Skip to Content

MATRÍCULA LIBRE: PROBAS DE CERTIFICACIÓN FEBREIRO 2023

A matrícula na modalidade libre está dirixida ás persoas que, sen asistir ás clases presenciais, soamente desexen presentarse ás probas de certificación nunha convocatoria única para certificar o seu nivel nas linguas que ofrecen a EOI de Vigo e as restantes escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Prazo de inscrición: do 2 de novembro ata as 12:00 horas do 18 de novembro de 2022

INFORMACIÓNS PREVIAS
Antes de matricularse, teña en conta o seguinte:

 • O alumnado poderá matricularse na modalidade libre nas probas dos niveis básico A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1;
 • Restricións de idade: é preciso ter cumpridos os 16 anos antes do 31 de decembro do ano 2023 (para a 1ª lingua estranxeira cursada na ESO), ou ter cumpridos os 14 anos para calquera idioma diferente ao que estea a cursar como 1.ª lingua estranxeira na ESO;
 • Non é necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un de nivel superior;
 • Non hai límite de convocatorias en modalidade libre (é posible matricularse cantas veces se queira);
 • Non se certifican horas de formación en modalidade libre;
 • Non é posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa obtido nun plan de estudos de EOI antigo;
 • O alumnado que xa realizou estudos nunha escola oficial de idiomas en cursos anteriores e desexe matricularse polo réxime libre noutra escola diferente, deberá indicar esta circunstancia coa súa solicitude de matrícula para que a escola onde se matricula como alumno/a libre solicite o traslado de expediente á escola de orixe.
 • O alumnado non poderá estar matriculado no mesmo idioma e curso no mesmo ano académico por ensino oficial e libre simultaneamente.
 • O alumnado na modalidade libre debe comprobar se se pode presentar ás probas nas datas establecidas antes de matricularse. Non se devolven as taxas. O pagamento non poderá ser fraccionado.

Curso 2022/2023: A matrícula libre está regulada pola Instrución 4/2022 da Dirección Xeral de Formación Profesional.

PRAZOS DE MATRÍCULA LIBRE 

Prazo de inscrición: do 2 de novembro ata as 12:00 horas do 18 de novembro de 2022
Consulta da adxudicación por sorteo: a partir do 23 de novembro, na aplicación web
Prazo de entrega de documentación: ata o 30 de novembro, na aplicación web ou presencialmente na sede central.
A matrícula non terá validez ata que se presente a documentación correspondente.

Matrícula en liña, no enderezo:
https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre

LUGAR DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS LIBRES
As probas libres celebraranse na sede central da EOI de Vigo (Av. Martínez Garrido 17).
Non se celebrarán probas nas seccións.

NIVEL A2 e NIVEL B1: na EOI de Vigo administraranse probas para todos os idiomas.

NIVEL B2 e NIVEL C1: na EOI de Vigo administraranse probas soamente para:

 • Español como lingua estranxeira
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano
 • Xaponés (soamente B2)

(Para saber onde se administran as probas libres doutros idiomas, consulte o punto 5 da Instrución 4/2022 da Dirección Xeral de Formación Profesional.

CALENDARIO DAS PROBAS

Calendario das probas escritas de certificación, modalidade libre, febreiro de 2023, NIVEIS B2 e C1

Calendario completo das probas escritas de certificación, modalidade libre, febreiro de 2023, EOI de Vigo, niveis A2, B1, B2 e C1 [pendente de publicación]

As datas dos niveis A2 e B1 poden coincidir coas datas fixadas para os niveis B2 e C1.

As datas e horas das probas orais (probas de produción e coprodución de textos orais e de mediación oral) serán fixadas por cada EOI. Estas poderán realizarse antes ou despois das probas escritas e cada EOI deberá publicar as datas, cando menos, cunha semana de antelación con respecto á realización da proba.

No caso de coincidir exames orais de varios idiomas, non será posible realizar modificacións de datas de exames. Nese caso, poderase solicitar a devolución de taxas.

MODELOS DE PROBAS
Consulte os modelos de probas de certificación das Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.

GUÍAS INFORMATIVAS E DE ESPECIFICACIÓNS DAS PROBAS
Consulte todas as guías informativas e de especificacións das probas de certificación dos niveis A2, B1, B2 e C1.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Instrumentos de avaliación dos niveis A2, B1, B2 e C1  [pendente de publicación]page | by Dr. Radut