Skip to Content

IMFORMACIÓN IMPORTANTE PARA O VINDEIRO CURSO 2016-2017

 MATRÍCULA 2016/2017

 1. Datas. Con fin dunha mellor organización e para axilizar na medida de posible a tramitación da matrícula, establécense os seguintes días para cada grupo:

3º e 4º ESO: luns 27 e martes 28 de xuño

2ª ESO: mércores 29 de xuño

1º ESO: xoves 30 de xuño

1º Bacharelato: martes 5 de xullo

2º Bacharelato: mércores 6 de xullo

Adultos: xoves 7 de xullo

Prégase que se respeten estas datas, aínda que o prazo de matriculación para os alumnos que aprobaron todo en xuño esténdese ata o 11 de xullo.

Os alumnos con materias pendentes para setembro, matricularanse entre o día 1 e 12 de setembro.

  1. Documentación:

Alumnos do centro: 1 fotografía tamaño carné, impresos de matrícula e pago de seguro escolar.

Alumnos novos neste centro: 2 fotografías tamaño carné, fotocopia do DNI/NIE/Pasaporte, copia de libro de familia, certificado de estudos cursados, impresos de matrícula e pago de seguro escolar.

Os alumnos de 1º e 2º ESO non deberán aboar seguro escolar, pero deberán aportar copia da tarxeta sanitaria. Tamén están exentos do pagamento os maiores de 28 anos.

AXUDA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Este ano, o prazo para presentar as solicitudes de tódolos cursos rematan o 23 de xuño e se presentará unha única solicitude para ambos conceptos. Os alumnos de 1º e 3º da ESO que cumpran os requisitos accederán ao fondo solidario e os de 2º e 4º aos vales.

A única excepción son os alumnos que repitan 4º da ESO no curso 2016/2017, que a poderán presentar nun prazo dun mes dende a formalización da matrícula.

Para ter dereito a axuda, é imprescindible devolver os libros do presente curso que recibiron do fondo solidario ou ben os mercados coa axuda do vale. As datas para esta devolución serán os días 20, 21 e 22 de xuño. Os alumnos que teñan algunha asignatura pendente poderán quedar co libro desa materia ata o prazo máximo do 7 de setembro.

COMEDOR ESCOLAR 2016/2017

Estarán obrigados ao pagamento de prezos privados pola prestación do servizo de comedor os pais, nais, titores legais, en nome e por conta do alumnado usuario, agás que teñan dereito á gratuidade total do servizo de comedor.

Nas condicións descritas, polo novo Decreto de comedores escolares, serán usuarios gratuítos os seguintes:

-  Os alumnos pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes.

-    Os alumnos que se atopen en situación de acollemento residencial ou familiar.

-    Os alumnos cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.

-  Os alumnos pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada documentalmente.

-  Os alumnos pertencentes a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 €.

Xornada de acollemento das probas libres de ciclos formativos de FP

CURSO 2015-2016
XORNADA DE ACOLLEMENTO

DATA: XOVES DÍA 9 DE XUÑO AS 19:30 HORAS

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: SALA DE ASOCIACIÓNS DO IES AS MARIÑAS

MOTIVO: PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN PRECISA, DAS INSTRUCCIÓNS QUE SE
CONSIDEREN CONVENIENTES E ACLARAR DÚBIDAS PARA O MELLOR
DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS.


Inscrición nas Ensinanzas de Deseño (Ciclos Formativos de Grao Superior e Ensinanzas Superiores de Deseño)

 

 • Información sobre a preinscrición en Ensinanzas Superiores de Deseño (EASD Mestre Mateo. Santiago de Compostela)
  • Para o alumnado que non estea en posesión do título de bacharelato e teña 18 anos cumpridos (ou cumpra no 2016), o prazo de inscrición é ata o 30 de maio. Teñen que inscribirse para facer a proba de madureza e a proba específica
  • Para o resto, o prazo de inscrición é ata o 7 de xuño
  • As datas de realización das probas son:
   • proba de madureza: 6 de xuño de 2016 (desde as 9:00, no IES As Fontiñas, de Santiago)
   • proba específica: 20 de xuño de 2016 (EASD Pablo Picasso, A Coruña)
 • http://www.easd.es/gal/secretaria/calendario-matricula
 • http://www.easd.es/documentos/preguntas_frecuentes_grao016.pdf

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2016/2017

 

Con data 16 de maio de 2016, saíu publicada no DOG a Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2016/2017.

 

OBXETO DA CONVOCATORIA

 

- Participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 1º e 3º de ESO

 

- Convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinados ao alumnado matriculado en 2º e 4º de ESO  e en educación especial.

 

- Convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en ESO e EE.

 

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 

- Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibidos do fondo solidario no curso 2015/2016. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño de 2016 agás para o alumnado que teña algunha materia pendente que poderá quedarse co libro pendente ata o 7 de setembro de 2016. A falta de devolución será causa de exclusión.

 

- Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido.

 

- Destinar o importe do vale de libros a adquirir os libros que indique o centro.

 

- Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 

- Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario de subvencións de Galicia. (Artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño)

 

- A asignación de libros e contía das axudas pódense consultar na Orde de referencia.

 

SOLICITUDES

 

Deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno, utilizando o formulario normalizado (ANEXO I) dispoñible na sede electrónica da xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, no portal educativo, enderezo https://edu.xunta.es, na web do Instituto ou ben en Secretaría.

 

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o 18 de maio e remata o 23 de xuño e 2016, ambos inclusive.

 

O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2016/17, cando non tivese presentado solicitude de axuda, tamén poderá presentala no prazo dun mes dende a formalización da matrícula

Orde do 27 de abril de 2016

ANEXO I - SOLICITUDE

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut