Impresos e Documentación

Convocatoria novas axudas para adquisición de material escolar para alumnado de primaria, que non fose beneficiario na convocatoria anterior

Requisitos:

1. Para ser beneficiario desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos:

 a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos, durante o curso escolar 2015/2016, cando se atope nos supostos indicados no artigo 1.1 desta orde

 b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de Subvencións de Galicia

 c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 €.

2. Non poderá solicitar NOVAMENTE esta axuda o alumnado que se acollese ás axudas para a adquisición de material escolar, reguladas pola orde do 25 de agosto de 2015, e reunisen os requisitos establecidos nela, por ser válida a anterior solicitude

 

Distribuir contido