Matrícula

ADMISIÓN DE ALUMNADO NOVO CURSO

ADMISIÓN DE ALUMANDO CURSO 2020-2021

  ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2020-21  

Entre os días 1 e 23 de marzo estará aberto o prazo de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2020/21

 

Segundo establece a ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, do 1 ao 23 de MARZO establécese o prazo para que as familias presenten a súa solicitude de admisión para o curso 2020-21.

A tal efecto xuntamos modelo oficial da solicitude ED550B que deberán entregar, debidamente cumprimentado, NO NOSO CENTRO.

 Solicitude ED550B galego

 Solicitude ED550B castelán

As familias que así o desexen poden cumprimentar a solicitude a través da web:

http://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado, no menú: Solicitudes – Admisión – Crear solicitude admisión

 

 Ou a través da SEDE ELECTRÓNICA,  seguindo o procedemento anterior.

 

RESERVA DE PRAZA CURSO 2020-2021

RESERVA DE PRAZA CURSO 2020-2021

 

Segundo establece a ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, do 1 ao 17 de febreiro establécese o prazo para que o alumnado de 6º faga a reserva de praza para o centro adscrito, no noso caso para o IES A GUÍA, para o curso 2020-21.

A tal efecto deberán entregar, NO NOSO CENTRO, debidamente cumprimentado, o modelo oficial da solicitude (ANEXO I).

As familias que así o desexen poden cumprimentar a solicitude a través da web, no seguinte enlace:

    http://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado  

no menú:

Solicitudes – Solicitudes de reserva – Crear solicitude de reserva

IMPORTANTE:  

A solicitude, manual ou xerada a través da web, deberá presentarse NO NOSO CENTRO.

  O alumnado que non entregue a documentación no prazo sinalado perderá o seu dereito prioritario para a reserva de praza no IES A GUÍA.

  

EQUIPO DIRECTIVO CEP PLURILINGÜE SANTA TEGRA

 

Matrícula curso 2019-20

MATRÍCULA ALUMNADO NOVO

CURSO 2019-20

Do 20 ao 30 de xuño ábrese o prazo para que o alumnado de novo ingreso formalice a súa matrícula para o vindeiro curso 2019-20. De non facelo nesas datas, perderán a praza asignada.

Os impresos e información para dita formalización seranlles facilitados, na secretaría do colexio en horario de

9:00 a 9:45 e de 13:15 a 14:00.

Tamén se pode descargar nos seguintes enlaces:

DOCUMENTACIÓN

ANEXO III

ALUMNADO NOVO 2019-2020

ADMISIÓN ALUMNADO

2019-2020

Segundo establece a normativa vixente, do 1 ao 20 de MARZO establécese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 2019-20.
A tal efecto deberán entregar, debidamente cumprimentado, NO CENTRO QUE ELIXAN EN PRIMEIRO LUGAR, o modelo oficial da solicitude ANEX0 II (ED550B) así como o ANEXO A, acompañados da seguinte documentación:

  • Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
  • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.
  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.
  • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

As familias que así o desexen poden cumprimentar a solicitude a través da web:

http://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado, no menú: Solicitudes – Admisión – Crear solicitude admisión

Neste caso poderán consultar na aplicación o estado da solicitude utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante

IMPORTANTE: A solicitude, manual ou xerada a través da web, deberá presentarse en papel

NO CENTRO QUE  ELIXAN EN PRIMEIRO LUGAR.

Cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes, para presentar, de forma presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterios xerais de admisión alegados pola persoa solicitante.
Non obstante, no caso de que a persoa o autorizase expresamente na solicitude, consultaranse de forma automática a través de "admisionalumnado" e non será necesario acreditar os datos relativos a:

  •   Domicilio fiscal e renda per cápita  da unidade familiar
  •   Condición de familia numerosa
  •   Discapacidade do alumnado, proxenitores, titores ou irmáns recoñecida pola Xunta de Galicia

NORMATIVA:

 

POSTOS ESCOLARES VACANTES

 

RESERVA 2019-2020

RESERVA DE PRAZA 2019-2020


Segundo se recolle na ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, do 1 ao 15 de febreiro establécese o prazo para que o alumnado do centro realice a reserva de praza para o vindeiro curso 2019-2020.

Para facer a reserva de praza para o IES A GUÍA, centro ao que está adscrito o noso colexio, as familias do alumnado de 6º entregará no noso centro o ANEXO I cuberto, ben de xeito manual ou a través da través da web:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

no menú:

Solicitudes – Solicitudes de reserva – Crear solicitude de reserva

IMPORTANTE: A solicitude, manual ou xerada a través da web, deberase presentar NO NOSO CENTRO.

O alumnado que non entregue a documentación no prazo sinalado perderá o seu dereito prioritario para a reserva de praza no IES A GUÍA.

 

*Unha vez feita a reserva, só poderá anularse presentando a renuncia por escrito no centro de adscrición, antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 
Distribuir contido