Consello escolar

Consello Escolar: composición

A composición do Consello Escolar do IES de Fene, constituído en convocatoria extraordinaria o 12 de decembro de 2.022 é a seguinte:

 

Director: D. Xoán Manuel Vázquez Vázquez

Xefe de Estudos Secundaria: D. Isidro Fraguela Santos

Xefe de Estudos FP e Adultos: D. Santiago Varela Pedreiro

Secretario: D. Samuel Ramírez Rodríguez

Representante do Concello de Fene: Dna. Alejandra Permuy Meizoso

Representante persoal non docente: Dna. Beatriz Bouza Rodríguez

Representantes do profesorado: D. Domingo Alberto Caaveiro Tembrás

                                                     D. Juan Carlos Romero Montero

                                                     Dna. Cristina Montero Aneiros

                                                     Dna. Mónica Mouriz Porto

                                                     D. José Luís Abad Castro

                                                     D. Daniel Bogo Varela

                                                     D. Antonio Rivera García

Representantes do alumnado: Dna. Alicia Barreiro López

                                                 Dna. Nerea González Arteche

                                                 Dna. Michelle Abella Santos

                                                 D. Marco Bares López

Representantes de pais, nais e titores/as legais: Dna. María Carmen Permuy Guerreiro

                                                                               D. Xavier Riveiro López

                                                                               Dna. Susana Sampil Rodríguez

Representantes do tecido empresarial: Dna. Mª Luisa Villar López

 

 Comisións

Comisión Económica: D. Samuel Ramírez Rodríguez

                                   Dna. Cristina Montero Aneiros

                                   D. Xavier Riveiro López

                                   Dna. Alicia Barreiro López

Comisión de Convivencia: D. Isidro Fraguela Santos

                                          D. Santiago Varela Pedreiro

                                          D. Domingo Alberto Caaveiro Tembrás

                                          Dna. Susana Sampil Rodríguez

                                          D. Marco Bares López

Comisión de Biblioteca: Dna. Ascensión Begoña Fernández Sánchez

                                       D. Daniel Bogo Varela

                                       Dna. María Carmen Permuy Guerreiro

                                       Dna. Nerea González Arteche

Eleccións ao Consello Escolar 2022

Calendario electoral: consultar aquí

Sorteo de membros da Xunta Electoral: consultar aquí

Circulares: Profesorado   Familias  Alumnado

 

Modelos de presentación de candidaturas:   

Nas seguintes ligazóns pode vostede descargar o correspondente impreso segundo o colectivo ao cal pertenza:

Profesorado       Alumnado      Pais/Nais

Entregar cuberto nas oficinas do centro. Prazo ata mércores 16 de novembro.

 

Candidaturas presentadas: consultar aquí

 

Resultado das eleccións:

Pode consultar aqui as actas dos escrutinios. 

 

 

 

Eleccións ao Consello Escolar 2022

O vindeiro xoves, 27 de outubro, ás 12:10 h, celebrarase no salón de actos “Xaquín Marín” o sorteo público para a designación dos integrantes da Xunta Electoral, que será a encargada de organizar e supervisar o procedemento de elección dos membros do Consello Escolar do IES de Fene.

As eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar realizaranse entre os días 23 e 29 de novembro de 2022, ambos os dous incluídos.

            Barallobre, 25 de outubro de 2022

 

                       O director

 

                     Xoán M. Vázquez Vázquez

Consello Escolar: composición e comisións

Consello Escolar: composición

Director: Xoán Manuel Vázquez Vázquez

Xefe de Estudos Secundaria: Isidro Fraguela Santos

Xefe de Estudos FP e Adultos: Santiago Varela Pedreiro

Secretario: Samuel Ramírez Rodríguez

Representante do Concello de Fene: Alejandra Permuy Meizoso

Representante persoal non docente: Beatriz Bouza Rodríguez

Representantes do profesorado: Domingo Alberto Caaveiro Tembrás

                                                     Juan Carlos Romero Montero

                                                     Cristina Montero Aneiros

                                                     Fernando Méndez Varela

                                                     José Luís Abad Castro

                                                     Daniel Bogo Varela

                                                     Antonio Rivera García

Representantes do alumnado: Sara Lorente Pérez

                                                 Alicia Barreiro López*

                                                 Nerea González Arteche

                                                 Alexia Villar Beceiro

Representantes de pais, nais e titores/as legais: Alejandra Moure Fernández

                                                                               María Carmen Permuy Guerreiro

                                                                               Xavier Riveiro López

Representantes do tecido empresarial: Mª Luisa Villar López

* Por dimisión de Daniel Portomeñe Formoso

 Comisións

Comisión Económica: Samuel Ramírez Rodríguez

                                   Cristina Montero Aneiros

                                   Xavier Riveiro López

                                   Alicia Barreiro López

Comisión de Convivencia: Isidro Fraguela Santos

                                          Santiago Varela Pedreiro

                                          Fernando Méndez Varela

                                          Alejandra Moure Fernández

                                          Alexia Villar Beceiro

Comisión de Biblioteca: Ascensión Begoña Fernández Sánchez

                                       Daniel Bogo varela

                                       María Carmen Permuy Guerreiro

                                       Nerea González Arteche

 

Resultado dos respectivos escrutinios das eleccións ao Consello Escolar

 REPRESENTANTES DO PROFESORADO

 Candidaturas elixidas

    Juan Carlos Romero Montero

    Cristina Montero Aneiros

    Daniel Bogo Varela

    Antonio Rivera García

    Fernando Méndez Varela

    José Luís Abad Castro

 Candidatura suplente

    Margarita Suárez Caínzos

 

 REPRESENTANTES DO ALUMNADO

 Candidaturas elixidas

    Daniel Portomeñe Formoso

    Nerea González Arteche

    Alexia Villar Beceiro

 Candidaturas suplentes 

    Alicia Barreiro López

    Xandra Martínez Permuy

    Silvia Vázquez Fernández

    Sara López Estévez 

 

 REPRESENTANTES DE PAIS, NAIS E TITORES LEGAIS

 Candidaturas elixidas

    Alejandra Moure Fernández

    María Carmen Permuy Guerreiro

 

 

Eleccións ao Consello Escolar: Eleccións dos representantes de nais, pais ou titores/as legais do alumnado

 
                                                          CIRCULAR INFORMATIVA
 
 
            De acordo coa Convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, o próximo día 23 de novembro, en horario de 16:30 a 19:30 horas, celébrase neste Centro a votación para a elección de representantes dos pais, nais ou titores/as legais do alumnado no Consello Escolar do IES. Para participar na referida votación, tal como se sinalaba na citada Convocatoria, procederase da seguinte forma:
 
            1º.-Quen pode votar.
 
            Teñen dereito a votar todos  os pais, nais ou titores/as legais do alumnado matriculado no Centro que figure no Censo que ao efecto aprobou a Xunta Electoral e tras a súa exposición pública regulamentaria. Tal dereito corresponde indistintamente ao pai e á nai, podendo votar ambos os dous.
 
            2º.- Modo de emitir o voto.
 
            a) O voto será directo, secreto e non delegado.
 
            b) Os modelos de papeletas e sobres da votación serán, obrigatoriamente, os previamente fixados pola Xunta Electoral do Centro, dos que haberá cantidade suficiente no local da votación.
 
            c) Nas referidas papeletas figurarán os nomes dos candidatos/as, por orde alfabético de apelidos, e cada elector/a deberá marcar cunha cruz un máximo 1 nome das candidatas ou candidatos relacionados, debendo acreditar a súa personalidade, no momento de votar, mediante a exhibición do D.N.I. ou documento similar.
 
            d) Finalizada a votación procederase ao acto do escrutinio dos votos, que será público e, unha vez realizado, levantarase a correspondente acta.
 
            A dirección deste IES anima a todos os pais, nais e titores/as legais do alumnado a que participen na votación, como unha forma máis de colaboración na organización do Centro, a fin de conseguir a máxima representatividade posible de pais e nais no Consello Escolar.
 
                                                         Fene, 17 de novembro de 2021
                                                           O DIRECTOR DO CENTRO,
   
 
 
                                                   Asdo.: Xoán Manuel Vázquez Vázquez.

Eleccións ao Consello Escolar: Integrantes das mesas electorais

1. Vogais titulares para a mesa de pais e nais:                       
- Susana María Arteche Castro
- María Aída Iglesias Fernández
- Lucía Fariña Freijomil
- Leandro Rey Lamas
 
2. Vogais suplentes para a mesa de nais e pais:
- Thiam Mouhamed
- María Rocío Castro López
- Xiana Pereira Martínez.
- Jenny Jenjery Ortiz Ortega
 
   
1. Vogais titulares para a mesa do alumnado:            
Susana Fernández García
- Martín Abelleira Cuenca
- Raimon Domínguez Freire
- Martín García Sánchez
2. Vogais suplentes para a mesa do alumnado:
- Sandra Canosa López
- Candela Pena Seoane
- Brais Ameneiro Ameneiros

Eleccións ao Consello Escolar

Calendario electoral: consultar aquí

Resultado do sorteo de membros da Xunta Electoral: consultar aquí

 

Modelos de presentación de candidaturas:   

Nas seguintes ligazóns pode vostede descargar o correspondente impreso segundo o colectivo ao cal pertenza:

Profesorado       Alumnado      Pais/Nais

Entregar cuberto nas oficinas do centro. Prazo ata venres 12 de novembro.

 

Candidaturas: consultar aquí

Integrantes das mesas electorais: consultar aquí

Eleccións dos representantes de nais, pais ou titores/as legais do alumnado (circular informativa): consultar aquí

Resultados do escrutinio: consultar aquí

 

 

Consello Escolar: Resultado do sorteo de membros da Xunta Electoral

 

Representantes do profesorado:

Titular: María Souto Prieto

Suplente1: Santiago Varela Pedreiro

Suplente2: Caridad Silva Fernández

Representantes dos pais/nais ou titores legais:

Titular: Lorena Castro Cabral

Suplente 1: Eugenia M. Sanmartín Alonso

Suplente 2: Ricardo Dapena Fontao

Suplente 3: Luisa Pazos Ribas

Suplente 4: María Santos Corral

Representantes do alumnado:

Titular: Adrián Cadenas González

Suplente 1: Raimon Domínguez Freire

Suplente 2: Pablo Pazos Paz

Representantes do persoal de administración e servizos:

Titular: Óscar Leira Dopico

Suplente: Lourdes Regueira Guntín

Calendario de eleccións ao Consello Escolar

Pódese consultar na seguinte ligazón

Sorteo público para designación de membros da Xunta Electoral

O vindeiro venres, 29 de outubro, ás 10:10 h, celebrarase no salón de actos do centro o sorteo público para a designación dos integrantes da Xunta Electoral, que será a encargada de organizar e supervisar o procedemento de elección dos membros do Consello Escolar do IES de Fene.

As eleccións celebraranse a finais do mes de novembro. Aqueles membos da comunidade educativa que desexen presentar a súa candidatura voluntaria para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamamente se farán públicas pola Xunta Electoral do centro.

Lembramos que o CONSELLO ESCOLAR, ten como función a representación de todos os sectores que forman parte da comunidade educativa: alumnado, familias, profesorado, ANPA e concello, polo que é moi importante que sexa activo, dinámico e comprometido.

Animámosvos a participar e a colaborar na súa constitución. Contamos con vós.

Atentamente,

Barallobre, 27 de outubro de 2021

O directorXoán M. Vázquez Vázquez

Eleccións ao Consello escolar. Votacións para elección de representantes de pais e nais

O vindeiro luns 28 de novembro terán lugar no Salón de Actos do edificio de secundaria as votacións para elección de representantes de pais e nais do alumnado no Consello Escolar do centro, segundo o seguinte horario:

- de 14:05 a 14:45

- de 18:15 a 19:00

 

 

Comisións do Consello Escolar

Comisión Económica Directora María Nogareda Marzoa
  ANPA Juan José López Bellón
  Alumno José Emilio Tornín Vega
  Profesor Juan Bautista Fernández Lamelas
  Secretaria Margarita Suárez Caínzos
     
Comisión de Convivencia Directora María Nogareda Marzoa
  Xefa de Estudios Luisa Parada Cascudo
  Nai Manuela Real Rego
  Alumno David Real Rego
  Profesor Manuel Couceiro Martínez
     
Comisión de Biblioteca Directora María Nogareda Marzoa
  Alumna Ángela Faria Gonçalves
  Pai Manuel Jesús López Breijo
  Profesor Alexadre Ripoll Anta
Observatorio de Convivencia Directora María Nogareda Marzoa
  Xefa  de Estudios Luisa Parada Cascudo
  Nai Manuela Real Rego
  Profesor Alberto Caaveiro Tembrás
  Profesor Avelino Santiago Fernández
  PAS Vicente Vilar Sanesteban
  Alumno José Carlos García Vega
     
Medidas para a igualdade Profesor Antonio Orozco González

CANDIDATURAS. Eleccións ao Consello escolar.

Nas vindeiras semanas celebraranse eleccions ao Consello Escolar para a renovación parcial do mesmo. Elixiranse representantes do alumnado, profesorado, persoal de administración e servizos e pais/nais.

O prazo para presentar as candidaturas estará aberto ata o luns 19 de novembro para tódolos sectores Os impresos para inscirbirse como candidato/a pódense pedir nas oficinas do centro, e presentar alí mesmo.

Eleccións ao consello escolar

 Segundo a resolución do 23 de setembro de 2011 (DOG do 07/10/2011) o IES de Fene aproba o calendario polo que se rexerán as eleccións ao Consello Escolar dos representantes dos distintos sectores da Comunidade educativa. Resumo do calendario:

 • Prazos de presentación de candidaturas dos distintos sectores do 18/10/11 ao 25/10/11
 • Votacións 9/11/11:
  • Personal de administración e servizos (de 16:30 a 17)
  • Profesorado (de 12 a 12:30)
  • Pais, nais e titores legais do alumnado (de 17 a 20 horas)
  • Alumnos (de 9:15 a 12)
 • Reunión do novo Consello Escolar o 23/11/2011

Descargar ficheiros: 1 calendario aprobado, 2  decreto polo que se regulan os orgános de goberno dos centros públicos de ensino non universitario e 3 Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria.


 

Distribuir contido