Skip to Content

IMFORMACIÓN IMPORTANTE PARA O VINDEIRO CURSO 2016-2017

 MATRÍCULA 2016/2017

 1. Datas. Con fin dunha mellor organización e para axilizar na medida de posible a tramitación da matrícula, establécense os seguintes días para cada grupo:

3º e 4º ESO: luns 27 e martes 28 de xuño

2ª ESO: mércores 29 de xuño

1º ESO: xoves 30 de xuño

1º Bacharelato: martes 5 de xullo

2º Bacharelato: mércores 6 de xullo

Adultos: xoves 7 de xullo

Prégase que se respeten estas datas, aínda que o prazo de matriculación para os alumnos que aprobaron todo en xuño esténdese ata o 11 de xullo.

Os alumnos con materias pendentes para setembro, matricularanse entre o día 1 e 12 de setembro.

  1. Documentación:

Alumnos do centro: 1 fotografía tamaño carné, impresos de matrícula e pago de seguro escolar.

Alumnos novos neste centro: 2 fotografías tamaño carné, fotocopia do DNI/NIE/Pasaporte, copia de libro de familia, certificado de estudos cursados, impresos de matrícula e pago de seguro escolar.

Os alumnos de 1º e 2º ESO non deberán aboar seguro escolar, pero deberán aportar copia da tarxeta sanitaria. Tamén están exentos do pagamento os maiores de 28 anos.

AXUDA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Este ano, o prazo para presentar as solicitudes de tódolos cursos rematan o 23 de xuño e se presentará unha única solicitude para ambos conceptos. Os alumnos de 1º e 3º da ESO que cumpran os requisitos accederán ao fondo solidario e os de 2º e 4º aos vales.

A única excepción son os alumnos que repitan 4º da ESO no curso 2016/2017, que a poderán presentar nun prazo dun mes dende a formalización da matrícula.

Para ter dereito a axuda, é imprescindible devolver os libros do presente curso que recibiron do fondo solidario ou ben os mercados coa axuda do vale. As datas para esta devolución serán os días 20, 21 e 22 de xuño. Os alumnos que teñan algunha asignatura pendente poderán quedar co libro desa materia ata o prazo máximo do 7 de setembro.

COMEDOR ESCOLAR 2016/2017

Estarán obrigados ao pagamento de prezos privados pola prestación do servizo de comedor os pais, nais, titores legais, en nome e por conta do alumnado usuario, agás que teñan dereito á gratuidade total do servizo de comedor.

Nas condicións descritas, polo novo Decreto de comedores escolares, serán usuarios gratuítos os seguintes:

-  Os alumnos pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes.

-    Os alumnos que se atopen en situación de acollemento residencial ou familiar.

-    Os alumnos cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.

-  Os alumnos pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada documentalmente.

-  Os alumnos pertencentes a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 €.

Xornada de acollemento das probas libres de ciclos formativos de FP

CURSO 2015-2016
XORNADA DE ACOLLEMENTO

DATA: XOVES DÍA 9 DE XUÑO AS 19:30 HORAS

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: SALA DE ASOCIACIÓNS DO IES AS MARIÑAS

MOTIVO: PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN PRECISA, DAS INSTRUCCIÓNS QUE SE
CONSIDEREN CONVENIENTES E ACLARAR DÚBIDAS PARA O MELLOR
DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS.


Inscrición nas Ensinanzas de Deseño (Ciclos Formativos de Grao Superior e Ensinanzas Superiores de Deseño)

 

 • Información sobre a preinscrición en Ensinanzas Superiores de Deseño (EASD Mestre Mateo. Santiago de Compostela)
  • Para o alumnado que non estea en posesión do título de bacharelato e teña 18 anos cumpridos (ou cumpra no 2016), o prazo de inscrición é ata o 30 de maio. Teñen que inscribirse para facer a proba de madureza e a proba específica
  • Para o resto, o prazo de inscrición é ata o 7 de xuño
  • As datas de realización das probas son:
   • proba de madureza: 6 de xuño de 2016 (desde as 9:00, no IES As Fontiñas, de Santiago)
   • proba específica: 20 de xuño de 2016 (EASD Pablo Picasso, A Coruña)
 • http://www.easd.es/gal/secretaria/calendario-matricula
 • http://www.easd.es/documentos/preguntas_frecuentes_grao016.pdf

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2016/2017

 

Con data 16 de maio de 2016, saíu publicada no DOG a Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2016/2017.

 

OBXETO DA CONVOCATORIA

 

- Participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 1º e 3º de ESO

 

- Convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinados ao alumnado matriculado en 2º e 4º de ESO  e en educación especial.

 

- Convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en ESO e EE.

 

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 

- Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibidos do fondo solidario no curso 2015/2016. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño de 2016 agás para o alumnado que teña algunha materia pendente que poderá quedarse co libro pendente ata o 7 de setembro de 2016. A falta de devolución será causa de exclusión.

 

- Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido.

 

- Destinar o importe do vale de libros a adquirir os libros que indique o centro.

 

- Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 

- Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario de subvencións de Galicia. (Artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño)

 

- A asignación de libros e contía das axudas pódense consultar na Orde de referencia.

 

SOLICITUDES

 

Deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno, utilizando o formulario normalizado (ANEXO I) dispoñible na sede electrónica da xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, no portal educativo, enderezo https://edu.xunta.es, na web do Instituto ou ben en Secretaría.

 

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o 18 de maio e remata o 23 de xuño e 2016, ambos inclusive.

 

O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2016/17, cando non tivese presentado solicitude de axuda, tamén poderá presentala no prazo dun mes dende a formalización da matrícula

Orde do 27 de abril de 2016

ANEXO I - SOLICITUDE

 

 

APP aprendizaje 3.0

Videos concurso Comforp

 

 

 

 

 

 

 

 

CJTA2016 P3 WATER TRANSFER PRINTING HIDROPRESIÓNCJTA2016 P1 AVISADOR APARCAMIENTO LUCES
AUTOMÁTICA

 

CJTA2016 P3 ALETA AEROGRAFIADA BARNIZADA ACABADO PERLADO

   

 

    

 

 

 

Probas libres

Admisión para probas libres para a obtención de títulos de ciclos formativos de formación profesional (LOE). Convocatoria: Curso 2015-2016

Instrucións sobre o proceso de admisión 

 

Calendario

Distribuir contido


by Dr. Radut