AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO CURSO 2017-2018

O 12 de agosto de 2017 publicouse no BOE  a convocatoria para solicitar  as axudas para alumnado con con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2017-2018.

Pinchade aquí para acceder a toda a información.

Convócanse as seguintes axudas:

·        

Axudas e subsidios para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastorno grave de conduta.

·        

Axudas para programas complementarios a alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades.

Clases de axudas: Ensinanzas;  Transporte interurbano:  Comedor escolar; Residencia escolar; Transporte por traslado de fin de semana de alumnos internos en centros de educación especial; Transporte urbano;  Libros e material didáctico; Reeducación pedagóxica ou da linguaxe

 Nota: Non pode concederse axuda de transporte para asistir ao gabinete ou centro no que realice a reeducación pedagóxica e de linguaxe, nin para asistir ao programa especial para persoas con altas capacidades. Esta axuda é para asistir ao centro no que está escolarizado sempre e cando non estea cuberto con fondos públicos.

As axudas de transporte, comedor, ensinanza,  residencia e material didáctico non poderán concederse cando os ditos conceptos estean cubertos por servizos ou fondos públicos de calquera das entidades públicas (estatais, autonómicas, municipais...).

A discapacidade ou trastorno grave de conduta deberá acreditarse por algunha das seguintes vías:

- certificado de discapacidade

- certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxico da Comunidade Autónoma ou certificado do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente.

- certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro base do Instituto de Mayores y de Servicios Sociales ou órganos correspondentes da comunidade autónoma. 

- diagnóstico clínico polos servizos de saúde públicos, no caso de alumnado con Trastorno Grave de Conduta

Para realizar a solicitide por dita modaliddae compre ter cumplidos dous anos de idade a 31/12/2016.

A alta capacidad intelectual deberá acreditarse mediante certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente. Os solicitantes teñen que ter cumpridos seis anos de idade a 31/12/2017.

No caso de presentar necesidade de reeducación pedagóxica ou de linguaxe compre presentar a seguinte documentación:

- Certificación expedida polo Inspector de Zona que acredite a necesidade de tratamento pola inexistencia ou insuficiencia da atención pedagóxica proporcionada polo centro e/ou inviabilidade de matricularse en centro que dispoña do servizo de reeducación requerido.

- Informe do Equipo de Orientación Específico ou Departamento de Orientación.

- Memoria do centro reeducador.

- Declaración responsable da persoa que imparte a reeducación.

 

Solicitudes: deberán cumplimentarse  a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte na dirección no apartado de “Trámites y Servicios”. Pinchar aquí para acceder.

 

Prazo: ata 28 de setembro.