada Vázquez Fernández

Relixión: 1º BAC D, E, F; 2º Bac A, B

 

Mª Natividad González Alonso

Relixión: 1º Bac A, B, C

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut