FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/2022

 

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a

adquisición de libros de texto e material escolar

 Curso escolar 2021-2022

Procedemento ED330B

  ORDE do 6 de maio de 2021 (DOG do 20)

Enlace á Orde no Diario oficial de Galicia

 

Para presentación electrónica, entre na aplicación facendo clic aquí.

Para presentación presencial: utilice os Anexos I e II  da Orde de convocatoria

 

Máis información na sede electrónica da Xunta de Galicia: enlace

 

Manual de usuario para os cidadáns: enlace

 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN:

 

Ademais da presentación presencial no centro, igual que no curso anterior, os cidadáns poderán realizar a

solicitude accedendo á aplicación Fondolibros, e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala,

obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

 

Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro

(debidamente asinados), xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola

aplicación).

Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

 

Anexo II – Autorización dos membros da unidade familiar, agás o solicitante.

 

As autorizacións dos membros da unidade familiar distintos do solicitante figuran no anexo II, que aparece xunto

coa última páxina da solicitude, no caso da presentación presencial, e como un documento anexo adicional no caso 

das solicitudes presentadas pola Sede Electrónica.

Debido ao cambio na normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso das persoas que figuren no

anexo II para consultar a declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, a falta desta, o certificado

tributario de imputacións do exercicio 2019.

 

PRAZOS ESTABLECIDOS POLA CONVOCATORIA:

 

Ata o 22.06.2021

 

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA:

 

- ANEXO I debidamente cuberto.

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

 

a) Anexo II para a comprobación dos membros computables da unidade familiar.

 

b) Se o solicitante posúe DNI ou NIE:

 

Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.

▪ En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio

regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.