Skip to Content

Matrícula

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Estimadas familias:

Co motivo do inicio no mes de marzo do  período de admisión,  queremos convidarvos a unha sesión de portas abertas.

A dirección. 

Podedes facer un pequeno percorrido virtual polo noso colexio e saber como se traballa na etapa de infantil clicando aquí.

Os servizos complementarios que ofrece o centro son:

 • Transporte.
 • Servizo de madrugadores por parte do Concello.
 • Comedor escolar por parte do Concello.
 • Actividades extraescolares xestionadas pola ANPA.

VÉMONOS O 27 DE FEBREIRO, ÁS 17:00H!

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2024-2025

       

Clica na imaxe para acceder directamente ao documento.

 

 

PRAZAS PARA O CURSO 2024-2025

 

 

RESERVA (*)

VACANTES

TOTAL

SOLICITUDES

4º Educación Infantil

6

40

40

27

5º Educación Infantil

 

10

10

 1

6º Educación Infantil

0

0

 

1º Educación Primaria

0

0

0

 1

2º Educación Primaria

 

0

0

 

3º Educación Primaria

0

0

 1

4ºEducación Primaria

0

0

 

5ºEducación Primaria

0

0

 

6ºEducación Primaria

6

6

 

 

(*) Prazas reservadas para alumnado con NEAE, aquelas non solicitadas acumularanse á quenda ordinaria.

 

 

RESERVA DE PRAZA PARA O ALUMNADO DE SEXTO DE PRIMARIA CURSO 2024-2025

Clica aquí para acceder á información da Consellería.

Comezo do prazo de reserva para o alumnado de sexto de Educación Primaria nos centros IES de Pontepedríña e IES de Sar,  para o curso 2024-2025.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DO 15 DE XANEIRO AO 5 DE FEBREIRO, ambos inclusive.

Modalidades de presentación de solicitudes:

 • Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro 

           ANEXO I, en galego

           ANEXO I, en castelán

Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital ademais deberá achegar á sede electrónica o anexo bis dixitalizado.

 • Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada,  presencialmente no centro. Tedes para descargar e imprimir o anexo nos documentos adxuntos.

 A directora.

 

 

REUNIÓN ED. INFANTIL 3 ANOS

Á atención das familias de alumnado que teñen concedida praza en Educación Infantil de tres anos para o curso 2023-2024.

Terán unha reunión colectiva co profesorado o mércores 28 de xuño, ás 13:00 horas, na Biblioteca do cole.

Lémbraselles que deben formalizar a matrícula dos seus fillos e fillas do 20 ao 30 de xuño.

MATRICULA ALUMNADO CURSO 2023-2024

O alumnado que obtivo praza neste centro, pode formalizar a matrícula cumprimentando o ANEXO III, DENDE O 20 AO 30 DE XUÑO,  xunto a seguinte documentación:

 • Fotocopia dos DNI.
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Certificado de empadroamento actualizado da unidade familiar, sempre que cambiase a situación.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria e cartilla de vacinas.
 • Autorización de permiso de imaxe e saídas extraescolares.
 • Cuestionario uso da lingua.
 • Certificado que acredite minusvalía do alumno/a, se procede.
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • 2 fotos tamaño carné

Pódense descargar os impresos nos documentos adxuntos ou ben solicitalos na conserxería do centro.

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2023-2024

Pode consultar todo o relativo á admisión na páxina da Xunta de Galicia:

Inicio do procedemento de admisión 2023/2024

Todas as solicitudes entregadas no noso centro onde hai vacantes foron ADMITIDAS.

VACANTES 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
3 ANOS 50* 26
4 ANOS 6 1
5 ANOS 15 1

  

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 8** 1
0 -
0 1
0 -
1 -
18 -

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

**Seis postos de 1º de primaria están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

CALENDARIO 

ANTES DO

1 DE MARZO

RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBREIRO DE 2023

Para resolver o empate na puntuación final no curso 2023/2024, terase en conta o número 0,69, resultante do sorteo público, dividido entre 100 (69/100).

ANTES DO

1 DE MARZO

PUBLICACIÓN DOS POSTOS ESCOLARES VACANTES

DO 1 AO 20

DE MARZO

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN

O proceso de admisión de alumnado tramitarase mediante a aplicación informática admisionalumnado:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 SOLICITUDES

Os formularios estarán dispoñibles o 1 de marzo de 2023

a) A solicitude de admisión realizarase no modelo ED550B-anexo II e a comprobación dos membros da unidade familiar no anexo II bis.

As persoas solicitantes poderán:

- Cubrir os formularios na aplicación admisionalumnado e presentalos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoñan de certificado dixital ou de Chave365. O anexo II-bis, unha vez cuberto, deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa solicitude (anexo II).

- Descargar os formularios da aplicación admisionalumnado, da sede electrónica da Xunta de Galicia (dirección http://www.xunta.es/portada) ou da páxina web desta consellería dirección (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849) ou nos arquivos adxuntos para cubrilos manualmente e presentalos de forma presencial. 

ED550B-G ou ED550B-C 

10 DÍAS HÁBILES 

CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Cando non haxa postos escolares suficientes para atender todas as solicitudes de reserva e/ou admisión

CRITERIOS DE ADMISIÓN DO ALUMNADO E PUNTUACIÓN 

Os documentos que acrediten puntuación débense entregar no Centro 2 días despois do remate do prazo de presentación.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. 

Corresponde ao consello escolar dos centros públicos decidir sobre a admisión de alumnado e nos centros privados concertados, a decisión correspóndelle á súa titularidade coa participación do consello escolar.

O 25 DE ABRIL

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES) Xa están publicadas no taboleiro de entrada do centro educativo.

O 15 DE MAIO

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS. Xa están publicadas no taboleiro de entrada do centro educativo.

DO 20 AO 30 DE XUÑO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
 
PUBLICADAS AS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN:
A súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. 

b) Non presencial: única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre

Área de influencia do centro.

Dependencias do centro.

MATRICULA ALUMNADO CURSO 2022-2023

O alumnado que obtivo praza neste centro, pode formalizar a matrícula cumprimentando o ANEXO III, DENDE O 20 AO 30 DE XUÑO,  xunto a seguinte documentación:

 • Fotocopia dos DNI.
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Certificado de empadroamento actualizado da unidade familiar, sempre que cambiase a situación.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria e cartilla de vacinas.
 • Autorización de permiso de imaxe e saídas extraescolares.
 • Cuestionario uso da lingua.
 • Certificado que acredite minusvalía do alumno/a, se procede.
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • 2 fotos tamaño carné

Pódense descargar os impresos nos documentos adxuntos ou ben solicitalos na conserxería do centro.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2022/2023

Pode consultar todo o relativo á admisión na páxina da Xunta de Galicia:

Inicio do procedemento de admisión 2022/2023

Ou descargar as instrucións xerais de admisión 2022/2023 para saber máis.

VACANTES 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
3 ANOS 50* 38
4 ANOS 14 2
5 ANOS 12 -

  

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 0** 2
0 -
4 1
2 -
21 1
1 -

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

**Seis postos de 1º de primaria están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

CALENDARIO 

11 DE XANEIRO A 8 DE FEBREIRO 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS (IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)     

Deberase presentar no centro de orixe ou a través da aplicación admisionalumnado             (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado

(ED550A: ANEXO I e  ANEXO I bis)    (SERÁ FACILITADO POLO CENTRO) 

ANTES DO

1 DE MARZO

RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBREIRO DE 2022

Para os efectos da resolución do desempate na puntuación final na orde de admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos no curso 2022/2023, conforme ao resultado do sorteo, as letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "V" e "U"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "A" e "Z".

ANTES DO

1 DE MARZO

PUBLICACIÓN DOS POSTOS ESCOLARES VACANTES

1 A 21 DE MARZO

 

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN

O proceso de admisión de alumnado tramitarase mediante a aplicación informática admisionalumnado:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 SOLICITUDES

Os formularios estarán dispoñibles o 1 de marzo de 2022

a) A solicitude de admisión realizarase no modelo ED550B-anexo II e a comprobación dos membros da unidade familiar no anexo II bis.

As persoas solicitantes poderán:

- Cubrir os formularios na aplicación admisionalumnado e presentalos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoñan de certificado dixital ou de Chave365. O anexo II-bis, unha vez cuberto, deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa solicitude (anexo II).

- Descargar os formularios da aplicación admisionalumnado, da sede electrónica da Xunta de Galicia (dirección http://www.xunta.es/portada) ou da páxina web desta consellería dirección (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849) ou nos arquivos adxuntos para cubrilos manualmente e presentalos de forma presencial. 

ED550B-G ou ED550B-C 

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Cando non haxa postos escolares suficientes para atender todas as solicitudes de reserva e/ou admisión

CRITERIOS DE ADMISIÓN DO ALUMNADO E PUNTUACIÓN 

Os documentos que acrediten puntuación débense entregar no Centro 2 días despois do remate do prazo de presentación.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. 

Corresponde ao consello escolar dos centros públicos decidir sobre a admisión de alumnado e nos centros privados concertados, a decisión correspóndelle á súa titularidade coa participación do consello escolar.

ANTES DO 25 DE ABRIL

 

*PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES)

ANTES DO 15 DE MAIO

*PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

DO 20 AO 30 DE XUÑO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN:
PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO CON DATA 21/04/2022. A súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. 

b) Non presencial: única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre

Quedando admitido todo o alumnado que presentou a solicitude en forma e prazo para os cursos onde había vacantes. 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2021/2022

 INFORMACION NA XORNADA DE PORTAS ABERTAS

VACANTES 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. INFANTIL 3 ANOS 50* 34
4 ANOS 9 0
5 ANOS 1 3

  

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 0** 1
1 2
2 0
0 0
0 0
2 0

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

**Seis postos de 1º de primaria están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

CALENDARIO 

 11 DE XANEIRO A 8 DE FEBREIRO 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS (IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)     Deberase presentar no centro de orixe ou a través da aplicación admisionalumnado             (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado

(ED550A: ANEXO I e  ANEXO I bis)    (SERÁ FACILITADO POLO CENTRO) 

25 DE FEBREIRO  ÁS  10:30, no Salón de actos nº 2 (pequeno) da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Edificio Administrativo de San Caetano, Santiago de Compostela. SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE
ATA O 1 DE MARZO PUBLICACIÓN DOS POSTOS ESCOLARES VACANTES

1 A 22 DE MARZO

 

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

As solicitudes de admisión presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

A) Cubrindo os datos na aplicación e entregandoa no Centro co código xerado

B) Presentando a solicitude en Sede Electrónica desde a aplicación

Tamén se poderán presentar sen empregar a aplicación de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado (ED550B/Anexo II)   

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. Os demáis documentos que acrediten puntuación débense entregar no Centro.

ATA O 25 DE ABRIL

 

*PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES 3 DÍAS HÁBILES)

ATA O 15 DE MAIO

 

*PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

DO 20 AO 30 DE XUÑO

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

  Artigo 18. Cómputo de prazos

Para efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

 *As listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas serán elaboradas, exclusivamente, mediante a aplicación admisionalumnado, e a súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais, non se considerará válido ningún outro medio físico de publicación (exemplo: os taboleiros ou as zonas acristaladas visibles desde o exterior do Centro).

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais non se considerará válido ningún outro medio electrónico de publicación (exemplo: as listaxes en aberto na páxina web propia do centro educativo). Non obstante, nas páxinas web poderase anunciar o momento en que as listaxes estean dispoñibles na aplicación.

INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS

ENLACE COA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CO  DECRETO DE ADMISIÓN, A ORDE E OS DISTINTOS FORMULARIOS PARA ENTREGAR NOS CENTROS

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

DECRETO 254/2012 ADMISIÓN ALUMNADO

ORDE 12 MARZO 2013. PROCESO DE ADMISIÓN

ORDE (25/01/2017) POLA QUE SE MODIFICA O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

ORDE 18 DECEMBRO 2020. MODIFICACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO

ANEXO II. SOLICITUDE DE ADMISIÓN  

CRITERIOS DE PRIORIDADE

ZONA DE ESCOLARIZACIÓN DO CEIP RAMÓN CABANILLAS

CENTROS LIMÍTROFES

RELACIÓN DE RUTAS E PARADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

VACANTES ESCOLARES

CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN

INFORMACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL

RESOLUCIÓN DO SORTEO PÚBLICO PARA O DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN:
PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO CON DATA 15/04/2021. A súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. 

b) Non presencial: única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN:

PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO CON DATA 11/05/2021. A súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. 

b) Non presencial: única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre

_____________________________________________________

 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (DO 20 AO 30 DE XUÑO)

 

 1. SOLICITUDE CUMPRIMENTADA  ANEXO III INFANTIL    ANEXO III PRIMARIA      ANEXO III XENÉRICO
 2. FOTOCOPIAS DO LIBRO DE FAMILIA
 3. FOTOCOPIA DE VACINAS ADMINISTRADAS.
 4. FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL.
 5. FOTOCOPIA do DNI dos pais/nais/titores/as legais.
 6. 2 FOTOS CARNET
 7. XUSTIFICANTE USO DA IMAXE PERSOAL    
 8. OPCIÓN SOBRE RELIXIÓN     
 9. OPCIÓN PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA     
 10. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     
 11. CUESTIONARIO LINGUA MATERNA (en tres anos) 
 12. CERTIFICACIÓN ACADÉMICA (no caso de cambio de centro)

IMPRESOS DE SOLICITUDE DE TRANSPORTE ESCOLAR

Distribuir contido


by Dr. Radut