Matemáticas 5º e 6º curso de primaria

 Clases por videollamada webex.

    Áreas

 5º curso:

 Área del triángulo, repaso y refuerzo

 Longitud de una circunferencia, repaso y refuerzo

 Área del círculo , repaso y refuerzo

6º curso:

Áreas rombo, polígonos regulares, cuerpos geométricos, áreas de prismas y pirámides

  Aula virtual: Actividades  variadas sobre el tema grupales e individuales.

  Actividades de repaso escritas y orales.

  Pdf:  Fichas de áreas de repaso para 5º

  Pdf:  Fichas de tema 11, 6º curso.

  Pdf:  Repaso acumulativo para 5º curso.

INFANTIL 5 AÑOS- SEMANA DEL 18 AL 25 DE MAYO.

ESTA SEMANA SEGUIMOS TRABAJANDO EN LOS LIBROS.

JUEVES: VIDEOLLAMADA.

TABAJAMOS CON LETRAS Q, K.

 

REPASAMOS EL NÚMERO 9.

 

REPASAMOS LAS PARTES DEL CUERPO.

INFANTIL 4 AÑOS- SEMANA DEL 18 AL 25 DE MAYO.

ESTA SEMANA SEGUIMOS TRABAJANDO EN LOS LIBROS.

LUNES: VIDEOLLAMADA.

TRABAJAMOS CON LA LETRA M.

 

 

REPASAMOS EL NÚMERO 6.

REPASAMOS LAS PARTES DEL CUERPO.

INFANTIL 3 AÑOS- SEMANA DEL 18 AL 25 DE MAYO.

ESTA SEMANA SEGUIMOS TRABAJANDO EN LOS LIBROS.

MARTES: VIDEOLLAMADA.

REPASAMOS EL NÚMERO 3.

 

REPASAMOS LA LETRA O.

 

 

TRABAJAMOS EL ESQUEMA CORPORAL:

INFANTIL- SEMANA DEL 18 AL 25 DE MAYO.

ESTA SEMANA OS PROPONGO EL CUENTO DE " RANA DE TRES OJOS".


 

 

APRENDEMOS A RECICLAR:

 IDEAS PARA HACER JUGUETES CON MATERIAL DE RECICLAJE:

 

Lengua Castellana para 5º y 6º curso

Clases por videollamada webex.

   Lengua Castellana 5º y 6º curso.

 Lecturas comprensivas.

 Actividades variadas de palabras agudas, llanas y esdrújulas.

 Dictado.

   Explicación grupal.

   Aula virtual:  Lecturas y actividades de ortografía: agudas, llanas y esdrújulas.

   Ejercicios orales y escritos.

 Enlaces a vídeos explicativos de:

Las palabras agudas, llanas y esdrújulas:   https://www.youtube.com/watch?v=QqLiWOU2XoE

 

Imágenes : Lectura comprensiva y  actividades.

Pdf: Fichas de repaso agudas, llanas y esdrújulas

Matemáticas 5º e 6º curso de primaria

 Clases por videollamada webex.

    Áreas

 Vídeos sobre perímetros y áreas :

 Perímetros y áreas: https://www.youtube.com/watch?v=4eWaBabF2nA

 Área del triángulo

 Longitud de una circunferencia

 Área del círculo

  Aula virtual: Actividades  variadas sobre el tema grupales e individuales.

  Actividades de repaso escritas y orales.

  Pdf:  Fichas de áreas.

CIENCIAS SOCIAIS 5º CURSO

Videochamada cisco webex.

Reinos Cristiáns, sociedade, repoboación, a vida nas ciudades cristiáns, artesanía e comercio.

Actividades:   

Comprensión dos textos grupal

Lectura dos temas tratados. Actividades en grupo e individuais.

Aula virtual: Catedrais góticas e románticas.

Enlaces sobre o tema:

A Reconquista española: https://www.youtube.com/watch?v=ci2jTnI2qqk

A arte románica: https://www.artehistoria.com/es/contexto/el-arte-rom%C3%A1nico

A arte gótica en España: https://www.arteguias.com/catedrales.htm

Juegos online del tema tratado:

https://luisamariaarias.wordpress.com/tag/al-andalus/

Pdf: Ficha final do tema.

CIENCIAS SOCIAIS 6º CURSO

    Ciencias Sociais  para 6º curso de primaria

Videochamada cisco webex.

España no século XX e  XXI

Comprensión dos textos grupal

Actividades:   

Lectura dos temas tratados. Actividades en grupo e individuais do libro.

Vídeos sobre o tema:

https://www.youtube.com/watch?v=935BCteD8_Q

Pdf: Ficha final do tema.

Programacións

En FICHEIROS ADXUNTOS están todas as programación adaptadas por mor da situación actual para o remate do curso 2019/2020.

 

Infantil (Todas as programacións de todas as materias e cursos deste etapa educativa están recollidos neste ficheiro).

Relixión (Todas as programación de todos os cursos, tanto de infantil coma de primaria de relixión están recollidas neste ficheiro).

PRIMARIA:

Primeiro:

Ciencias Naturais     Ciencias Sociais     Lingua castelá     Lingua galega     Matemáticas     Inglés     Educación Física     

 

Segundo:

Ciencias Naturais     Ciencias Sociais     Lingua castelá     Lingua galega     Matemáticas     Inglés     Educación Física

 

Terceiro:

Ciencias da Natureza     Matemáticas     Inglés     Lingua galega     Lingua castelá     Ciencias Sociais     Educación Física

 

Cuarto:

Ciencias da Natureza     Matemáticas     Inglés     Lingua castelá     Lingua galega     Ciencias Sociais     Educación Física

 

Quinto:

Valores cívicos e sociais     Matemáticas     Lingua castelá     Educación Física     Ciencias Sociais     Ciencias Naturais     Inglés     Lingua e literatura galegas  

 

Sexto: 

Lingua e literatura galegas     Inglés     Ciencias Naturais     Ciencias Sociais     Educación Física     Lingua castelá     Matemáticas     Valores sociais e cívicos

 

 

 

 

Alumnado con ACI

Para levar a cabo a avaliación do alumnado que cursa con ACI, teranse en conta os criterios e estándares de avaliación e aprendizaxes adaptados, no seu día, no documento referido á adaptación curricular do alumno/a.

Calificación final:

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Para obter a cualificación final realizarase a media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións, podendo aumentar esta ata un máximo de 1’5 puntos (sempre en positivo) de cumprírense os seguintes criterios:

  • Participación activa, constancia e esforzo do alumnado, ante as propostas de traballo que se lle presentan a través dos distintos medios. (0´5 puntos)


  • Entrega de traballos realizados con coherencia e en relación ao que se lles pide, dentro do prazo estipulado. (0´5 puntos)


 

  • Calidade das tarefas presentadas polo alumnado atendendo a orde, limpeza, … (0´5 puntos)

Distribuir contido