Secretaría

PRAZO DE ADMISIÓN DE COLABORADORES E COLABORADORAS VOLUNTARIOS PARA O COMEDOR ESCOLAR

 

ANUNCIO DA APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO CEIP JOSÉ MARÍA LAGE COMO COLABORADORES/AS VOLUNTARIOS NAS TAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2021-2022

 

Os pais/nais do alumnado deste centro de ensino que desexen ao longo do curso escolar 21/22 colaborar de xeito altruista nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas listas de admisión a través do correo electrónico do centro ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal

 

No asunto do correo indicarán COLABORADOR/A COMEDOR. No corpo do correo especificarán o seu nome e apelidos, nome do seu fillo/a e a súa intención de colaborar no comedor escolar durante o curso 21/22.

 

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 8 de setembro, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 22 de decembro.

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/2022

 

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a

adquisición de libros de texto e material escolar

 Curso escolar 2021-2022

Procedemento ED330B

  ORDE do 6 de maio de 2021 (DOG do 20)

Enlace á Orde no Diario oficial de Galicia

 

Para presentación electrónica, entre na aplicación facendo clic aquí.

Para presentación presencial: utilice os Anexos I e II  da Orde de convocatoria

 

Máis información na sede electrónica da Xunta de Galicia: enlace

 

Manual de usuario para os cidadáns: enlace

 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN:

 

Ademais da presentación presencial no centro, igual que no curso anterior, os cidadáns poderán realizar a

solicitude accedendo á aplicación Fondolibros, e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala,

obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

 

Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro

(debidamente asinados), xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola

aplicación).

Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

 

Anexo II – Autorización dos membros da unidade familiar, agás o solicitante.

 

As autorizacións dos membros da unidade familiar distintos do solicitante figuran no anexo II, que aparece xunto

coa última páxina da solicitude, no caso da presentación presencial, e como un documento anexo adicional no caso 

das solicitudes presentadas pola Sede Electrónica.

Debido ao cambio na normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso das persoas que figuren no

anexo II para consultar a declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, a falta desta, o certificado

tributario de imputacións do exercicio 2019.

 

PRAZOS ESTABLECIDOS POLA CONVOCATORIA:

 

Ata o 22.06.2021

 

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA:

 

- ANEXO I debidamente cuberto.

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

 

a) Anexo II para a comprobación dos membros computables da unidade familiar.

 

b) Se o solicitante posúe DNI ou NIE:

 

Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.

▪ En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio

regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

 

 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

   

O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten

garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto

254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa

non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de

centro.

 

FOI ADMITIDO A TOTALIDADE DO NOVO ALUMNADO QUE FIXO A SOLICITUDE

      A información contida nos informes de admisión só pode facerse pública:

  • Presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.
  • Telemáticamente: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.

 

SOLICITUDE ADMISIÓN 2021-2022

 

 

 

ADMISIÓN NOVO ALUMNADO CURSO 2021-2022

CEIP JOSÉ MARÍA LAGE

 

Aberto o prazo de presentación de solicitudes de admisión de novo alumnado ao CEIP José María Lage dende

o 1 ao 22 de marzo .

 

Documentación a presentar:

-Solicitude modelo anexo II, aprobado pola Orde de 25 de xaneiro de 2017, que poderá cumprimentarse na

aplicación admisiónalumnado ou descargarse e cumplimentarse de forma manual.

Tamén se poderá descargar , e logo cumprimentar, da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na dirección

http://www.xunta.es/portada, e da páxina web da Consellería de Educación, Universidfade e Formación

Profesional,na dirección http://edu.xunta.gal/portal/node/26923.

O centro facilitará, de forma gratuíta unha copia en papel do formulario ás persoas interesadas.

Coa solicitude , deberá achegarse :

- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a ( libro de familia, DNI...)

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/o convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

 

Na mesma solicitude os representantes legais do alumno deberán manifestar se desexan ou non utilizar os

servizos complemetarios ( Transporte e comedor).

 

Toda a documentación deberá ser orixinal ou copia cotexada; bastará para iso co selo do centro.

 

 

A solicitude poderá presentarse no centro ,en horario de secretaria ,de 11:25 a 12:20 horas ,previa cita, no

teléfono 881 93 04 17

 

 

 

 

Distribuir contido