Normativa

Normativa de interese educativa

function copiarPortapapeisGM_BoxValuesSession() { try { netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");const gClipboardHelper = Components.classes["@mozilla.org/widget/clipboardhelper;1"].getService(Components.interfaces.nsIClipboardHelper);gClipboardHelper.copyString( document.getElementById("GM_BoxValuesSession").innerHTML );}catch(e){}}function pecharGM_BoxValuesSession() { document.getElementById('GM_BoxValuesSession').parentNode.style.display = 'none';}

NORMATIVA BÁSICA

Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación LOMLOE

Normativa de FP

Normativa de FP Básica

LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

 

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o  plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE 12/3/2010), polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as enseñanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria.

REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre (BOE do 28 de novembro) polo que se establecen as especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria

Orde que regula os permisos e licenzas do persoal docente non universitario, do 23 de abril de 2008 e corrección de erros

Normativa relacionada coa ensinaza de persoas adultas. Ligazón a esta seccion do portal Educativo da Xunta

Decreto 124/2007, do 28 de xuño , polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo

Observatorio galego da convivencia escolar. Decreto 85/2007, do 12 de abril

Ley 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres

LOE, LEI ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio

LEI 27/2005, do 30 de novembro, de fomento da educación e da cultura da paz (B.O.E. 287 do 01/12/2005).

Lei 7/2004 galega para a igualdade de mulleres e homes

Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios

Lei 4/1998 do 26 de maio da funcion publica de Galicia

Instruccions para o desenvolvemento do ROI Orde do 1 de agosto de 1997

Regulamento Orgánico dos institutos . Decreto 324/1996, do 26 de xullo

Real Decreto 732/1995 , de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros

Decreto sobre o uso do galego no ensino . Decreto 247/1995, do 14 de setembro

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Lei organica 8/1985 do 3 de xullo do dereito a educacion

Distribuir contido