Skip to Content

Agregador de novas

Galicia mantense entre as cinco comunidades autónomas cunha menor taxa de abandono educativo temperá, por debaixo do 10%

Novas eduxunta - Ven, 2023-01-27 15:17

Summary: 

Trátase do segundo mellor dato histórico do noso ensino desde que existen rexistros

Só a nosa comunidade e outras catro cumprimos o obxectivo que a Unión Europea marcou como meta para o ano 2020 (9,9%)

Os datos reflicten unha subida xeneralizada en toda España, tras o acusado descenso do ano pasado polo contexto da pandemia

Idioma Gallego

O sistema educativo galego mantense entre as cinco Comunidades Autónomas onde o alumnado menos abandona os estudos sen un título na man. Segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa, a media do abandono educativo temperá en Galicia no ano 2022 foi do 9,9%. Isto supón que só tres CCAA teñen un dato mellor, en concreto País Vasco, Navarra e Cantabria. Castela e León, queda á par de Galicia cun 9,9%. Cómpre salientar que só estas Comunidades cumprimos o obxectivo que a Unión Europea marcou como meta para o ano 2020 (9,9%).

Os datos reflicten unha subida xeneralizada, tras o acusado descenso do ano pasado pola influencia da pandemia, ocasión na que o noso ensino rexistrou un mínimo histórico do 8,1%. Malia ao leve incremento de 2022, o novo dato continúa a situarnos entre as mellores CCAA e é o segundo mellor dato desde que existen rexistros ao respecto, continuando ademais 4 puntos por debaixo da media española.

 

Taxa de abandono educativo temperá en 2022

País Vasco

5,6

Navarra

5,7

Cantabria

8,9

Galicia

9,9

Castela e León

9,9

Extremadura

10,8

A Rioxa

11,3

Aragón

11,4

Asturias

11,5

Canarias

11,7

Melilla

12,7

Madrid

13,2

TOTAL

13,9

Castela A Mancha

15,1

Andalucía

15,3

Ceuta

15,6

Valencia

15,7

Cataluña

16,9

Baleares

18,2

Murcia

18,7

 

Este reaxuste da taxa despois da pandemia supón, aínda así, un descenso de 2,7 puntos en Galicia respecto do abandono educativo rexistrado no ano 2019, o último curso sen impacto da pandemia. Desde o ano 2009 (no que se rexistrou un 25,8) o abandono educativo temperá en Galicia reduciuse en 15,9 puntos, ao abeiro dos programas de mellora impulsados desde o Goberno galego en prol do esforzo e o éxito escolar.

A Xunta continuará a desenvolver políticas educativas que manteñan o ensino galego entre os que rexistran un abandono educativo máis baixo, cumprindo os obxectivos europeos. Para iso, continuarase apostando por iniciativas que atendan ás necesidades concretas de cada centro, como os Contratos-Programa ou polo impulso da FP a través da Estratexia de FP Galicia 2030.

Ademais, a través da Estratexia Galega de Convivencia Escolar Educonvives 2025 continuarase traballando na mellora do clima escolar e favorecendo o maior éxito persoal e académico do alumnado. A maiores, as follas de ruta en materia de linguas estranxeiras (Edulingüe 2030) e novas tecnoloxías (Edudixital 2030) dan resposta ás novas competencias e desafíos aos que o alumnado do século XXI sen ten que enfrontar na súa vida.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Categorías: Novas

Publicación do día e hora de realización da proba de coñecemento de lingua galega no procedemento normalizado ED001B

Novas eduxunta - Ven, 2023-01-27 15:00
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 26 de xaneiro de 2023 pola que se fai público o día e a hora de realización da proba de lingua galega e o día e a hora de realización do sorteo público para a designación dos/as vogais dos tribunais de valoración da proba de lingua galega nos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado mediante a Orde do 19 de outubro de 2022 (código de procedemento ED001B).

 

Anuncio principal: 

Publicación dos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, a corpos de persoal docente non universitario dependentes da consellería competente en materia de educación (ED001B)

Tema: 

Oposicións

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación de persoas adultas

Departamento: 

Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas

Galicia convértese na primeira comunidade do estado en implantar un sistema propio de acreditación de competencias dixitais para alumnado e profesorado

Novas eduxunta - Xov, 2023-01-26 16:55

Summary: 

A Consellería de Educación eleva ao Consello da Xunta esta nova iniciativa que beneficiará a preto de 140.000 galegos entre este curso e o vindeiro

O alumnado poderá acreditar de oficio un nivel mínimo ao rematar os seus estudos ou presentarse a probas para demostrar un coñecemento superior

Este tipo de competencias, que serán esixibles no mercado laboral, seguirán un patrón similar ao que se utiliza actualmente na certificación de idiomas

Inclúe cinco eixos: Información e datos, Comunicación e colaboración, Creación de contido dixital, Seguridade e privacidade e Contorna dixital e solución de problemas

Haberá 4 niveis (iniciación, intermedio, avanzado e especializado) e 21 competencias

Os docentes, que contarán con formación personalizada, verán mellorada así a súa capacitación e aproveitarán mellor o potencial destas tecnoloxías nas aulas

Tamén se establece unha vía específica para persoas adultas, con especial atención á fenda de xénero, a colectivos vulnerables e ás zonas rurais

Trátase dunha medida que desenvolve a Estratexia Educación Dixital 2030

Idioma Gallego

Galicia convértese na primeira comunidade autónoma do Estado en implantar un sistema propio de acreditación de competencias dixitais no eido educativo, con dous ámbitos específicos dirixidos ao profesorado por unha banda e ao alumnado por outra.

O Consello da Xunta analizou o acordo polo que se dá conta dos pasos a seguir por parte da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades para desenvolver este procedemento específico de certificación no ensino, que se estima que beneficie durante este e o vindeiro curso a preto de 140.000 galegos: 100.000 estudantes, 31.000 docentes e 7.000 persoas adultas, os tres grupos que se fixan neste marco.

Esta novidosa proposta é unha das medidas contidas na Estratexia Educación Dixital 2030, o documento de accións coordinadas para a transformación tecnolóxica do ensino e o perfeccionamento das competencias e capacidades necesarias na sociedade actual.

A competencia dixital é a combinación de coñecementos, habilidades e aptitudes para o uso seguro, crítico e responsable das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe, o traballo, o lecer, a participación na sociedade e a interacción con ditas tecnoloxías. Estrutúrase en cinco grandes áreas (Información e datos, Comunicación e colaboración, Creación de contido dixital, Seguridade e privacidade e Contorna dixital e solución de problemas).

Acreditación de alumnado

No caso do alumnado, esta competencia, que será esixible no mercado laboral, seguirá un patrón similar ao que se utiliza actualmente na certificación de idiomas. En total, a acreditación está integrada por 21 competencias que se poderán certificar en catro niveis diferentes: iniciación, intermedio, avanzado e especializado.

O procedemento de acreditación para o alumnado farase por unha dobre vía. Por un lado, a validación de oficio no momento en que remate os seus estudos ou ben a través da superación dunha proba específica de acreditación dos diferentes niveis establecidos.

Pola vía de oficio, emitiranse as primeiras certificacións en competencias dixitais para o alumnado que titule en ESO e FP Básica (certificado de iniciación), FP de grado medio, superior e másteres, así como ensinanzas artísticas (certificado de nivel intermedio).

En canto ás probas específicas, que permitirán acreditar unha competencia de maior nivel que a correspondente ao nivel de estudos, a Consellería vai desenvolver este ano a orde que regule este recoñecemento, así como un pilotaxe das mesmas cunha mostra estudantes. E partir do vindeiro curso 2023-24, as probas poderanse extrapolar a todo o alumnado de todos os niveis educativos e a extensión das validacións a outros niveis.

Estas certificacións, na medida en que son a proba do grao de adquisición de competencias no eido tecnolóxico, contribuirán a mellorar o acceso ao mercado laboral dos estudantes das citadas ensinanzas que se estima titularán nestes dous cursos.

Acreditación do profesorado

No que atinxe ao profesorado, o obxectivo é intensificar a formación e acreditación en competencias dixitais. Deste xeito, búscase mellorar a capacitación dos docentes para que poidan aproveitar o potencial das tecnoloxías na mellora do sistema educativo. Con este proceso, deseñaranse os itinerarios formativos necesarios, adaptados segundo os niveis e a situación persoal, para ir acadando os distintos niveis de desenvolvemento.

Para ilo establécense cinco vías de acreditación: formación do profesorado e do recoñecemento de roles e funcións para os niveis avanzados, recoñecemento de títulos universitarios, proba acreditativa (da que o Ministerio se comprometeu a proporcionar unha ferramenta), observación do desenvolvemento profesional e aplicación de rúbricas e presentación e avaliación de evidencias e méritos mediante convocatorias ad hoc.

Educación de Adultos

Finalmente, no que atinxe á acreditación de competencias dixitais para adultos, trabállase na creación da Rede Galega de Educación Dixital nas ensinanzas de Adultos, coa incorporación de medio centenar de centros. Así mesmo, levarase a cabo formación específica nas ensinanzas orientadas a maiores de 55 anos con baixo nivel de cualificación, atendendo especialmente á fenda de xénero, a poboación vulnerable e as zonas rurais.

Acadar a cidadanía dixital plena

A acreditación de competencias dixitais é unha das accións de impacto definidas na Estratexia Educación Dixital 2030, enfocadas a unha maior presenza da educación dixital nas aulas co fin de acadar a cidadanía dixital plena (convivencia dixital pacífica, alfabetización informacional e loita contra a desinformación, pensamento crítico...), a fomentar contextos híbridos de ensino-aprendizaxe (que mesturan o dixital e o presencial), atallar a fenda dixital (fenda de xénero, socioeconómica...), e abordar o reto demográfico, de consolidación da poboación en contornos rurais e de sustentabilidade.

No marco desta Estratexia, dotada cun investimento inicial de 120M€ para os tres primeiros anos de implantación, inclúense outras accións como a dotación de polos creativos, aulas dixitalizadas, o Plan Dixital de centro, a integración da Intelixencia Artificial, a dotación de equipamento específico, a formación do profesorado e das familias, premios e proxectos, sistemas de xestión de datos, auditorías de accesibilidade desenvolvemento de contidos dixitais e loita contra a desinformación, entre outros.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Categorías: Novas

Convocatoria do programa eduemprende EduTecEmprende 2022-2023

Novas eduxunta - Xov, 2023-01-26 16:48
Idioma Gallego

Publicada a Resolución da Dirección Xeral de Formación Profesional pola que se convoca a selección de centros que participarán no programa EduTecEmprende durante o curso 2022/2023.
 

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá entre os días 27 de xaneiro e o 16 de febreiro de 2023, ambos os dous incluídos.

Tema: 

Programas e plans eduemprende

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Innovación Profesional e Coordinación co Sistema Produtivo Servizo de Relación co Sistema Produtivo, Orientación e Inserción Laboral

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Centros
Categorías: Novas

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa destaca a importancia do programa ‘Mestres Gandeiros’ na posta en valor do medio rural

Novas eduxunta - Xov, 2023-01-26 15:10

Summary: 

Judith Fernández sinala o arraigo do coidado da terra e da natureza entre o alumnado dos colexios como o vilalbés CEIP Terra Chá

Preto de 1.500 estudantes de Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato, FP e Educación Especial participan este curso neste programa, enmarcado no Plan Proxecta+

Idioma Gallego

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, participaron esta mañá na inauguración das actividades do programa Mestres Gandeiros no colexio CEIP Terra Chá de Vilalba. Esta iniciativa enmárcase no Plan Proxecta+, unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas que abranguen diferentes eidos.

Mestre Gandeiros é promovido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Instituto de Estudos do Territorio de Galicia, en colaboración coa Cooperativa A Carqueixa. O seu obxectivo é transmitir o coñecemento e as boas prácticas da poboación rural como xestores da natureza e da paisaxe, mediante o emprego de técnicas de xogo, do coñecemento das persoas e do contacto co territorio. Preto de 1.500 alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato, FP e Educación Especial participan este curso.

No caso do colexio vilalbés participan nesta iniciativa arredor de 70 alumnos, para o que contan cun invernadoiro e cun galiñeiro nos que desenvolven tanto o cultivo dunha horta ecolóxica como a cría de poliños. Neste sentido, a directora xeral destacou o valor desta iniciativa para transmitir aos máis novos a cultura do coidado da terra e da natureza, “uns valores que en colexios coma esta están moi arraigados e nos que os alumnos son case expertos nuns labores que aprenden en moitos casos na propia casa”. 

A través desta iniciativa, ademais da conciencia ambiental, tamén se promoven as competencias dixitais, dado que o programa contempla o emprego de información xeográfica dixital, mapas ou bases de datos espaciais, entre outros recursos.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Categorías: Novas

Unha vintena de estudantes noruegueses coñecen o sistema educativo galego no marco do programa de intercambios promovido por Xunta e USC

Novas eduxunta - Xov, 2023-01-26 14:58

Summary: 

A actividade está financiada pola Xunta a través da Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, Edulingüe 2030

Conta coa participación dos institutos santiagueses Antonio Fraguas, Rosalía de Castro, Xelmírez I, Xelmírez II e do IES de Ames

Idioma Gallego

Unha vintena de alumnos noruegueses está a coñecer o sistema educativo galego no marco do programa de intercambio lingüístico promovido pola Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Intercambio con Noruega. Nesta iniciativa participan outros 21 estudantes dos institutos santiagueses Antonio Fraguas, Rosalía de Castro, Xelmírez I, Xelmírez II e do IES de Ames, que realizaron a súa estadía en Noruega entre os meses de outubro e novembro de 2022.

Durante a súa estadía, ata o 17 de febreiro, o alumnado noruegués asistirá a clases nestes centros educativos, ademais de vivir coas familias do alumnado galego que realizou o intercambio. Esta semana desenvolveuse unha xornada de recibimento na Facultade de Ciencias Políticas da USC, con diferentes actividades de confraternidade entre os estudantes. A directora xeral de Ordenación e Innovación educativa, Judith Fernández, representou ao Goberno galego neste acto.

A actividade está financiada pola Xunta a través da Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, Edulingüe 2030, para favorecer a adquisición de competencias en linguas estranxeiras entre os estudantes. Deste xeito, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades cubre a viaxe do alumnado e profesorado acompañante.

Pola súa banda, a Universidade de Santiago de Compostela establece os contactos coa Embaixada española en Noruega e coas autoridades educativas deste país. Ademais, imparte clases de español aos estudantes noruegueses durante a súa primeira semana da estadía en Galicia, pasando despois a incorporarse ás aulas dos devanditos institutos.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Categorías: Novas

Instrucións da DXOIE para a actualización das medidas de ordenación académica para a validación de materias do alumnado que cursa as ensinanzas de 1º curso de Bacharelato e as ensinanzas profesionais de Música e de Danza

Novas eduxunta - Xov, 2023-01-26 12:57
Idioma Gallego

Xúntanse as Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa para a actualización das medidas de ordenación académica para a validación de materias do alumnado que cursa as ensinanzas de 1º curso de Bacharelato e as ensinanzas profesionais de Música e de Danza.

 

File: 

Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Tema: 

Información xeral Xestión de centros educativos

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Bacharelato

Departamento: 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa Servizo de Ordenación Educativa

Colectivo: 

Centros
Categorías: Novas

Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2023

Novas eduxunta - Xov, 2023-01-26 12:30
Idioma Gallego

Convócanse premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 27 de febreiro de 2023.

Tema: 

Premios autonómicos

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Innovación Profesional e Coordinación co Sistema Produtivo Servizo de Relación co Sistema Produtivo, Orientación e Inserción Laboral

Colectivo: 

Profesorado Centros Empresas
Categorías: Novas

A Xunta compromete o seu apoio ao profesorado técnico de FP para que a integración formulada polo Estado non xere desigualdades

Novas eduxunta - Mér, 2023-01-25 22:08

Summary: 

Román Rodríguez explica que o “pésimo” desenvolvemento normativo do Ministerio deixa sen atender a 1.000 profesionais

Para buscar unha solución, Galicia deseñará unha folla de ruta para que se compense a inxustiza á que se ven sometidos estes docentes

Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, reuniuse esta tarde con profesores técnicos de FP cuxo corpo vai desaparecer por decisión do Goberno Central, unha situación que está a crear desigualdades.

Este proceso, como sinalou o titular do departamento educativo da Xunta, é unha medida “imposta de xeito unilateral polo Goberno Central”, primeiro a través da extinción do corpo de profesores técnicos de FP na LOMLOE e despois cunha lei de FP “que só complicou aínda máis a situación e xerou grandes desigualdades”. O obxectivo da reunión é “constituír unha fronte común” con todo o profesorado técnico de FP de Galicia fronte a un Ministerio de Educación “que claramente elude as súas responsabilidades, tomando medidas sen preocuparse das súas consecuencias sobre os docentes e, ademais, sen achegar un só euro para sufragalas”, dixo Román Rodríguez.

Isto –explicou o conselleiro– orixina ata cinco casuísticas distintas de persoal que pode ou non integrarse no corpo de Secundaria, o que leva consigo un “caos administrativo”, que pode derivar incluso en demandas legais e que teñen que resolver as comunidades autónomas, diante da total evasiva do Goberno central a xestionar esta problemática.

Na reunión se puxo de manifesto que a Xunta está a favor da mellora das condicións laborais dos docentes. Proba diso é que está previsto resolver a integración do primeiro grupo de profesores técnicos de FP no corpo de Ensino Secundario no mes de marzo. Estímase en algo máis de 1.000 os docentes que cumpren os requisitos marcados polo Ministerio, un paso cun custo de máis de 6M€ que a Xunta asume de xeito íntegro.

A reunión coa comisión de representantes do profesorado técnico de FP e con representantes de directores de centros busca dar resposta, principalmente, ás demandas dos restantes tres grupos de docentes, “diante da situación de total desamparo nos que os deixou o Ministerio”, explicou Román Rodríguez.

 “En total, hai máis de 1.000 persoas ás que o Ministerio non tivo en conta no seu pésimo desenvolvemento normativo e para as que non contempla ningunha solución”, salientou. “Non todas as administracións somos iguais. Por iso desde a Xunta queremos tender unha man a estes docentes e construír unha folla de ruta para que as súas condicións poidan ser equiparables ás do resto do profesorado de FP, ou polo menos se lles compense a tremenda inxustiza á que se están a ver sometidos”, expuxo.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Categorías: Novas

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitiva das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario e do corpo de profesores técnicos de formación profesional

Novas eduxunta - Mér, 2023-01-25 14:39
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 25 de xaneiro de 2023, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591). (código de procedemento ED003A).

 • As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A

 

Non se admitirán os recursos formulados mediante correo electrónico.

Achégase resolución, baremo definitivo e a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas.

 

Anuncio principal: 

Convocatoria dun procedemento para a cobertura de interinidades e substitucións en diversas especialidades dos corpos de profesorado de ensino secundario e profesorado técnico de Formación Profesional (590 e 591)

Servizo relacionado: 

Listas de substitucións

Tema: 

Programas e plans Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria Formación Profesional inicial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas de idiomas e do corpo de profesores de música e artes escénicas

Novas eduxunta - Mér, 2023-01-25 14:23
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 25 de xaneiro de 2023  pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592) e do corpo de profesores de música e artes escénicas (594). (código de procedemento ED003A).

 • As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED003A&ano=2020&numpub=1&lang=gl) no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

Non se admitirán as alegacións que non sexan presentadas a través do procedemento indicado no parágrafo anterior.

 • Achégase resolución, baremo provisorio e a relación provisoria de persoas admitidas e excluídas

 

Non se admitirán as alegacións formuladas mediante correo electrónico.

 

Anuncio principal: 

Convocatoria dun procedemento para a cobertura de interinidades e substitucións en diversas especialidades dos corpos de profesorado de escolas oficiais de idiomas e profesorado de música e artes escénicas (592 e 594)

Servizo relacionado: 

Listas de substitucións

Tema: 

Programas e plans Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime especial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Novas

VI Concurso para o deseño do cartel do día 8 marzo "Día Internacional Da Muller "

Novas eduxunta - Mér, 2023-01-25 14:10
Idioma Gallego

A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convocan conxuntamente o concurso para o deseño do cartel do día 8 de marzo co gallo da celebración do Día Internacional da Muller. O obxecto do curso é fomentar a promoción da igualdade dos centros educativos de Galicia, a través dunha acción que visibilice a contribución das mulleres nos distintos ámbitos e promova a reflexión sobre os estereotipos de xénero que aínda existen na sociedade, as causas e a orixe da discriminación de xénero así como o camiño que as mulleres tiveron que percorrer para ver recoñecidos os seus dereitos.

O contido do cartel deberá difundir e transmitir unha mensaxe positiva sobre a participación activa das mulleres na sociedade, promovendo a igualdade entre mulleres e homes.

Participantes: Poderán participar no concurso calquera centro educativo de ensino non universiario: educación infantil, primaria, ESO, bacharelato e formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia.

Categorías

  1º Categoría.- Alumnado de infantil. 1º, 2º, 3º e 4º de educación primaria.

  2º Categoría.- Alumnado 5º e 6º de educacion primaria, 1º, 2º de educación secundaria obrigatoria (ESO) e educación especial.

  3º Categoría .- Alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (ESO) , 1º e 2º de bacharelato, FP básica, ciclos de grao medio e ciclos de grao superior.

Presentación  das solicitudes: Os centros que desexen participar neste concurso poderán facelo dende o día seguinte ao de publicación das bases nas páxinas web da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación educativa e na páxina Web da Secretaría Xeral de Igualdade. Ata o día 17 de febreiro de 2023, ás 15:00 horas.

 

File: 

Bases da convocatoria

Tema: 

Igualdade

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa Servizo de Inclusión, Orientación e Convivencia

Colectivo: 

Alumnado Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas

O programa de dinamización lingüística ‘21 días co galego e +’ arranca a súa quinta edición

Novas eduxunta - Mar, 2023-01-24 15:01

Summary: 

O secretario xeral de Política Lingüística e o director xeral de Centros e Recursos Humanos participan na apertura desta edición, que se estenderá ata o 13 de febreiro

Baixo o lema ‘Falando para un mundo mellor’, participará rapazada de 12 centros do último ciclo de Primaria, ESO, Bacharelato e FP

A iniciativa conta cun 20% máis de participación ca na edición anterior, pois supera as 4.500 persoas entre alumnado, profesorado e persoal non docente

Idioma Gallego

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, participaron esta mañá no acto de apertura da quinta edición do programa 21 días co galego e + impulsado pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades co obxectivo de promover o uso da lingua galega entre a xente nova tanto fóra como dentro da contorna escolar.

Nesta nova edición, que se desenvolverá en 12 centros galegos entre o 24 de xaneiro e o 13 de febreiro, participarán 4.564 persoas entre alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos, unha cifra que supera nun 20% a do ano pasado e que supón, ademais, a máxima participación nos cinco anos de traxectoria que suma esta iniciativa de dinamización lingüística.

Na sesión de apertura, que tivo lugar no IES Rafael Dieste da Coruña, centro participante da iniciativa, tamén interviñeron o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes; o director do dito instituto, Mateo Torres, e a profesora e creadora da iniciativa, Pilar Ponte. Paralelamente, os restantes 11 centros adscritos realizaron cadanseu acto de apertura nas súas respectivas sedes.

21 días falando en galego

Baixo o lema Falando para un mundo mellor, que motiva á rapazada a medrar no uso do galego, o alumnado do último ciclo de Primaria, ESO, Bacharelato e FP intensificará voluntariamente a súa expresión en galego durante os 21 días que funciona o programa. Disto quedará constancia no blog 21diascogalegoemais.gal, o soporte central da iniciativa no que se mostrarán as creacións dos centros participantes, así como tamén nas contas de Facebook, TikTok, Instagram e Twitter.

Ademais, 21 días co galego e + manterá a colaboración externa co programa Galicia por diante, da Radio Galega, onde terá unha sección diaria de luns a venres durante estas tres semanas; e co programa Dígocho eu!, da CRTVG, que terá encontros co alumnado dos 12 centros educativos.

Como novidade, este ano celebrarase o I Encontro 21 Días co Galego e +, que reunirá o alumnado de todos os centros participantes o vindeiro 28 de febreiro no Gaiás para compartir moita lingua a través das súas experiencias no programa.

Centros participantes

Os centros participantes varían cada ano e, por segundo ano consecutivo, son 12. Neste curso 2022/23 o programa desenvolverase no IES Plurilingüe Rafael Dieste (A Coruña), IES de Melide (Melide), CPI Plurilingüe Virxe da Cela (Monfero) e CPR Divino Maestro (Santiago), todos eles na provincia da Coruña; no CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Xesús (Ribadeo) e IES María Sarmiento (Viveiro), na provincia de Lugo; no IES Nº1 do Carballiño (O Carballiño) e CPI Virxe dos Remedios (Castro Caldelas), en Ourense; e no CPI Plurilingüe Alfonso VII (Caldas de Reis), CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios (Nigrán), IES Aquis Celenis (Caldas de Reis) e IES A Basella (Vilanova de Arousa), na provincia de Pontevedra.

Esta iniciativa de dinamización lingüística naceu para estimular o uso do galego no alumnado e perfeccionalo dentro e fóra das aulas. Ten a súa orixe nunha experiencia que se puxo en marcha desde 2013 no IES da Pobra do Caramiñal, da man da profesora Pilar Ponte, e que mesmo chegou a recibir en 2015 un premio de innovación en dinamización lingüística, en 2016 un recoñecemento da Real Academia Galega e no 2019 o Premio da Cultura Galega na categoría de Lingua. Desde o ano 2019 foi asumido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, que inicialmente o desenvolveu en catro centros educativos, un por cada unha das provincias galegas.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Categorías: Novas

Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional (591)

Novas eduxunta - Mar, 2023-01-24 13:48
Idioma Gallego

Publícase a resolución do 23 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional (591). (código de procedemento ED003A).

Prazo de presentación de solicitudes: desde MAÑÁ mércores día 25 de xaneiro ata o día martes 31 de xaneiro de 2023, ambos incluídos.

Como cubrir a solicitude de inscrición:

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible MAÑÁ mércores día 25 de xaneiro de 2023.

2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar e presentar no rexistro electrónico e obter recibo.

Lembre que deberá anexar coa solicitude e a restante documentación establecida na resolución, a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

En caso de dúbidas, dificultades técnicas ou necesidade de máis información que xurda durante o proceso de presentación e tramitación electrónica da solicitude, poden dirixila ao servizo 012. Para obter máis información ao respecto prema aquí.

Para calquera aclaración ou información ao respecto do pagamento telemático das taxas poden dirixila premendo aquí.

 

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

File: 

Resolución do 23 de xaneiro de 2023

Servizo relacionado: 

Listas de substitucións

Tema: 

Programas e plans Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Formación Profesional inicial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas

Un total de 125 anpas reciben as axudas da Xunta para a xestión dos comedores escolares

Novas eduxunta - Mar, 2023-01-24 12:24

Summary: 

Beneficiaranse do incremento do 30% na achega por cada menú introducida pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades ante a inflación

O orzamento total da convocatoria ascende a 1,2M€, o que supón duplicar o importe que se destinaba a esta liña de axudas antes da pandemia

Idioma Gallego

Un total de 125 asociacións de nais e pais de centros públicos recibirán as axudas da Xunta de Galicia para cofinanciar os servizos de comedor escolar xestionados por estas entidades, segundo recolle o Diario Oficial de Galicia. Todas elas beneficiaranse do incremento do 30% na achega por cada menú introducida pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades ante a inflación. Deste xeito, en función do número de usuarios do comedor, a subvención por menús oscilará entre os 55 e os 65 céntimos ao día. Na convocatoria anterior a achega máxima do Goberno galego era de 50 céntimos por menú ao día.

O orzamento total da convocatoria ascende a 1,2M€, co que se mantén a contía do anterior curso, no que a Xunta reforzou a convocatoria cunha partida específica para axudar ás anpas a sufragar gastos relacionados coa covid-19 e que agora poderán destinarse a outros fins. Isto supón duplicar o importe que se destinaba a esta liña de axudas antes da pandemia, en concreto 553.000 para o curso 2019/20. O incremento na achega por cada menú ten como finalidade frear o impacto que a inflación desbocada está a ter na prestación do servizo por parte das anpas.

O importe das axudas irá destinado a sufragar os gastos de xestión do servizo de comedor escolar que abranguen o custo diario do menú de mediodía por comensal, a vixilancia e coidado do alumnado durante o uso do servizo, os gastos de mantemento, persoal e limpeza, así como os de enxoval, materiais e utensilios para a prestación do servizo.

Aforro ás familias

Esta liña de actuación enmárcase nas distintas medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para aforrarlle este curso ás familias 107M€ e que chegan tamén a outros ámbitos como as taxas universitarias.

Estas axudas súmanse ao incremento do orzamento para os comedores que xestiona a Xunta de Galicia, un total de 417, que concentran a maior parte dos usuarios, máis de 62.000 prazas. Neles, o 80% dos usuarios ten o servizo gratis ou pagando só un euro, importes que non se incrementaron nos últimos anos. Deste xeito, o incremento dos prezos non repercute nas familias.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Categorías: Novas

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Comezo do período de inscrición. Convocatoria 2023

Novas eduxunta - Lun, 2023-01-23 11:55
Idioma Gallego

Aberto o período de inscrición para probas de acceso a ciclos formativos de grao superior, do 23 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2023, ambos incluídos.

Pode consultar a Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento ED312C e ED312D) na seguinte ligazón:

Máis información:

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Novas

Convocatoria do programa eduemprende Atrévete 2022-2023

Novas eduxunta - Lun, 2023-01-23 11:43
Idioma Gallego

Publicada a Resolución da Dirección Xeral de Formación Profesional pola que se convoca a selección de centros que participarán no programa Atrévete durante o curso 2022/2023.
 

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá entre os días 24 de xaneiro e o 13 de febreiro de 2023, ambos os dous incluídos.

Tema: 

Programas e plans eduemprende

Ensinanza: 

Educación primaria Educación secundaria obrigatoria

Departamento: 

Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Innovación Profesional e Coordinación co Sistema Produtivo Servizo de Relación co Sistema Produtivo, Orientación e Inserción Laboral

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Centros
Categorías: Novas

Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Novas eduxunta - Lun, 2023-01-23 11:23
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 28 de decembro de 2022 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras (código de procedemento ED504E).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

  File: 

  Orde do 28 de decembro de 2022 (DOG) Extracto da Orde do 28 de decembro de 2022 (DOG)

  Tema: 

  Axudas e premios Programas e plans Auxiliares de conversa Centros concertados

  Ensinanza: 

  Ensinanzas de réxime xeral

  Departamento: 

  Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

  Colectivo: 

  Centros

  Sección: 

  Boletín Portada de boletín
  Categorías: Novas

  Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Segunda convocatoria 2022

  Novas eduxunta - Lun, 2023-01-23 10:14
  Idioma Gallego

  Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas da segunda convocatoria 2022 para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

  Tema: 

  Información xeral

  Ensinanza: 

  Formación Profesional inicial

  Departamento: 

  Dirección Xeral de Formación Profesional Subdirección Xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

  Colectivo: 

  Alumnado Centros Empresas
  Categorías: Novas

  Case 800 internos melloran a súa formación nos Centros de Educación e Promoción de Adultos das prisións de Galicia co apoio de 53 docentes

  Novas eduxunta - Dom, 2023-01-22 11:40

  Summary: 

  Román Rodríguez gaba a entrega e profesionalidade deste profesorado e salienta a educación como “a ferramenta máis valiosa para abrir portas e superar barreiras”

  Nos centros penitenciarios galegos ofértanse Ensinanzas Básicas Iniciais, Educación Secundaria e Bacharelato, así como cursos de idiomas e, no caso da Lama, FP

  Idioma Gallego

  O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, coñeceu esta semana o funcionamento do Centro de Educación e Promoción de Adultos que a Xunta de Galicia ten na prisión de Teixeiro, na localidade de Curtis, onde 13 docentes atenden a máis de 220 internos matriculados este curso nas diferentes ensinanzas que se imparten. O titular do departamento educativo da Xunta felicitou a este equipo de profesores pola súa dedicación e gabou a profesionalidade e entrega que demostran os 53 docentes que prestan servizo nos cinco centros penitenciarios galegos.

  Neste sentido, destacou o labor fundamental destas persoas non só no eido puramente educativo, senón no proceso de reconstrución das persoas e para favorecer a súa reinserción social. “A educación é a ferramenta máis valiosa da nosa sociedade para abrir portas e para superar barreiras e, no caso das persoas privadas de liberdade, é fundamental”, sinalou o conselleiro.

  Son preto de 800 os alumnos matriculados este curso nestes centros de educación e promoción de adultos, que ofertan tanto Ensinanzas Básicas Iniciais como Educación Secundaria e Bacharelato. Cómpre sinalar que o alumnado das prisións oscila ao longo do curso, de tal xeito que ao longo do ano académico 2021/22 melloraron a súa formación nestes centros un total de 1074 persoas.

  No transcurso da visita, na que estivo acompañado polo equipo docente do centro así como polo director da prisión de Teixeiro, José Ángel Vázquez, o conselleiro tivo a oportunidade de coñecer as instalacións do pavillón educativo, dotadas tanto de varias clases como de biblioteca, aula de informática e de estudo, sala de usos múltiples e dun espazo para as persoas que seguen estudos na Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED).

  Ademais, o profesorado explicou o funcionamento dalgunhas da iniciativas máis valoradas polos internos, como a dos clubs de lectura, que contan coa participación en moitos casos dos autores das obras seleccionadas.

  Outras ensinanzas

  No caso do centro da prisión de Bonxe, a maiores das ensinanzas regradas, 10 alumnos cursan o ciclo formativo de grao medio Carpintaría e moble. Neste espazo formativo tamén se prepara ás persoas que o desexan para a proba de acceso a ciclo formativo de grao medio.

  No eido dos idiomas, expídense certificados pola asistencia a cursos de castelán para inmigrantes, de galego, de inglés e francés. Así mesmo, o centro de Teixeiro ofrece ensinanzas non regradas de castelán, francés e inglés orientadas a preparar as probas libres que se celebran nas Escolas Oficiais de Idiomas. Neste momento hai matriculadas 56 persoas, que recibirán unha certificación interna do centro na que consta se superaron a formación de xeito satisfactorio.

  Información xeral Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
  Categorías: Novas
  Distribuir contido


  by Dr. Radut