Normativa

Normativa de interese educativa

function copiarPortapapeisGM_BoxValuesSession() { try { netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");const gClipboardHelper = Components.classes["@mozilla.org/widget/clipboardhelper;1"].getService(Components.interfaces.nsIClipboardHelper);gClipboardHelper.copyString( document.getElementById("GM_BoxValuesSession").innerHTML );}catch(e){}}function pecharGM_BoxValuesSession() { document.getElementById('GM_BoxValuesSession').parentNode.style.display = 'none';}

NORMATIVA BÁSICA

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o  plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE 12/3/2010), polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as enseñanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria.

REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre (BOE do 28 de novembro) polo que se establecen as especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria

Optativas de bacharelato Orde de 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas de bacharelat,o seu currículo e se regula a súa oferta

Implantación e avaliación no bacharelato Orde de 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na comunidade autónoma de Galicia

Avaliación na ESO, modificacións Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007
pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

Decreto de Bacharelato Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde que regula os permisos e licenzas do persoal docente non universitario, do 23 de abril de 2008 e corrección de erros

Avaliación na ESO . Orde do 21 decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto de Bacharelato Real Decreto 1467/2007 (BOE 06/11/07) e corrección de erros

Normativa relacionada coa ensinaza de persoas adultas. Ligazón a esta seccion do portal Educativo da Xunta

Decreto 133/2007 que regula a ESO

Decreto 124/2007, do 28 de xuño , polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo

Observatorio galego da convivencia escolar. Decreto 85/2007, do 12 de abril

Ley 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres

LOE, LEI ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio

LEI 27/2005, do 30 de novembro, de fomento da educación e da cultura da paz (B.O.E. 287 do 01/12/2005).

Lei 7/2004 galega para a igualdade de mulleres e homes

Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios

Lei 4/1998 do 26 de maio da funcion publica de Galicia

Instruccions para o desenvolvemento do ROI Orde do 1 de agosto de 1997

Regulamento Orgánico dos institutos . Decreto 324/1996, do 26 de xullo

Real Decreto 732/1995 , de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros

Decreto sobre o uso do galego no ensino . Decreto 247/1995, do 14 de setembro

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Lei organica 8/1985 do 3 de xullo do dereito a educacion

Distribuir contido