Skip to Content

Preinscrición, matrícula e formas de acceso

Matrícula oficial, formas de acceso e matrícula libre

MATRÍCULA OFICIAL: destinada ao alumnado que desexa asistir presencialmente.

FORMAS DE ACCESO, SE XA TEN COÑECEMENTOS PREVIOS:

 MATRÍCULA LIBRE: destinada ás persoas que soamente desexan presentarse aos exames (proba de certificación).

Matrícula oficial - información xeral Matrícula oficial de alumnado que continúa
estudos no curso seguinte
Preinscrición e matrícula oficial
de alumnado de novo acceso
Matrícula libre - información xeral Matrícula libre - procedemento
e entrega de documentación
 Taxas

 

Validación de títulos e certificados Proba de clasificación

Calendario de preinscrición e matrícula 2021-2022

Alumnado apto en xuño 2021 e que desexa continuar estudos no mesmo idioma: matrícula do 1 ao 9 de xullo e do 1 ao 16 de setembro.

O alumnado de novo acceso debe preinscribirse primeiro e logo matricularse. Se ten dúbidas, pode consultar as informacións previas e a información xeral de preinscrición, matrícula e formas de acceso.

COMEZO DAS CLASES DO CURSO 2021-22

Consulte aquí o calendario de comezo das clases do curso 2021-22.

Teña en conta os días da semana do seu grupo para saber cando comezan as súas clases.

Matrícula oficial - información xeral

A matrícula oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Vigo.

Se quere matricularse na modalidade oficial, debe ter en conta o seguinte:

 • As clases son presenciais e certifícanse 120 horas por cada curso.
 • Para acceder aos estudos das escolas oficiais de idiomas deberá cumprir o requisito de idade:
  • Ter máis de 16 anos, cumpridos antes do 31 de decembro do ano de comezo dos estudos ou
  • Ter 14 anos para cursar calquera idioma distinto ao que ten como 1.ª lingua estranxeira na ESO.
 • O alumnado estranxeiro debe posuír o NIE (número de identidade de estranxeiro).
 • Pode comezar os estudos desde o 1º curso (nivel básico) ou ben acceder a un curso superior polas formas de acceso establecidas, se vostede xa posúe coñecementos previos.
 • Non pode matricularse nun curso xa aprobado nin tampouco nun curso de nivel inferior a outro xa cursado en anos anteriores (a non ser que tivese renunciado á matrícula).
 • O alumnado ten dereito ao dobre de matrículas oficiais (anos de permanencia) que cursos ten un determinado nivel, tendo en conta que non computan nin os anos feitos no anterior plan de estudos, nin as matrículas na modalidade libre ou a distancia nin as renuncias.

A sede central da EOI de Vigo ofrece cursos de nove idiomas:

 • alemán, chinés, español para estranxeiros, francés, galego, inglés, italiano, portugués e xaponés

A EOI de Vigo ten ademais seis seccións nas que se ofrecen:

 • Cangas (IES Rodeira): inglés e francés
 • Coia (IES Alexandre Bóveda): alemán, francés, inglés e italiano
 • Nigrán (IES Escolas Proval): inglés
 • Ponteareas (IES Val do Tea): inglés e francés
 • Redondela (IES Pedro Floriani): inglés 
 • Tui (IES San Paio): francés, inglés e portugués

As prazas dispoñibles son limitadas.

Todo o alumnado de novo acceso, o alumnado que non estivese matriculado no curso anterior ou o alumnado que tivese renunciado á matrícula no curso anterior necesitará realizar primeiramente a preinscrición e agardar á adxudicación de prazas antes de realizar a matrícula.

Teña en conta que os prazos de preinscrición e os prazos de matrícula varían segundo o idioma e o curso ao que accede.

A matrícula oficial está regulada polas instrucións para preinscrición e matrícula que anualmente envía a Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Consulte a resolución da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre as instrucións para a preinscrición, admisión e matrícula no curso 2021-2022.

Matrícula oficial de alumnado que continúa estudos no curso seguinte

O alumnado matriculado oficialmente que desexe continuar estudos no curso inmediatamente posterior, no mesmo idioma e escola, deberá seguir os seguintes pasos:

1. Acceso ao sistema en liña
O alumnado deberá acceder á aplicación CentrosNet utilizando o seu usuario e contrasinal.
Tamén se habilitará un acceso xenérico: https://www.informaticacentros.com/xunta

2. Reserva da praza
Ao entrar na aplicación, o alumnado verá unha pantalla con información acerca do curso no que lle corresponde matricularse. Debe elixir un grupo dos que se lle oferten.
Unha vez confirmada a elección do grupo, non poderá modificala.
A aplicación xerará un resgardo coas informacións do grupo elixido.
O alumnado tamén recibirá información das taxas que deberá pagar.
A praza quedará reservada e pendente de formalizar.

3. Pagamento das taxas
O alumnado deberá realizar o pagamento nunha entidade bancaria ou de forma telemática, dentro do prazo establecido.
Consulte como se pagan as taxas e os códigos de tramitación para encher os modelos.

4. Formalización e confirmación da matrícula
Toda a documentación necesaria para matricularse deberá presentarse por medio da aplicación en liña dentro dos prazos establecidos.

Por medio da aplicación en liña, o alumnado deberá presentar o resgardo de pagamento de taxas, ademais da restante documentación requirida, dentro do seu prazo.
As persoas que se matriculen responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. As escolas poderan solicitar ao alumnado a presentación dos documentos orixinais para o cotexo da copia electrónica presentada.
Poderá comprobar se a súa matrícula é definitiva accedendo 2-3 días depois á mesma aplicación e verificando se o seu resgardo figura como "Resgardo definitivo" na parte inferior esquerda.

 • Se o/a solicitante se atopa nalgunha situación que requira a presentación de documentación adicional, deberá facelo a través da aplicación, dentro dos prazos establecidos.
 • O alumnado con dereito a redución de taxas poderá efectuar a súa reserva de matrícula en liña, pero para proceder á formalización da matrícula deberá achegar a documentación xustificativa.

A APLICACIÓN DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA SOAMENTE ESTARÁ ACTIVA NOS PRAZOS INDICADOS AQUÍ.

Consulte a oferta horaria para o curso 2021-2022.
 

Preinscrición e matrícula de alumnado de novo acceso

Todo o alumnado de novo acceso, o alumnado que non estivese matriculado no curso anterior ou o alumnado que tivese renunciado á matrícula no curso anterior necesitará realizar primeiramente a preinscrición e agardar á adxudicación de prazas antes de realizar a matrícula.

Consulte o CALENDARIO DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA.

1. Preinscrición

Deberá acceder á aplicación de preinscrición en liña.

Pode modificar a súa preinscrición cantas veces queira ata o remate do seu período de preinscrición.

Pode solicitar ata dous idiomas diferentes e tres preferencias priorizadas de grupos por cada idioma.

Importante: anote o seu contrasinal de acceso á aplicación. O acceso por segunda e posteriores veces realizarase coa data de nacemento, o DNI/NIE e o contrasinal indicado no momento da alta.

Importante: escriba correctamente todos os seus datos, pois serán os que figurarán no seu expediente.

2. Adxudicación de prazas

Poderá coñecer se foi admitido/a a partir do día 18 de setembro accedendo á mesma aplicación en liña.

Unha vez comprobadas as peticións de todas as persoas solicitantes, xerarase unha lista de reservas, que terá en conta unicamente a primeira opción solicitada e comezará pola primeira persoa solicitante que non obtivese praza.

3. Reserva de praza

Se foi admitido/a, poderá realizar a reserva de praza dentro do prazo establecido.

Deberá acceder á aplicación de matrícula en liña. Nas páxinas da preinscrición haberá unha ligazón directa á zona de matriculación.

O alumnado que provén da preinscrición, dado que aínda non ten un número de expediente asignado, deberá substituír o número de expediente pola súa data de nacemento. Mantense o DNI como contrasinal para este alumnado.

Ao entrar na aplicación, o alumnado verá unha pantalla con información acerca do curso no que lle corresponde matricularse. Debe elixir un grupo dos que se lle oferten.

Unha vez confirmada a elección do grupo, non poderá modificala.

A aplicación xerará un resgardo coas informacións do grupo elixido.

O alumnado tamén recibirá información das taxas que deberá pagar.

A praza quedará reservada e pendente de formalizar.

4. Pagamento de taxas

O alumnado deberá realizar o pagamento nunha entidade bancaria ou de forma telemática, dentro do prazo establecido.

Consulte información sobre as taxas, como se pagan e os códigos de tramitación.

5. Formalización e confirmación da matrícula 

Toda a documentación necesaria para matricularse deberá presentarse por medio da aplicación en liña dentro dos prazos establecidos.

Por medio da aplicación en liña, o alumnado deberá presentar o resgardo de pagamento de taxas, ademais da restante documentación requirida, dentro do seu prazo.

As persoas que se matriculen responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. As escolas poderan solicitar ao alumnado a presentación dos documentos orixinais para o cotexo da copia electrónica presentada.

Poderá comprobar se a súa matrícula é definitiva accedendo 2-3 días depois á mesma aplicación e verificando se o seu resgardo figura como "Resgardo definitivo" na parte inferior esquerda.

 • Se o/a solicitante se atopa nalgunha situación que requira a presentación de documentación adicional, deberá facelo a través da aplicación, dentro dos prazos establecidos.
 • O alumnado con dereito a redución de taxas poderá efectuar a súa reserva de matrícula en liña, pero para proceder á formalización da matrícula deberá achegar a documentación xustificativa.

Para maiores detalles, consulte o anexo II e o anexo III da resolución da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre as instrucións para a preinscrición, admisión e matrícula no curso 2021-2022.

Matrícula libre

A matrícula na modalidade libre está dirixida ás persoas que, sen asistir ás clases presenciais, soamente desexen presentarse ás probas de certificación nunha convocatoria única (ordinaria), habitualmente no mes de xuño, para certificar o seu nivel nas linguas que ofrece a EOI de Vigo.

INFORMACIÓNS PREVIAS
Antes de matricularse, teña en conta o seguinte:

 • o alumnado de modalidade libre poderá matricularse nos niveis: básico A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1;
 • restricións de idade: é preciso ter cumpridos os 16 anos antes do 31 de decembro do ano de celebración das probas (para a 1ª lingua estranxeira cursada na ESO), ou 14 anos para calquera idioma diferente ao que estea a cursar como 1.ª lingua estranxeira na ESO;
 • non é posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa cursado no anterior plan de estudos de EOI;
 • non é necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un de nivel superior;
 • non hai límite de convocatorias en modalidade libre (é posible matricularse cantas veces se queira);
 • non se certifican horas de formación en modalidade libre;
 • o alumnado na modalidade libre só poderá presentarse ás probas na convocatoria ordinaria (xuño). Polo tanto, debe comprobar se se pode presentar ás probas nas datas establecidas antes de matricularse. Non se devolven as taxas.
 • CALC e CUALE: o alumnado destes cursos poderá presentarse ás convocatorias ordinaria e extraordinaria no idioma e nivel cursado.

2021: A matrícula libre está regulada pola circular 1/2021 da Secretaría Xeral de Educación.

PRAZO DE MATRÍCULA LIBRE
Dende o 10 de marzo ata as 12:00 horas do 26 de marzo de 2021.
Matrícula en liña, no enderezo https://www.informaticacentros.com/xunta/

CALENDARIO DAS PROBAS ESCRITAS DE XUÑO E XULLO
Calendario das probas escritas de certificación de xuño e xullo de 2021 (niveis B2, C1 e C2)
Calendario das probas escritas de certificación de maio, xuño e xullo na EOI de Vigo (niveis A2, B1, B2, C1 e C2)

As datas e horas das probas orais (probas de produción, coprodución e mediación oral) serán fixadas por cada EOI. Estas poderán realizarse antes ou despois das probas escritas e cada EOI deberá publicar as datas, cando menos, cunha semana de antelación con respecto á realización da proba.

MODELOS DE PROBAS
Consulte os modelos de probas de certificación das Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.

GUÍAS INFORMATIVAS E DE ESPECIFICACIÓNS DAS PROBAS
Consulte as guías informativas e de especificacións das probas de certificación dos diversos niveis

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Instrumentos de avaliación dos niveis A2, B1, B2, C1 e C2

Matrícula libre - procedemento e entrega de documentación

Para completar a matrícula libre debe seguir os seguintes pasos:

1. Matricularse en liña

Matricúlese dende https://www.informaticacentros.com/xunta/  nos idiomas e niveis do seu interese.

2. Pagar as taxas

Consulte esta páxina para coñecer o procedemento de pagamento.

3. Presentar a documentación dentro do prazo establecido

Pode optar por:

- envío ao correo electrónico *****;

- entrega da documentación presencialmente no centro (Av. Martínez Garrido 17 - Vigo).

Consulte o horario de atención ao público da administración do centro.

Documentación que se debe presentar para a matrícula libre:

 • Resgardo de matrícula libre que emite a aplicación en liña (emite 2 copias automaticamente)
 • Comprobante de pagamento de taxas
 • Orixinal e copia dos xustificantes de exención de taxas, de ser o caso,
 • Os menores de 16 anos a 31 de decembro, certificado no que se faga constar a 1.ª lingua cursada na ESO no presente curso consonte este modelo (descargar modelo anexo II)
 • O alumnado procedente dos cursos CALC (cursos de actualización lingüística e comunicativa) deberá achegar o documento de realización do dito curso emitido polo CFR, onde conste que a persoa cumpriu co requisito de asistencia
 • Certificación académica da EOI de orixe, se estivo previamente matriculado nalgunha outra EOI e fai un traslado de expediente
 • Persoas con discapacidade: solicitude de adaptación das probas (anexo III) xunto coa documentación acreditativa, se é o caso
 • Se se matricula pola primeira vez na EOI de Vigo, orixinal e fotocopia do DNI ou NIE.

Debe tamén actualizar os datos persoais do seu expediente, se houbo algún cambio.

LEMBRE: A matrícula non será efectiva ata que presente na secretaría toda a documentación.

Consulte o horario de atención ao público da administración do centro.

Validación de títulos e certificados

No curso 2020-2021, as titulacións e certificados que dan acceso a niveis superiores ao básico A1, segundo a Circular 3/2020 de matrícula son:

Para ESPAÑOL para estranxeiros e GALEGO, as titulacións e certificados que aparecen no Anexo I da anterior circular.

Para todos os OUTROS IDIOMAS, as titulacións e certificados establecidos na Orde de 21 de xuño de 2016 (DOG do 7 de xullo) pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos darán acceso ao primeiro curso do nivel inmediatamente superior ao acreditado.

As persoas que acrediten o TÍTULO DE BACHARELATO terán acceso ao primeiro curso do nivel intermedio B1 do idioma cursado como primeira lingua estranxeira no bacharelato.

As persoas que acrediten o TÍTULO DE ESO terán acceso ao nivel básico A2 do idioma cursado como primeira lingua estranxeira na ESO.

A modo orientativo, pode realizar o test de autoavaliación online DIALANG antes de matricularse.

Distribuir contido


by Dr. Radut